Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 448

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="veenweiden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden : dikke fractie gescheiden drijfmest is alternatief voor ruige mest \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Eekeren, N. van \ Lenssinck, F. \ 2016
De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANV) ‘De Utrechtse Venen’ had de vraag of de dikke fractie van gescheiden drijfmest ruige mest kan vervangen in weidevogelgebieden. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebru ...
help
Laseraltimetrie veelbelovend voor meten waterbodemhoogte in sloten \ H2O online [Artikel]
Hennepe, E. ter \ Harren, L. \ Velden, R. van der \ Crook, R. de \ Batlle Vazquez, D. \ 2016
Er is behoefte aan een meetmethode van de waterbodemhoogte die nauwkeurig, arbeidsextensief en gebiedsdekkend is. De techniek is er voor mariene doeleinden, maar werkt deze ook voor smalle en ondiepe sloten in veenweide- of kleigebieden? Waternet hee ...
help
Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide : voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide voor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Hendriks, R.F.A. \ Noij, I.G.A.M. \ Honkoop, W. \ Eekeren, N. van \ Boekhorst, L. \ 2015
In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig e ...
help
Help, de veenweide verdampt [tafel voor twee] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kuiken, D. \ 2015
Het waterbeheer staat al sinds jaar en dag ook in dienst van de landbouw. Grote delen van het karakteristieke en natuurrijke Friese veenweidegebied raken hierdoor uitgegroogd en lijken gedoemd te verdwijnen. Hoe kan de veenweide worden gered? Daarove ...
help
Stapsgewijs ervaring opdoen met sturen met water: Leo Joosten over bodemdaling in veenweidengebieden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Het veenweidengebied wordt al decennia lang geplaagd door bodemdaling. Er moet, mede met het oog op klimaatverandering, echt iets gebeuren. Maar wat? Een mogelijke oplossing is ‘Sturen met Water’. Het gaat om het actief sturen op grondwaterstanden (b ...
help
Better Wetter – voor een toekomstbestendig waterbeheer [Presentatie]
2015
Fryslân van vandaag is geen wetland meer. (historisch) waterbeheer gericht op optimale agrarische ontwikkeling : • ontpoldering (dijken, polders): geen winterse overstroming • 98% van natuurlijke waterberging is verdwenen • vast boezempeil • diepontw ...
help
Sturen met water: optie in veenweiden? [Boek]
Joosten, L. \ Weeren, B.-J. van \ 2015
De toekomst van het veenweidegebied is al jarenlang onderwerp van gesprek. Een belangrijk issue daarbij is bodemdaling. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is ‘Sturen met Water’. Het gaat daarbij om het actief sturen op grondwaterstanden met al ...
help
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
help
Moerastijger \ Tuin en park techniek [Artikel]
2014
Technische informatie van een radiografisch bestuurbare machine,waavan er in Nederland rondom Giethoorn natte natuurgebieden maait en het maaisel met een frontheffer in de boot brengt. Grote draagkracht in veengebieden.
help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland \ H2O online [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van kl ...
help
Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen : modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op maaivelddaling, waterbeheer, wateroverlast en waterkwaliteit in peilvak 9 [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Akker, J.J.H. van den \ Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ 2014
Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van grootschalige toepassing van onderwaterdrains op de maaivelddaling, het waterbeheer, wateroverlast en de waterkwaliteit in Peilvak 9 in polder Groot-Wilnis Vinkeveen. Bijzonder en belangrijk ...
help
Kockengs gesteggel over waterbergingsgebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
De Natuurgroep Kockengen heeft een eenvoudige oplossing om de wateroverlast in het dorp te beperken: neem het geplande waterbergingsgebied in gebruik. Maar gemeente, hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en provincie willen eerst andere maatregelen u ...
help
Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden [Boek]
Korevaar, H. \ Werf, A.K. van der \ 2014
De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broe ...
help
Veenvorming en koolstoffixatie in het Zuidlaardermeergebied \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mullekom, M. van \ Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Krol, M. \ 2014
In het veenweidegebied vindt als gevolg van het landbouwkundig gebruik veenafbraak plaats. Dit leidt niet alleen tot bodemdaling en een slechte waterkwaliteit, maar ook tot de emissie van broeikasgassen. Wanneer het lukt om voedselarme en vochtige om ...
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
help
Wat zijn rijke weides en hoe kunnen we ze redden? [Video]
2014
Vogelbescherming Nederland bepleit kruidenrijke graslanden. Dit voor het behoud van de weidevogels in Nederland.
help
Opstalaansprakelijkheid en de zorg voor de waterveiligheid : gegronde vrees voor een onbeteugelbaar aansprakelijkheidsrisico? \ Water governance [Artikel]
Gilissen, H.K. \ 2014
In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 verschoof een deel van de veenkade langs de Ringvaart in Wilnis, met aanzienlijke schade aan publieke en private eigendommen tot gevolg. Op 6 mei 2014 wees het gerechtshof te ’s-Gravenhage het beslissende arrest ...
help
Heikikkers inventariseren in het veenweidegebied \ Schubben en slijm [Artikel]
Goverse, E. \ Slagboom, R. \ Lugt, A. van der \ 2014
In het vroege voorjaarjaar trekken heikikkers massaal van hun overwinteringlocatie naar hun voortplantingswater, waarna een prachtig schouwspel zich voordoet met roepende blauwe mannetjes. Dit artikel behandelt naast specifieke kenmerken van het veen ...
help
Gebied brengt de oplossing : integraal plan Enkele Wiericke \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2014
Midden in het Groene Hart is Zuurmond Groen bezig met een kadeverzwarings- en -verbeteringsproject met een enorme logistieke uitdaging. Midden in het boerenland moet over smalle wegen namelijk 80.000 kubieke meter klei worden aangevoerd. Met als rest ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.