Login

Hydrotheek

help
Organisatie van de afvalwaterketen : dilemma's voor bestuurders \ Water governance [Artikel]
Schwarz, G. \ Leeuwis - Tolboom, J. \ 2014
We realiseren het ons niet altijd, want het meeste ligt onder de grond, maar als we het over de afvalwaterketen hebben, hebben we het over een enorme infrastructuur. Er ligt in ons land een ondergrondse infrastructuur met een vervangingswaarde van ci ...
help
Op weg naar de RWZI van 2030 [Boek]
Roeleveld, P. \ Roorda, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
Deze publicatie is de weerslag van een studie naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst (horizon 2030): hoe ziet die eruit en wat zijn daarbij de bepalende factoren? De antwoorden op deze vragen dicteren voor een belangrijk deel de onde ...
help
Toepassing MUCT-proces bij nieuwe rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Rekswinkel, H. \ Mulder, M. \ 2001
Presentatie van het ontwerp van de actief-slibtanks van de op een na grootste huishoudelijk afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland. De bouw van deze rwzi begint in 2003 in het westelijk havengebied van Amsterdam
help
Twents water verbindt : van waterwinst naar waterbewustzijn : visie 2018-2028 [Boek]
Ekelenkamp, M. \ Hospers, G.-J. \ Jogems, J. \ 2017
Water werkt van oudsher als een magneet op mensen: het is onze eerste levensbehoefte, zorgt voor bedrijvigheid en bevordert welzijn, ontspanning en de volksgezondheid. Waterbeheer is daarom van waarde voor de gehele maatschappij. Water verbindt, of h ...
help
Toekomstige kwantiteit en kwaliteit van zuiveringsslib [Boek]
Loeffen, P. \ Geraats, B. \ 2005
In deze studie is beoogd om het effect van toekomstige ontwikkelingen in de afvalwaterketen op de kwaliteit en kwantiteit van communaal zuiveringsslib in kaart te brengen. De analyse van de toekomstige slibkwaliteit en slibkwantiteit heeft op hoofdli ...
help
Reductie hydraulische belasting RWZI [Boek]
Korving, H. \ Langeveld, J. \ Biezen, S. van der \ 2015
Terugkijkend op ruim 60 jaar beleid in de afvalwaterketen zien we een scala aan historisch gegroeide ontwerprichtlijnen, bijvoorbeeld de normafvoer, en vooral steeds strengere eisen, grotere bergingsvolumes en steeds meer afvoer(capaciteit) naar de R ...
help
Waterdragers : onderzoek naar de veranderende rol van het waterschap in de afvalwaterketen [Studentenverslag]
Horssen, H. van \ 2011
Onderzoek is gedaan naar de veranderende rol van het waterschap in de afvalwaterketen. De onderzoeksvraag luidde: Hoe vervullen de waterschappen hun huidige en toekomstige rol in de afvalwaterketen in de praktijk? Er is een beleidsanalyse gemaakt van ...
help
Verwijdering medicijnresten op de rwzi: waar pak je het slim aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coppens, L. \ Wezel, A. van \ Gils, J. van \ Laak, T. ter \ Raterman, B. \ 2015
Veel medicijnresten komen via rioolwaterzuiveringen in het oppervlaktewater terecht. KWR en Deltares ontwikkelden een model om de invloed van rwzi's op de waterkwaliteit te voorspellen, en rekenden dat door voor twee geneesmiddelen.
help
Milieuprestatie 2013 : beheren afvalwaterketen / Waterschap De Dommel \ Milieuprestatie ... : beheren afvalwaterketen [Jaarverslag]
Blom, B \ 2014
Het voorliggende jaarverslag gaat in op interne processen van acht rioolwaterzuiveringsinstallaties en één slibverwerkingsinstallatie, waarbij de milieubelasting waterschapsbreed wordt toegelicht. Na algemene informatie over de afvalwaterketen bij Wa ...
help
Impact van rwzi’s op geneesmiddelconcentraties in kwetsbaar oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Coppens, L. \ Gils, J. van \ Laak, T. ter \ Raterman, B. \ Wezel, A. van \ 2014
Voor geneesmiddelen zijn de rwzi’s de belangrijkste route naar het oppervlaktewater. We hebben een model ontwikkeld waarmee we de invloed van rwzi’s op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland kunnen voorspellen. Dat maakt inzichtelijk waar ...
