help
Towards adaptation to climate change: water for rice in the coastal wetlands of Doñana, southern Spain : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Iglesias, A. \ Sánchez, B. \ Garrote, L. \ López, I. \ 2017
Rice production in coastal wetlands provides critical ecosystem services that range from flood control to wildlife habitat. In the Iberian Peninsula rice was introduced in the 10th Century. Today Iberian rice accounts for about one quarter of the tot ...
help
Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles : the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and vegetation development in a eutrophic wetland [Proefschrift]
Cornelissen, Perry \ 2017
help
Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Verdonschot, Ralf C.M. \ Jansen, Peter C. \ Massop, Harry T.L. \ Grootjans, Ab P. \ 2017
De in 2005 uitgevoerde herinrichting van het beekdal van de Geeserstroom bestond uit de omvorming van een regulier landbouwgebied naar een door natuurlijke waterhuishoudkundige processen aangestuurd natuurgebied, met een nevenfunctie voor waterbergin ...
help
Effect of surface water management measures on a groundwater fed wetland [Studentenverslag]
Nyarugwe, Kuzivakwashe Patrick \ 2016
Wetlands provide important eco-hydrological services and functions but have historically been altered by mankind to meet their needs and wants. Wetland restoration now being pursued as part of broader sustainability goals. In the Netherlands, wetland ...
help
Hogere temperaturen bedreigen wetlandsoorten \ Nature Today [Artikel]
Wamelink, W. \ 2015
Als de huidige opwarming van de aarde door klimaatverandering doorzet dan zullen als gevolg daarvan veel karakteristieke plantensoorten van wetlands niet in hun huidige gebied kunnen voortleven. Vooral soorten in Noord-Europa gaan het zwaar krijgen. ...
help
Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor [Boek]
Baptist, M.J. \ 2015
Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met al ...
help
Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten [Boek]
Tangelder, M. \ Dalen, J. van \ IJzerloo, L. van \ Ysebaert, T. \ 2015
Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. ...
help
Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard [Boek]
Brinkman, A.G. \ Baptist, M.J. \ 2015
Al vele jaren spelen er discussies over de ecologische kwaliteit van het Nederlandse Waddengebied. Vijftig jaar geleden speelde de mogelijke inpoldering. Contaminanten als dieldrin en PCB’s waren een belangrijk thema in de jaren erna en vanaf de jare ...
help
Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties \ De levende natuur [Artikel]
Weterings-Schonck, S.M. \ Oosterveld, E.B. \ Oud, H. \ 2015
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft onderzoek gedaan naar het plas-dras zetten van weilanden en de invloed hiervan op het broedgedrag van weidevogels. In dit artikel de resultaten uit Friese weidevogelmozaiekgebieden.
help
Nitrogen transforming community in a horizontal subsurface-flow constructed wetland \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Coban, O. \ Kuschk, P. \ Kappelmeyer, U. \ Spott, O. \ Martienssen, M. \ Jetten, M.S.M. \ Knoeller, K. \ 2015
Constructed wetlands are important ecosystems with respect to nitrogen cycling. Here we studied the activity and abundance of nitrogen transforming bacteria as well as the spatial distribution of nitrification, anaerobic ammonium oxidation (anammox), ...
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag [Boek]
Ens, B.J. \ Krol, J. \ Meer, J. van der \ Piening, H. \ Wijsman, J. \ Schekkerman, H. \ Rappoldt, K. \ 2015
De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring ...
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2013 [Boek]
Duin, W.E. van \ Leeuwen, P.-W. van \ Sonneveld, C. \ 2014
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Ondiepe overstromingsvlakte als missing link \ De levende natuur [Artikel]
Kurstjens, G. \ Geest, G.J. van \ Peters, B.W.E. \ Wijers, T.B.M. \ 2014
TRecent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten flora en fauna profijt hebben gehad van de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs grote rivieren gedurende de afgelopen 20 jaar. Er zijn echter ook soorten (bv moerasvogels, amfibieën en ...
help
Op pad met... Jos Verhoeven op de Kromme Rade : gedreven om kennis te leveren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2014
Jos Verhoeven beëindigde officieel zijn 40-jarige loopbaan als landschapsecoloog met bijzondere aandacht voor wetlands. Over de toekomst en de rol van jongere generaties is hij gematigd optimistisch, maar ze moeten hun soortenkennis bijspijkeren. Een ...
help
Van mest tot drinkbaar water \ Management&techniek [Artikel]
De Clerq, L. \ Michels, E. \ Clymans, E. \ Meers, E. \ 2014
Het Vlaamse H2O-C2C-project onderzocht de mogelijkheid om agrarisch afvalwater afkomstig van mestverwerking met constructed wetlands verder op te zuiveren tot kwalitatief hoogstaand water door toepassing van membraanfiltratie. Het gebruik van alterna ...
help
Van frustratie naar integratie: handelingsperspectieven om kennis en beleid over de Waddenzee beter op elkaar aan te laten sluiten [Boek]
Molen, F. van der \ Floor, J. \ Ernst, W. van \ Seijger, C. \ Giebels, D. \ Puente Rodríguez, D. \ Tatenhove, J. van \ Runhaar, H. \ Wind, H. van der \ 2014
Deze handelingsperspectieven zijn het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en Deltares. In 2013 ontstond het ...
help
Rapportage werkbezoek Zuid-Korea, 3 okt - 13 okt 2014 [Boek]
Baptist, M.J. \ 2014
Sinds 2009 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de trilaterale waddenzeestaten en Korea. In de afgelopen vijf jaar is er veel bereikt, vooral op het gebied van educatie en voorlichting, en zijn diverse MoU bijeenkomsten gehouden. Voor de k ...
help
Wetlands in Europe: perspectives for restoration of a lost paradise \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Verhoeven, J.T.A. \ 2014
Wetlands in Europe have been modified, drained and destroyed during the past millennium. Currently, less than 20% of the original, pristine wetland area remains. Because of their biodiversity and their ecosystem services, European wetlands are valued ...
help
Evaluatie programma naar een Rijke Waddenzee [Boek]
2014
De Waddenzee is als Natura 2000-gebied onderdeel van het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de lidstaten van de Europese Unie. De Waddenzee is hiervoor aangewezen vanwege de vele natuurwaarden die het gebied herbergt. Op 26 feb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.