help
Duiding van het rapport ‘Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijen’ door Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Mantingh [Boek]
Buijs, Jelmer \ Samwel-Mantingh, Margriet \ Brock, Theo \ Lahr, Joost \ Melman, Dick \ Visser, Tim \ Wipfler, Louise \ 2019
De auteurs van het rapport hebben een belangwekkend vraagstuk op tafel gelegd dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. De blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via (kracht)voer en mest, en de negatieve effecten op voedsel van weidevogels (o.a. ...
help
Appreciatie van het rapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven" (Buijs, J en M. Samwel-Mantingh (2019)) door het Ctgb [Boek]
2019
Ctgb-advies betreffende het rapport `Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven.'
help
Ctgb advies inzake het rapport van Buijs en Samwel-Mantingh over afname weidevogels i.r.t. bestrijdingsmiddelen in mest : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het advies gaat over appreciatie van het rapport Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidev ...
help
Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven in Gelderland [Boek]
Buijs, Jelmer \ Samwel-Mantingh, Margriet \ 2019
In dit onderzoek werd op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische) de belasting van krachtvoer, mest en bodem met 685 verschillende bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Verder nam in dit onderzoek ...
help
Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 : Naar een betere bescherming van akker- en weidevogels in landbouw- en natuurgebied [Boek]
2019
Er is een brede zorg over de dalende aantallen weide- en akkervogels! Met dit gezamenlijk Actieplan Boerenlandvogels zetten we onze schouders onder maatregelen die de achteruitgang van de boerenlandvogels in de provincie Zuid-Holland kunnen stoppen. ...
help
International multi-species action plan for the conservation of breeding waders in wet grassland habitats in Europe (2018-2028) [Boek]
Leyrer, Jutta \ Brown, Daniel \ Gerritsen, Gerrit \ Hötker, Hermann \ Ottvall, Richard \ 2018
help
Het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten [Brief]
Schouten, C. \ 2018
Antwoorden naar aanleiding van de vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Van Raan (beiden PvdD) over het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten.
help
De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving [Boek]
Salverda, Irini \ Dam, Rosalie van \ Pleijte, Marcel \ Kruit, Jeroen \ 2017
help
Kamerbrief eindrapport scenariostudie weidevogels WUR/Sovon [Brief]
Kamp, H.G.J. \ 2017
Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het Eindrapport scenariostudie weidevogels WUR/Sovon.
help
'Het kwaaie met het goeie nemen' : positieve samenwerking boeren en staatsbosbeheer in weidevogelkerngebied De Hilver in Brabant \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Prins, U. \ Timmermans, B. \ Heerkens, D. \ 2017
Negen boeren spelen sinds 2012 een rol in het uitvoerende beheer van herinrichtingsgebied De Hilver onder Tilburg. Daarbij nemen ze ook verantwoordelijkheid voor moeilijker doeltypen als vochtige hooilanden, natte schraallanden en moeras. Staatsbosbe ...
help
Slimme vogels : de praktijk van boeren met natuur [Boek]
Altenburg, J. \ Jansma, N. \ Peeters, H. \ Vos, R. de \ 2017
Boerenland: veel van onze wilde vogels zijn er gek op, kunnen zelfs niet zonder akkers en weiden. Maar boerenwerk en vogels; het wringt steeds meer. Het agrarisch landschap is sterk veranderd. Vogels hebben het zwaar. Veel boeren willen hun vogels we ...
help
Index Natuur en Landschap - Onderdeel agrarische beheertypen [Boek]
2017
Betreft classificatie van weidevogelpakketten, bouwland en faunabeheer, ganzen, botanische graslandpakketten, botanische bouwlandpakketten
help
Weidevogelscenario's : mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland [Boek]
Melman, DIck \ Sierdsema, Henk \ 2017
help
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie [Boek]
Melman, Dick \ Schotman, Alex \ Vanmeulebrouk, Bas \ Staritsky, Igor \ Meeuwsen, Henk \ 2017
help
Hart voor natuur en economie : gildeboeren Anco en Joke Heida produceren melk met extra aandacht voor natuur en weidevogels \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2016
De koeien van Anco en Joke Heida uit Koudum produceren melk voor het nieuwe zuivelmerk Weide Weelde. Om zich aan te kunnen sluiten bij dat initiatief van het Boerengilde, startten de Friese melkveehouders in 2015 opnieuw met weiden . ‘Ik denk dat het ...
help
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer [Boek]
Melman, Dick \ Buij, Ralph \ Schotman, Alex \ Vos, Claire \ Verdonschot, Ralf \ Sierdsema, Henk \ Vanmeulebrouk, Bas \ 2016
In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen d ...
help
Aanpak weidevogels [Brief]
Dam, M. van \ 2016
help
Vogels de weide wereld in : initiatiefnota weidevogelbeheer [Brochure]
Grashoff, R. \ 2016
Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. De afgelopen decennia is door intensivering van de landbouw de weidevogelpopulatie onder druk komen te staan. De maatregelen die afgelopen jaren zijn getroffen zijn niet voldoende gebleken om de ach ...
help
Reactie op de initiatiefnota weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in' [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op de initiatiefnota weidevogelbeheer 'Vogels de weide wereld in'.
help
Verdeling nationale envelop Europese middelen melkvee- en varkenshouderij [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de verdeling van het Nederlandse deel (de nationale envelop) van de Europese middelen voor de melkvee- en varkenshouderij.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.