help
Bio-economie in de non-food sector : INTERREG VA-project 2015 tot 2019 : eindrapport [Brochure]
2020
In het INTERREG VA Project Bio-Economie in de Non-Food sector zijn van 2015 tot 2019 nieuwe biobased producten en materialen ontwikkeld die bijdragen aan een duurzame maatschappij, zuinig zijn met natuurlijke grondstoffen en helpen om de CO2 uitstoot ...
help
Sluiting VIC Sterksel vertrekpunt nieuw begin \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Lesscher, I. \ 2020
Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel sluit eind dit jaar. Een alternatief voor het fundamentele onderzoek dat er plaatsvindt, is er nog niet, maar daaraan wordt gewerkt. Het 'varken als kringloopdier' biedt daarbij een uitgelezen kans om de topp ...
help
Kringlooplandbouw - De wetenschap en de boerderij [Video]
2020
Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw die minder gericht is op productiemaximalisatie, maar waarbij de productie onderdeel is van een ecologisch systeem, waar zo min mogelijk inputs in gaan, waar reststromen het systeem niet verlaten en waar bio ...
help
In gesprek met .... Gerard van Buiten, hortulanus Botanische Tuinen Utrecht \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Nieuman, W. \ 2019
De Botanische Tuinen in Utrecht op Fort Hofdijk zijn 60 jaar oud. Het historische verhaal is gebaseerd op de ontwikkelingen in de wetenschap. Het begon met medicinale planten, het ging daarna naar de beschrijvende botanie en later naar ecologie en te ...
help
Feiten doen er niet meer toe : het toegenomen belang van de onderbuik \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Znidarsic, I. \ 2017
Meningen en onderbuikgevoelens zijn de afgelopen jaren bij politieke besluitvorming en de vorming van de publieke opinie steeds belangrijker geworden, ten koste van de ratio en de wetenschappelijk bewezen feiten. We leven in een fact free wereld, waa ...
help
Evolutionary populations: living gene banks in farmers’ fields in Iran \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Rahmanian, M. \ Salimi, M. \ Razavi, K. \ Haghparast, R. \ Ceccarelli, S. \ Razmkhah, A. \ 2016
Efforts to rapidly increase on-farm biodiversity are a matter of urgency in an era of climate change. To do so, farmers need better access to the genetic material of research stations and gene banks. Collaboration with scientists who are willing and ...
help
Tussen idealisme en wetenschap : van dood land naar levende natuur [Boek]
Berendse, Frank \ 2016
help
Durven delen : op weg naar een toegankelijke wetenschap [Boek]
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie \ 2016
Dit advies gaat over openheid van de wetenschap (open science), in het bijzonder vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen (open access) en onderzoeksgegevens (open research data). Welke effecten zijn hiervan te verwachten: voor de wetenschap zel ...
help
Bewonersnatuur in Zundert : co-creatie en contextualisering van landschapsecologische kennis : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Stobbelaar, D.J. \ Hoofwijk, H. \ 2015
Wetenschapswinkelprojecten hebben vaak als doel het handelingsperspectief van klantorganisaties te vergroten. Dit vereist een leerproces binnen die organisaties. Co-creatie van kennis is daarvoor een geschikt middel. Een van de taken van wetenschappe ...
help
Wetenschapswinkel stimuleert interactieve kennisontwikkeling : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Windt, H.J. van der \ 2015
In dit artikel worden de eerder beschreven wetenschapswinkelprojecten door een externe deskundige geëvalueerd. Deze projecten blijken inderdaad de grotere betrokkenheid van burgers bij beheer van natuur, stad en landschap en bij kennisontwikkeling te ...
help
Geld voor wetenschap via wisdom of the crowds [opinie] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scheffer, M. \ 2015
De pers heeft onlangs aandacht besteed aan onze suggestie om het (te) schaarse geld dat Nederland in wetenschap investeert op een totaal andere manier te verdelen. Een korte toelichting van Martin Scheffer, Hoogleraar aquatische ecologie in Wageninge ...
help
Pragmatisme als grondslag: planologie in Amsterdam \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Salet, W.G.M. \ 2015
Het onderzoek van de programmagroep planologie aan de Universiteit van Amsterdam is de laatste twintig jaar toegespitst op de transitie van grootstedelijke ruimten in internationaal vergelijkend perspectief. Met als kernvraag; hoe kunnen ruimtelijke ...
help
Onzekerheid als leidend beginsel: planologie in Groningen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Roo, G. de \ 2015
De theoretische grondslag van de planologiebeoefening in Groningen is onzekerheid. Onzekerheid over het kennen van de werkelijkheid, over toekomstige ontwikkelingen, over de uitkomst van besluitvormingsprocessen. Rationaliteit is een illusie. Ontwikk ...
help
Nieuw OBN Deskundigenteam Cultuurlandschap, wetenschappelijke kennis over agrarisch natuurbeheer moet inpasbaar zijn in het boerenbedrijf : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2015
Al 25 jaar bestaat het OBN als kennisnetwerk waar beheerders, beleidmakers en wetenschappers gezamenlijk kennis genereren die praktisch uitvoerbaar moet zijn in het beheer. Maar aan agrarische natuur besteedde het OBN eigenlijk geen aandacht. Daar ko ...
help
Optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie Agro-natuur [Boek]
Hertog, Pim den \ Korlaar, Leonique \ Velde, Robbin te \ Steur, Jessica \ Erven, Bram \ 2015
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende karakteristieken die bepalen of de strategische kennisbasisfunctie voor agro-natuur optimaal is ingericht, goed van omvang is en optimaal functioneert. Daarbij is in dit onderzoe ...
help
Impact of open Landsat data on science [Studentenverslag]
Mishra, P. \ 2015
In 2008 the U. S. Geological Survey made the Landsat data archive publicly and freely available. It is very likely that this initiative has a significant impact on society, especially on science. However, there is no comprehensive study that can demo ...
help
'Ga vroegtijdig de dialoog aan' "controverses niet met de mantel der wetenschap bedekken \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Ent, L. van der \ 2014
Ondergrondse CO2-opslag en schaliegaswinning zijn voorbeelden van maatschappelijke kwesties die veel weerstand oproepen. Het Rathenau Instituut analyseerde zes van dergelijke controverses in de beleidsarena waarbij wetenschap als onderbouwing moest d ...
help
Global challenges Dutch solutions [Boek]
2014
Horizon 2020 gaat officieel op 1 januari 2014 van start. Het is om meerdere redenen van groot belang dat de topsectoren goed aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen uit Horizon 2020. Deze publicatie laat zien waar we op dit moment staan met de ...
help
Wetenschap als strijdtoneel : publieke controversen rond wetenschap en beleid [Boek]
Blankesteijn, M. \ Munnichs, G. \ Drooge, L. van \ Dorren, G. \ 2014
In deze studie gaan we aan de hand van zes controversen in op vragen als: op wat voor wijze doen beleidsmakers een beroep op wetenschappelijke expertise? Hoe reageren andere partijen (omwonenden, gemeenten, maatschappelijke organisaties) daarop? Is h ...
help
Governance van klimaatadaptatie: handelingsperspectieven [Boek]
2014
Het boek dat voor u ligt is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen kopstukken uit de werelden van beleid en wetenschap. Ontstaan uit de gedachte "het consortium doet goed en interessant onderzoek, maar er is meer aandacht nodig voor de vertaling ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.