help
Arme bossen verdienen beter [Boek]
Burg, Arnold van den \ Bijlsma, R.J. \ Bobbink, Roland \ Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren \ Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit. \ 2015
Bossen van het droog zandlandschap van Noordwest- Europa staan bekend als ‘arme bossen’. Het landschap waarin ze voorkomen was tot in de 20ste eeuw overwegend een heidelandschap. Op de voedselarme heide- en stuifzandbodems zijn vanaf 1900 vooral naal ...
help
Natuurkwaliteit Drentse vennen opnieuw gemeten : bijna een eeuw ecologische veranderingen [Boek]
Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Mertens, A. \ 2013
In 2010-2011 zijn in 18 Drentse vennen inventarisaties uitgevoerd van beïnvloeding en beheer, waterstandsfluctuaties, waterchemie, vegetatie, kiezelwieren, sieralgen en macrofauna. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare inventarisa ...
help
Verzuring van terrestrische ecosystemen : oorzaken, remedies en gevolgen voor biodiversiteit : focus op biogechemie \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
De Schrijver, A. \ Wuyts, K. \ Schelfhout, S. \ Staelens, J. \ Verstraeten, G. \ Verheyen, K. \ 2012
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden bosbeheerders opgeschrikt door verhalen van massale naaldbossterfte in centraal Europa, getypeerd door de term ‘Waldsterben’. Duitse wetenschappers wezen de hoge uitstoot van verzurende stoffen door d ...
help
Europees verzuringsbeleid kwam tot stand door 'paniekverhaal' \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Zeilmaker, R. \ 2011
Zure regen was de grote milieudreiging van begin jaren tachtig. Maar de aandacht voor het fenomeen lijkt een stille dood gestorven. Was het gevoerde beleid wel zo zinvol?
help
Hypes in milieubeleid : hoe ontstaan ze en zijn ze te voorkomen? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Artz, T. \ 2011
Het milieubeleid van het afgelopen decennium is een interessant onderwerp van studie. In grote lijnen is de verdere decentralisatie en deregulering, die in de jaren negentig is ingezet, zichtbaar. Het eerste decennium van deze eeuw wordt echter ook g ...
help
Een karikatuur van hypes tegen zure regen en klimaat : Planbureau voor de Leefomgeving blikt terug \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Oldenkamp, L. \ 2010
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft enkele wetenschappers aan het werk gezet om de hype rond het zure-regenbeleid van de laatste dertig jaar te ontzenuwen. Alle dagbladen deden verslag van deze studie en namen kritiekloos de beweringen van vero ...
help
Waarom sterven onze bossen niet? \ De Volkskrant [Artikel]
Vink, J. \ 2010
De massale bossterfte door de zure regen was een hersenschim. Ed Buijsman (PLanbureau voor de Leefomgeving) kwam met twee conclusies, die in dit artikel verder uitgewerkt worden. De eerste is: ‘De aanvankelijke, eenvoudige hypothesen over de ‘sterven ...
help
Minder neerslag van stikstof dan eerder gedacht \ Planbureau voor de Leefomgeving [Artikel]
2010
De hoeveelheid stikstof die vanuit de lucht op de bodem terecht komt blijkt bijna 20 procent lager te zijn dan eerder werd gedacht. Met de verbeterde inzichten heeft 61 procent van de natuur een zodanig hoge toevoer van stikstof dat kwetsbare planten ...
help
Zure regen : een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland [Boek]
Buijsman, E. \ 2010
Er zijn in Nederland in het verleden geen overbodige beleidsmaatregelen genomen om de verzuring ('zure regen') terug te dringen. De ernst van de verzuringsproblematiek is door het gevoerde beleid aantoonbaar afgenomen, maar het verzuringsprobleem is ...
help
Revisie en update van kritische N-depositiewaarden voor Europese natuur \ De levende natuur [Artikel]
Bobbink, R. \ Tomassen, H.B.M. \ Weijters, M.J. \ Hettelingh, J.P. \ 2010
In Europa is de depositie van stikstofverbindingen uit de lucht één van de belangrijkste bedreigingen voor de diversiteit in natuurgebieden. In de laatste drie decennia is in dit verband het begrip 'kritische depositiewaarde' ontwikkeld. Deze is gede ...
