help
De nevengeul van Kampvoort : participatieroman [Boek]
Arend, S. van der \ Stichting IJsselhoeven \ 2016
Tijdens een wandeltocht strandt een ambtenaar in een buurtschap aan de IJssel waar de bewoners haar vertellen over de komst van een nevengeul die hun leven bënvloedt.
help
Land uit de natuur \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Berg, L. van den \ Hageraats, E. \ 2016
Op de uitgestrekte uiterwaarden van de IJssel aan de noordkant van Deventer vind je een jonge, goedlachse boerin. Annette Harberink (37) is met niets begonnen. Nu beheert ze meer dan 150 hectare land, melkt 80 koeien en produceert haar eigen graan. Z ...
help
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Korosi, A. \ Nagelkerke, L.A.J. \ Pollux, P.M.J. \ 2016
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met ...
help
Landschapsecologische systeemanalyse en herstelplan Rheezermaten [Boek]
Kooijman, G. \ Dongen, R. van \ 2016
Het doel van het onderzoek is een landschapsecologische analyse van de rivierkom "Rheezermaten" te maken. Het landschapsecologisch onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen.
help
Beheerplan bijzondere natuurwaarden Uiterwaarden Lek : beheerperiode 2015-2020 [Boek]
Wilde, A. \ 2016
Natura 2000-beheerplan voor het natuurgebied Uiterwaarden Lek.
help
Hoenwaard biedt weidevogels gespreid bedje \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Onzenoort, K. van \ 2015
Henk en Marianne van der Sluis wonen sinds 2005 in de Hoenaward. Van kinds af aan is hij bezig met vogels. "Het begon met eieren zeoeken", herinnert Van der Sluis zich. "Later ging ik nesten met stokken markeren en met boeren afspraken maken over het ...
help
Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden : fase 1 analyse bestaande gegevens [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Smit, C. \ Emond, D. \ Liefveld, W.M. \ Bakker, E.S. \ 2015
Hoe kan begrazing het beste ingezet worden on natuur- en veiligheidsdoelen in het rivierengebied in goede samenhang te realiseren? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek naar begrazing in uiterwaarden voor het OBN Deskundigenteam Rivierenlandscha ...
help
Ooibossen in het winterbed van de Vecht? : een verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor ooibosontwikkeling, uitgewerkt in vier ambitieniveaus [Studentenverslag]
Visser, B. \ 2015
Met ooibos worden alle bossen in het winterbed van een rivier bedoeld, exclusief de broekbossen die onder invloed van kwel staan. Er zijn twee typen ooibossen, zachthoutooibos en hardhoutooibos. De zachthoutooibossen bestaan voornamelijk uit wilgen e ...
help
De visfauna van uiterwaarden langs de Zandmaas in Noord-Limburg : profiteren vissen van het project Maascorridor? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Dorenbosch, M. \ Korosi, A. \ Pollux, P.M.J. \ 2015
Het Maasdal van de huidige Zandmaas in Noord-Limburg werd in de vorige eeuwen gekenmerkt door een grote habitatverscheidenheid van hoog- en laagdynamische wateren. Rheofiele vissen (=voorkeur voor snelstromend water) voelden zich hier thuis, alsook s ...
help
Gemeenschappen met Bromus racemosus L. (Trosdravik) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
Simmelink, M.R. \ Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ 2015
Bromus racemosus kan beschouwd worden als een kensoort van de Molinio-Arrhenatheretea, met het optimum in een rompgemeenschap op vrij vochtige en tamelijk voedselrijke grond. Daarnaast komt hij voor in beide associaties van het Alopecurion, in relati ...
help
Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels : monitoring in het kader van een tijdelijke compensatievoorziening [Boek]
Vogel, R.L. \ 2015
In deze rapportage wordt ingegaan op de geschiktheid van de uiterwaard Aersoltweerde als broedgebied van de Kwartelkoning (Natura 2000-soort). Eerdere monitoringresultaten zijn gepubliceerd in Deuzeman & van Manen 2013. Waterschap Groot Salland heeft ...
help
Milieueffecten van grootschalige grondberging : chemisch-hydrologische modelstudie naar de verondieping van een zandwinplas in de Schelleren Oldeneler Buitenwaarden langs de rivier IJssel [Boek]
Vink, Jos P. M.. \ Lange, Wim J. de \ 2015
In het programma Ruimte voor de Rivier vindt langs het noordelijk deel van de rivier IJssel een herinrichting plaats van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (SOB) en de uiterwaarden ter hoogte van Westenholte (WH). Deze herinrichting bestaat uit h ...
help
Boerderij als maatschappelijk project : uitvinders \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
In Diepenveen bevindt zich sinds mei 2013 de Natuurderij KeizersRande. Het is een biodynamische boerderij met allerlei maatschappelijke vertakkingen. Het project won de Waterinnovatieprijs 2013 in de categorie Water in de Buurt. Jaap Starkenburg, ren ...
help
Uitbreiding van de hooiwagen Astrobunus laevipes (Opiliones) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Noordijk, J. \ Bink, J. \ Wijnhoven, H. \ 2014
Astrobunus laevipes is een hooiwagen die via het Rijnbekken recentelijk ons land is binnengekomen. Er waren al vondsten langs de Waal en Nederrijn in Gelderland en het meest oostelijke puntje van de provincie Utrecht. Door gerichte inventarisaties ku ...
help
Verspreiding en biotoop van het kalkdoorntje Tetrix tenuicornis in de Gelderse Poort (Orthoptera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Eekelder, P. \ 2014
Het kalkdoorntje is een zeldzame sprinkhanensoort, die vooral bekend is uit Zuid-Limburg en van enkele locaties in het rivierengebied. Binnen de Gelderse Poort was lange tijd weinig bekend over het voorkomen van deze soort. Pas vanaf 2007 worden rege ...
help
Meer dan waterveiligheid : meerwaarde creatie in en rondom de mogelijke hoogwatergeul Varik-Heesselt [Studentenverslag]
Bennekom, E. van \ Liefting, W. \ 2014
Door klimaatveranderingen zal de hoeveelheid water dat door de Waal stroomt, toenemen. De huidige afvoer bij Lobith is 16.000 m3/sec, er zijn dus aanpassingen nodig. Hierbij wordt gekozen tussen rivierverruiming, dijkverzwaringen of een combinatie va ...
help
Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers : 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden \ De levende natuur [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Kurstjens, G. \ Rademakers, J.G.M. \ 2014
Geen landschapstype in Nederland is de laatste 25 jaar zo veranderd als die van de grote rivieren. Sinds het uitkomen van Plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 hectare uiterwaarden tot natuur omgevormd. Er zijn nevengeulen gegraven, ooibossen opgeschot ...
help
Naar een duurzaam beheer van de Schelde \ De levende natuur [Artikel]
Maris, T. \ Coen, L. \ Dauwe, W. \ Mertens, W. \ Van den Bergh, E. \ Meire, P. \ 2014
In het Schelde estuarium kan de getijdennatuur nog overgaan van zout over brak naar zoet. Zonder sluizen sluizen of stuwen dringt het getijd in de Zeeschelde, het Vlaams gedeelte van het estuarium, tot 160 km landinwaarts landinwaarts door, met een u ...
help
Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
help
Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden \ De levende natuur [Artikel]
Lange, H.J. de \ Noordijk, J. \ Nijssen, M. \ 2014
In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.