help
Vogels de weide wereld in : initiatiefnota weidevogelbeheer [Brochure]
Grashoff, R. \ 2016
Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. De afgelopen decennia is door intensivering van de landbouw de weidevogelpopulatie onder druk komen te staan. De maatregelen die afgelopen jaren zijn getroffen zijn niet voldoende gebleken om de ach ...
help
Reactie op de initiatiefnota weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in' [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op de initiatiefnota weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in'.
help
Vinddatum eerste kievitsei in Friesland, 1901-2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Aanvankelijk kwam dat door intensivering van de landbouw, tegenwoordig is de klimaatverandering een mogelijke verklaring.
help
Verrassingsmenu : onderzoek naar het voedselaanbod voor kievitkuikens bij akkerbouwteelt op zandgrond [Studentenverslag]
Raaijmakers, R. \ 2013
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op De Schijndelse heide, een voormalig heidegebied. Dit gebied is uitgekozen omdat het een lange traditie van weidevogelbeheer kent en er hier tot een paar jaar terug nog grote aantallen kieviten in kolonies bro ...
help
Toestand van de Brabantse natuur 2012 [Boek]
Staaij, J. van \ Linden, J. van der \ 2012
In Brabant is het goed wonen, werken en recreëren. Om dat ook in de toekomst zo te houden richt de provincie haar beleid op duurzame welvaart en welzijn. Eén van de speerpunten daarvan is een robuuste en veerkrachtige natuur. Natuurbehoud en -herstel ...
help
Martien Scheuter, van kwekerij naar fokkerij \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Wijk, N. van \ 2012
Interview met Martien Scheuter, fokker van sier- en watervogels.
help
Maatregelen voor kievit op bouwland 2012 : 'kansen voor de kievit' : eindrapportage [Boek]
Verstegen, K. \ Sloothaak, J. \ 2012
In navolging op de alarmerende achteruitgang van het aantal broedparen van de kievit met gemiddeld 5% per jaar op met name bouwlandpercelen, heeft de provincie Noord-Brabant het Coördinatiepunt Landschapsbeheer Noord-Brabant gevraagd een verkennend o ...
help
Overleving, trek en overwintering van scholekster, kievit, tureluur en grutto [Boek]
Bruinzeel, L.W. \ 2010
Dit project is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de overlevingskansen van de in Nederland broedende weidevogels tijdens trek en overwintering, en in de mate waarin deze overleving van invloed is op de populaties. Het onderzoek spitst zich to ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 11: Effect van Brandganzen op broedende weidevogels [Boek]
Kleijn, D. \ Bos, D. \ 2009
Deze studie onderzoekt op welke wijze de tijdsbesteding van broedende weidevogels en de vegetatie van de broedhabitat wordt beïnvloed door de aanwezigheid overwinterende en in Nederland broedende Brandganzen. De nabijheid van Brandganzen werd door we ...
help
Grutto boert goed in de Griedhoeke en Lytse Bouhoeke \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Boer, J. de \ 2008
Het afgelopen jaar was een geweldig jaar voor de weidevogels in de reservaten in de Greidhoeke. Tegen de landelijke trend in stegen hier de aantallen Kievitten, Grutto's en Tureluurs. Natuurmonumenten laat zien dat met een uitgekiend weidevogelbeheer ...
help
Schaadt het eierrapen het belang van de kievit? \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Jukema, J. \ 2008
De Bond van Friese VogelWachten neemt het standpunt in dat kievitseieren geraapt mogen worden tot 1 april, met daarna bescherming van de weidevogelnesten. Er lopen landelijk echter een aantal gerechtelijke procedures. Vanaf deze plaats wordt tegelijk ...
help
De Kokmeeuw als predator \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Hendriksma, J.T. \ 2008
In een eerder artikel had de auteur vermeld dat Kieviten vrijwel nooit achter Kokmeeuwen aangingen en dat daarom waarschijnlijk kokmeeuwen niet de grootste boosdoeners zijn van weidevogel predatie. Deze uitspraak moet de auteur echter herzien. Waarge ...
help
Predatie bij weidevogels \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Heer, K. de \ 2006
Lang werd gedacht dat de zwarte kraai en de vos voor een groot deel verantwoordelijk waren voor de scherp dalende aantallen weidevogels. Inmiddels is gebleken, dat nog twintig soorten met enige regelmaat een weidevogel verschalken. Hoofdlijnen uit ee ...
help
Kieviten op gangbare en biologische akkerbouwbedrijven \ De levende natuur [Artikel]
Kragten, S. \ Snoo, G.R. de \ 2006
Behalve op grasland komen ook in akkerbouwgebieden weidevogels voor. Toch zijn studies naar dichtheden en broedsuccessen bij akkerbouw nog schaars. Verschillen zijn er binnen de akkerbouw, gezien de mate van kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruik. ...
help
Verdeling van de broedinspanning bij Kieviten \ Limosa [Artikel]
Jongbloed, F. \ Schekkerman, H. \ Teunissen, W.A. \ 2006
Kievitpartners verdelen hun broedactiviteiten, maar hoe zit dit bij kievitmannetjes? Alhoewel kievitmannetjes als monogaam worden beschouwd, zijn er kievitmannetjes die er meerdere partners op na houden. Na zonsondergang blijken de broedactiviteiten ...
help
Weidevogels in Nederland \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Leeuwen, E. van \ 2005
Aandacht voor de situatie van de weidevogel, in het bijzonder voor die van de grutto, de kievit en de tureluur
help
De lotgevallen van een aantal Zeeuwse kievitlegsels \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Tombeur, T. \ 2004
Canisvliet is een oud kreek-, moeras- en graslandgebied van middeleeuws maritieme oorsprong in Zeeuws-Vlaanderen. Geleidelijk zijn grote delen verkaveld en opgespoten met elders gewonnen slib. Een deel is recentelijk omgezet naar natuurontwikkeling, ...
help
'Vogels horen erbij!' : boeren en weidevogelbescherming gaan best samen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Leegwater, A. \ 2004
Beschrijving van het graslandbeheer op een aantal melkveebedrijven die meedoen aan het project Nederland Gruttoland. In dit project wordt gezocht naar voor de grutto (en andere weidevogels) ideale en voor de boer inpasbare variatie in graslandgebruik ...
help
Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren, flora- en faunawet \ Natuurbeschermingsrecht 2004 : richtlijnen, verordeningen, verdragen, jurisprudentie, Nederlandse wet- en regelgeving en toelichtingen, met name rond de Vogelrichtlijn (79/409/EEG), de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) [Hoofdstuk uit boek]
2004
help
Weidevogelpopulaties in Friesland in 1999 \ Limosa [Artikel]
Nijland, F. \ 2002
Schattingen van de populatiegrootte van scholekster (Haematopus ostralegus), kievit, grutto, tureluur en watersnip (Gallinago gallinago) in 1999 in Friesland, en de trends in de populatie vergeleken met een eerdere berekening in 1991. De populatiegro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.