help
Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch perspectief [Boek]
Grift, E.A. van der \ Lammertsma, D.R. \ 2017
help
Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal [Boek]
Ysebaert, Tom \ Wijsman, Jeroen \ 2017
Het buitendijkse dijktracé langsheen de Sint Pieterspolder en Nieuw Olzendepolder heeft een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor een aantal soorten steltlopers en eendachtigen. Met name Scholekster, Wulp, Tureluur, en in mindere mate St ...
help
Exoten vroeg verwijderen, anders is het zinloos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oostermijer, G. \ 2016
Het landelijk uitbannen van uitheemse soorten nadat ze een plaag zijn geworden is verspilde moeite. Het vroeg verwijderen van exoten kort na hun vestiging is in Nederland echter nog steeds controversieel. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat emot ...
help
Analyse Ctgb CML rapportage imidacloprid in oppervlaktewater [Brief]
2015
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in verband met recente wetenschappelijke publicaties over ecologische neveneffecten van het (neonicotinoïde) insecticide imidacloprid het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML - UL ...
help
Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium [Boek]
Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ 2015
Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en ...
help
Veldrapportage vogelwaarnemingen bij drone-opnamen Koehoal-Westhoek [Boek]
Baptist, M.J. \ 2015
Op 19 augustus 2015 zijn vogelwaarnemingen verricht tijdens de inzet van een drone boven Natura2000 gebied Waddenzee. De drone werd ingezet voor het maken van orthogonale luchtfoto’s waarmee door middel van fotogrammetrie een digitaal terreinmodel ge ...
help
A safe operating space - Terry Hughes [Video]
Hughes, T. \ Wageningen University \ 2015
Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, verv ...
help
Wildplukken moet niet uitlopen op exploitatie \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Plas, L. van der \ Plas-Haarsma, M. van der \ Huitzing, L. \ Nie, H. de \ 2015
Recreanten en leerlingen door wildplukken meer bij natuur betrekken klinkt leuk, maar kan doorslaan in onkundige uitbuiting en verlies aan natuurbeleving. Wat geeft een beperkte groep mensen het recht om bloemen en bessen voor zichzelf te plukken...
help
Invloed van getijdewerking en zoute condities op de groei van een mangrovebos \ De levende natuur [Artikel]
Vreugdenhil, I. \ 2015
In het zuidoosten van Bonaire omringen mangrovebossen de baai Lac. De noordelijke landzijde van het bos wordt momenteel gekenmerkt door afgestorven mangrovebossen. Om te voorkomen dat aan de noordelijke kant het mangrovebo verder afsterft, zal er een ...
help
Seal monitoring and evaluation for the Luchterduinen offshore wind farm: 2. Tconstruction - 2014 report [Boek]
Kirkwood, R. \ Aarts, G. \ Brasseur, S. \ 2015
Two seal species live in Dutch waters: the harbour seal (Phoca vitulina) and the grey seal (Halichoerus grypus). They occupy land-based sites (haul-outs) in both the Wadden Sea and the Delta region, and move between these regions along the North Sea ...
help
Zoetwatervissen, 1990-2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2015
Zoetwatervissen in schoon water zijn sinds 1990 toegenomen, terwijl soorten die vervuild water tolereren zijn afgenomen.
help
Hoe kan het dat ons drinkwater opraakt? [Video]
Vet, L. \ 2015
Er is te weinig zoet water voor de mensheid. Dat is niet gek als je bedenkt dat je om kilo rundvlees te produceren al 15.500 liter water nodig hebt. Wat kunnen we daar aan doen? Daarover vertelt prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, ...
help
Natuurbrug Laarderhoogt en oefencentrum Crailo : ecologische toetsing van plannen voor een oefencentrum voor brandbestrijding nabij de natuurbrug [Boek]
Grift, E.A. van der \ Lammertsma, D.R. \ 2014
In opdracht van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is onderzocht wat de aanleg van een oefencentrum voor brandbestrijding op het voormalige AZC-terrein nabij rijksweg A1 betekent voor het ecologisch functioneren van de hier geplande natuurverbin ...
help
Wereldnatuur is te bewapenen tegen klimaatsverandering [Video]
Wageningen University \ 2014
Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, verv ...
help
Handreiking voor het berekenen van een ecologische voetafdruk : eindrapport KBIV WOt 2013 [Boek]
Verzandvoort, S. \ Arets, E. \ Hack-ten Broeke, M. \ 2014
Dit rapport geeft een raamwerk voor het bepalen van een ecologische voetafdruk voor veranderingen in productie- en consumptiesystemen. Het raamwerk kan worden gebruikt voor het bepalen van benodigd land- en watergebruik voor productie van goederen en ...
help
De Rijn en zijn stroomgebied in vogelvlucht : ecologische situatie, chemische waterkwaliteit, balans van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater [Boek]
[2013]
In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Acti ...
help
Het Monitoring en Evaluatie Programma Zandwinning RWS LaMER 2007 en 2008 - 2012: overzicht, resultaten en evaluatie [Boek]
Rozemeijer, M.J.C. \ Kok, J. de \ Ronde, J.G. de \ Kabuta, S. \ Marx, S. \ Berkel, G. van \ 2013
Zandwinning en -transport kunnen potentieel leiden tot diverse effecten zoals verminderde productie van algen en schelpdieren door extra slib in de waterkolom en verstoring. Geschatte effecten van zandwinning volgens de MERren. Visuele verstoring van ...
help
De ecologische achtergrond van de crisis \ Civis Mundi : tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur [Artikel]
Lyklema, H. \ 2013
Het recente gebeuren met de Fyra illustreert weer eens dat het progressief moeilijker wordt significante verbeteringen op infrastructureel niveau te realiseren. Deze talrijke dagelijks waarneembare afgeleide symptomen van het ecologische probleem wor ...
help
Beheer van zonnebaarsinvasies : controleren is beter dan genezen : infoblad veldwerkpaatsen [Boek]
Terhürne, R. \ 2013
De Noord-Amerikaanse zonnebaars (Lepomis gibbosus) wordt in Nederland geïmporteerd voor vijvers en aquaria. Overtollige vis komt terecht in natuurlijke wateren, met alle gevolgen van dien. Bedreigde soorten, zoals knoflookpad, boomkikker en kamsalama ...
help
Beantwoording vragen bewegende lasers aan windmolenwieken in vogelgebied [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over bewegende lasers aan windmolenwieken in vogelgebied.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.