help
De RWZI van de toekomst : logge installatie of bouwpakket? Afvalpunt of omzetpunt? : thema Afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2014
Zuiveren van rioolwater is niet meer 'roeren in de poep', maar technologie van de bovenste plank. Rioolwaterzuiveringen (RWZI's) kunnen flexibel en modulair opgebouwd worden. Bovendien groeien ze uit tot grondstoffen- en energiefabrieken. Hoe kunnen ...
help
Visiebrochure afvalwaterketen tot 2030 [Boek]
Römgens, B. \ Kruizinga, E. \ Klip, H. \ [2012]
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben samen de schouders onder het visietraject gezet. Wij vinden deze routekaart heel belangrijk om u te laten zien wat we willen bereiken. Naar onze overtuiging verandert de afva ...
help
'Samen werken aan afvalwater' : Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West-Overijssel (GAWO) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Drost, H. \ 2012
Verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschappen kan een potentiële kostenbesparing opleveren van € 380 miljoen per jaar in 2020. Ook de samenwerking in de afvalwaterketen tussen Waterschap Groot Salland en de inligge ...
help
Kenniscoaches: een nieuw fenomeen in de watersector \ Water governance [Artikel]
Dekker, G. \ Jaarsma, M. \ Smit, T. \ Warns, E. \ 2014
Een andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen? Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in de bebouwde omgeving. Gemeenten zamelen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in en transporteren dit afvalwater. Water ...
help
Verkenning mogelijkheden 'grondstof RWZI' [Boek]
Voorthuizen, E. van \ Zilverentant, A. \ IJpelaar, G. \ 2013
In 2012 hebben de waterschappen en gemeenten hun ambities ten aanzien van het sluiten van ketens en kringloop vastgelegd in de ‘Routekaart afvalwaterketen 2030’. Belangrijke gedachte hierbij is dat de behandeling van afvalwater niet meer gebaseerd is ...
help
Samenscholing in de afvalwaterketen : een toekomstvisie [Boek]
Voogd van der Straaten, W.J. de \ 2009
In het Bestuurlijk Overleg Stedelijk Waterbeheer (alle gemeenten in het gebied van de Zeeuwse Eilanden, het waterschap en de Provincie) is het initiatief genomen om een gezamenlijke en toekomstgerichte visie op de afvalwaterketen op te stellen. Inzet ...
help
Meer samen, minder kosten [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kroes, J. \ Grendelman, R. \ 2010
Door de complexiteit van wateropgaven is het bijna onmogelijk om alleen of binnen de eigen sector oplossingen te realiseren. De waterwereld is genoodzaakt om steeds verdergaand samen te werken. Gemeenten en waterschappen vinden elkaar in dat proces a ...
help
'Besturing van de afvalwaterketen niet effectief' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Labije, H. de \ 2011
In de zogeheten besturingstheorie zijn vijf voorwaarden benoemd om een systeem effectief te kunnen besturen. Aan geen van die vijf voorwaarden wordt voor de afvalwaterketen voldaan. De doelen die in de afvalwaterketen moeten worden bereikt zijn diffu ...
help
Verbruik en milieubezwaarlijkheid van poly-elektrolieten in rwzi's en bij behandeling van baggerspecie : inventarisatie naar de stand van zaken [Boek]
Rijs, G.B.J. \ Hartnack, J. \ Berbee, R.P.M. \ 1999
In deze rapportage is op basis van openbare literatuur en 'in het veld' beschikbare gegevens over gebruik bij rwzi's en bij baggerspecieverwerking de stand van zaken geevalueerd. Hierbij is ook gekeken naar ecotoxicologische gegevens van de kat-ionis ...
help
Netwerkorganisatie voor de afvalwaterketen : nieuwe trend of een ‘must’ \ WaterForum [Artikel]
Vat, D. \ 2011
In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat gemeenten en waterschappen structureel intensiever zullen gaan samenwerken in de afvalwaterketen. De wijze waarop dat zou moeten is open gelaten en mag door de partijen regionaal worden ingevuld. Samenwe ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.