Login

Hydrotheek

Record nummer 2249719
Titel Grondslag voor het vaststellen van de vergoeding van verdrogingsschade op veehouderijbedrijven
Uitgever [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave 2002
Pagina's 10 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het kader van de herziening van de regeling ter vergoeding van de verdrogingsschade in het waterwingebied Losser vindt regelmatig overleg plaats met partijen over het onderzoek van de commissie en de normen en uitgangspunten die aan de schadeberekening ten grondslag liggen. In dit overleg worden de belangen van de landbouw behartigd door de Stichting Grondwateronttrekking Losser (SGL ). Eén van de discussiepunten is de wijze waarop de commissie de schade als gevolg van opbrengstverandering (verdroging) op veehouderijbedrijven berekent. De SGL is van mening dat de huidige benadering welke is gebaseerd op de kosten voor aankoop van vervangend veevoer ter compensatie van het verlies aan opbrengst, in het licht van de huidige landbouwpraktijk geen goede basis is voor de berekening van de werkelijk geleden schade en pleit derhalve voor een andere benadering van de schade. In deze notitie wor dt nader ingegaan op deze problematiek. Eerst wordt in paragraaf 2 ingegaan op het begrip ‘schade’ en enkele (juridische) uitgangspunten bij het vaststellen van de schadevergoeding. Vervolgens wordt in paragraaf 3 een aantal maatregelen beschreven welke genomen kunnen worden om de schade te ondervangen of te compenseren. De kosten van deze maatregelen zijn de basis voor het op geld waarderen van de schade als gevolg van grondwateronttrekking. In paragraaf 4 worden de verschillende waarderingsmethoden aan een nadere beschouwing onderworpen. In paragraaf 5 is de huidige methode beschreven zoals deze thans door de CDG wordt toegepast. Hierbij is tevens een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van de methodiek. In paragraaf 6 worden de verschillende benaderingsmethoden beoordeeld op grond van een aantal geformuleerde criteria. Paragraaf 7 geeft een samenvatting en mondt uit in de conclusie van de commissie ten aanzien van de te hanteren methode bij de behandeling van verzoeken om onderzoek in het kader van art. 37 van de Grondwaterwet.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.