help
Het chemisch neerslagonderzoek in Nederland : een kleine geschiedenis \ Jaarboek ecologische geschiedenis... / Vlaamse Geschiedkundige Kring [en] Vereniging voor Ecologische Geschiedenis [Artikel]
Buijsman, E. \ 2009
Neerslag: regen, sneeuw, hagel, maar uiteindelijk is het allemaal water. Er waren echter al in de zeventiende eeuw onderzoekers die meer dachten te vinden dan alleen water. Wetenschappers zouden zich door de eeuwen heen uiteenlopende redenen met de c ...
help
Air pollution impacts on European forest soils: steady-state and dynamic modelling [Proefschrift]
Reinds, G.J. \ 2009
Zure regen heeft in Europa geleid tot verzuring van bodems en oppervlaktewater. In bosbodems nam de buffercapaciteit af en de bossen werden gevoeliger voor stress als gevolg van, bijvoorbeeld, verstoorde nutriëntenbalansen veroorzaakt door een teveel ...
help
Dossier Ammoniak - de effecten op de Nederlandse natuur \ Boomblad [Artikel]
Holtjer, L. \ 2008
Na meer dan twintig jaar onderzoek staat onomstotelijk vast dat een beetje extra stikstof al zeer schadelijk is voor de natuur. Hoewel sinds de zure regen werd vastgesteld veel is gedaan om de uitstoot van ammoniak terug te dringen, blijft het niveau ...
help
Verzuring: oorzaken, effecten, kritische belastingen en monitoring van de gevolgen van ingezet beleid [Boek]
Vries, W. de \ 2008
Het milieuthema ‘verzuring’ heeft zich sinds de negentiger echter ontwikkeld van een ‘single issue’, zure regen, naar het integraal aanpakken van grootschalige luchtverontreiniging. Dit rapport geeft antwoord op een tiental relevante vragen over dit ...
help
Acidification and eutrophication of forests on sandy soil: effects of forest type and deposition load [Proefschrift]
De Schrijver, A. \ 2007
help
Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten [Boek]
Dobben, H.F. van \ Dueck, T. \ Vries, W. de \ 2007
In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans bes ...
help
Herstel en beheer van heideterreinen : gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en de invloed van beheer op levensgemeenschappen van heide : een samenvattend rapport voor beheerders [Boek]
Turnhout, C. van \ Nooren, M. \ [ca. 2007]
In het project 'Inhaalslag OBN-Fauna' is, in opdracht van het Expertise Centrum-LNV, de beschikbare literatuur op een rij gezet en gecombineerd met de kennis die aanwezig is bij een groot aantal faunadeskundigen en beheerders (Stuifzand et al. 2004). ...
help
Kritische stikstof en zuur depositieniveaus voor vegetatie en natuurdoeltypen: beleidsrelevantie, afleiding en betrouwbaarheid [Presentatie]
Reinds, G.J. \ Vries, W. de \ Dobben, H. van \ Hinsberg, A. van \ [2006]
Powerpoint presentatie over verschillende methodes voor berekenen van kritische depositieniveaus, van empirisch tot (complexe) modellen. Het bepalen van het kritisch depositie niveau
help
Effecten van veranderingen in atmosferische stikstofdepositie op Nederlandse heide \ De levende natuur [Artikel]
Berg, L.J.L. van den \ Roelofs, J.G.M. \ 2005
De atmosferische stikstofdepositie bestaat uit verschillende componenten. De vraag is nu, welke componenten bepalend zijn voor verschuivingen in de vegetatie en wat de gevolgen zijn van veranderingen in de stikstofdepositie voor de heidevegetatie
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in open droge duinen : eindrapport fase 2 [Boek]
Kooijman, A.M. \ Besse, M. \ Haak, R. \ 2005
Project EGM-2 droge duinen; vervolgonderzoek in het kader van overlevingsplan bos + natuur (obn). Eerste rapportage stamt uit 1996 (Van der Meulen). Het onderzoek richt zich met name op bodem en vegetatie van duingraslanden, en het omvat zowel een an ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.