Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De waterkwaliteitsbewaking op de Rijn uitgebreid met een algenmonitor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, A.J.P. \ Kamps, M.A.A.J. \ Hendriks, A.J. \ 1997
help
Het gebruik van Duflow bij beoordeling effect effluentlozing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, J. \ Mollen, H. \ Bakker, D. \ Kerkhof, T. \ 2004
In de Wvo-vergunning van de rwzi Dongemond staat dat Waterschap Brabantse Delta onderzoek moet verrichten naar de effecten van de lozing op het ontvangende oppervlaktewater. Een veel gebruikte methode hiervoor is het vergelijken van het (schonere) wa ...
help
Watersysteemanalyse Strijbeekse beek [Boek]
Coenen, D. \ Oosthoek, J. \ Beers, M. \ 2017
Als pilot heeft de afdeling Kennis & Advies watersysteemanalyses uitgevoerd voor de Strijbeekse beek en het Tonnekreek complex. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van de analyse voor de Strijbeekse beek, een bovenloop van de Boven Mark, ...
help
Watersysteemanalyse Ligne [Boek]
Beers, M. \ Claassen, T. \ Heemskerk, J. van \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ Oosthoek, J. \ 2017
Waterschap Brabantse Delta heeft voor de KRW 25 waterlichamen aangewezen en leverde afgelopen jaren veel inspanningen om de doelen voor deze waterlichamen te halen. Desondanks voldoen de waterlichamen nog niet (volledig) aan de gestelde doelen. Met w ...
help
Watersysteemanalyse De Agger [Boek]
Waajen, G. \ Heemskerk, J. van \ Oosthoek, J. \ Lambregts, C. \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ Rijsdijk, N. \ Göbel, M. \ 2018
De watersysteemanalyse voor De Agger bestaat uit een diagnose van de oorzaken die ten grondslag liggen aan het niet voldoen aan de KRW-doelen. Op basis van de diagnose worden vanuit technisch oogpunt kansrijke oplossingsrichtingen geformuleerd. Meer ...
help
Optimalisatie van waterinlaat met een fosfaatmodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, J. \ Maijers, J. \ 2011
Vanwege problemen met blauwalgen overweegt Rijkswaterstaat om het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Waterschap Brabantse Delta denkt daarom met belanghebbenden na over een alternatieve zoetwatervoorziening. Naast de bestaande waterinlaat vanuit de Amer ...
help
Is Nederland in staat om een grootschalige evacuatie bij overstromingen uit te voeren? \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ Meijdam, W. \ Oosthoek, M. \ Putten, T. van der \ 2008
Op 30 mei 2008 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van grootschalige evacuatie bij dreigende overstromingen. Hierbij wordt onder evacueren verstaan het verplaatsen naa ...
help
Biofiltratie voor afgassen van afvalwaterzuiveringsinstallaties \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosthoek, J. \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.