Login

Hydrotheek

help
Effect zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het kustgebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oude Essink, G. \ 2007
In dit artikel wordt getracht de fysieke (directe) effecten van zeespiegelstijging op het Nederlandse grondwatersysteem boven water te krijgen. Deze feiten krijgen over het algemeen weinig aandacht in klimaatstudies die het zwaartepunt vaak hebben li ...
help
Regionale modellering zoet-zout grondwater in het Nederlandse kustgebied \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Oude Essink, G.H.P. \ 2007
In dit artikel passeren verschillende aspecten van regionale modellering van zoet en zout grondwater de revue. Eerst worden in het kort enkele oorzaken en gevolgen van grondwatersystemen behandeld. Een groot zoet-zout databestand wordt beschreven en ...
help
Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
help
Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied : rapportage DC project Wetlands in het IJsselmeergebied [Boek]
Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Borren, W. \ Stuurman, R. \ Verkaik, J. \ 2010
In de ondergrond van het IJsselmeergebied is brak tot zout grondwater aanwezig tot een diepte van 100 meter beneden NAP. Brak grondwater is ook aanwezig in de ondergrond van het vaste land rondom het Markermeer (inclusief het eerste watervoerende pak ...
help
Mogelijke effecten van actualisatie van zoutschadefuncties van grondgebonden, beregende landbouwgewassen [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Schuiling, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Faneca Sanchez, M. \ Velstra, J. \ Polman, N.B.P. \ Vos, A.C. de \ 2014
De derving van de fysieke opbrengst van grondgebonden teelten die kunnen worden beregend wordt deels bepaald door het zoutgehalte van het beregeningswater. De kennis op grond waarvan deze opbrengstderving wordt berekend is gebaseerd op veelal buitenl ...
help
Effecten van brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland [Boek]
Faneca Sanchez, M. \ Klein, J. \ Oude Essink, G. \ Raat, K. \ Paalman, M. \ 2012
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van de gecombineerde onttrekking van grondwater en brijninjectie ten behoeve van de glastuinbouw op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwater(systeem) in het Westland.
help
Effects of climate change on coastal groundwater systems : a modeling study in the Netherlands \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Louw, P.G.B. de \ 2010
Nearly one third of the Netherlands lies below mean sea level, and the land surface is still subsiding up to 1 m per century. This densely populated delta region, where fresh groundwater resources are used intensively for domestic, agricultural, and ...
help
Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers [Proefschrift]
Pauw, P.S. \ 2015
A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in ...
help
Monitoring zoutwaterintrusie naar aanleiding van de Kaderrichtlijn Water "verzilting door zoutwaterintrusie en chloridevervuiling" [Boek]
Stuurman, R. \ Oude Essink, G. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ 2006
Het doel van het onderzoek betrof het bepalen van de uitgangspunten waaraan een toekomstig grondwatermonitoringsprogramma “zoutwaterintrusie” moet voldoen en rekening houdende met: • de uitgangspunten van de huidige monitoringsprogramma’s; • de KRW-v ...
help
Achtergrondstudie kwelreductietechnieken [Boek]
Louw, P. de \ Oude Essink, G. \ Maljaars, P. \ 2007
Uit de Noordplasstudie is geconcludeerd dat wellen voor meer dan 60% bijdragen aan de huidige verzilting van het oppervlaktewater in Polder de Noordplas, de diffuse kwel draagt voor ongeveer 25% bij. Ook in de Haarlemmermeerpolder dragen de wellen si ...
help
Shallow rainwater lenses in deltaic areas with saline seepage \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Louw, P.G.B. de \ Eeman, S. \ Siemon, B. \ Voortman, B.R. \ Gunnink, J. \ Baaren, E.S. van \ Oude Essink, G.H.P. \ 2011
In deltaic areas with saline seepage, freshwater availability is often limited to shallow rainwater lenses lying on top of saline groundwater. Here we describe the characteristics and spatial variability of such lenses in areas with saline seepage an ...
help
Dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Eeman, S. \ Baaren, E.S. van \ Vermue, E. \ Delsman, J.R. \ Pauw, P.S. \ Stemon, B. \ Gunnink, J. \ Post, V.E.A. \ 2015
In zoute kwelgebieden zijn dunne regenlenzen van groot belang voor de landbouw omdat ze vaak de enige zoetwaterbron zijn en voorkomen dat (te) zout kwelwater de wortelzone bereikt. Veldonderzoek in Zeeland heeft voor het eerst in beeld gebracht hoe d ...
help
Brakke kwel [Brochure]
Oude Essink, G. \ Louw, P. de \ Vliet, L. van \ 2012
Het grondwater in het laaggelegen Nederlandse kustgebied is op vele plaatsen brak tot zout. Om dat te verklaren moeten we de laatste duizenden jaren in ogenschouw nemen. Tot een paar duizend jaar geleden stroomde zoet water vanuit het hooggelegen lan ...
help
Effecten van brijnsystemen ten behoeve van de gietwatervoorziening in het Westland op de gebruiksfuncties van het grondwatersysteem \ H2O online [Artikel]
Klein, J. \ Raat, K. \ Faneca Sanchez, M. \ Oude Essink, G. \ Paalman, M. \ Vermeulen, R. \ 2013
Deltares en KWR hebben de effecten onderzocht van brijnsystemen op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwatersysteem in de Westlandse glastuinbouw. Met behulp van een model is de invloed van brijnsystemen op de chlorideconcentratie ...
help
Low-resolution modeling of dense drainage networks in confining layers \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Wetenschappelijk artikel]
Pauw, P.S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ Delsman, J.R. \ Louw, P.G.B. de \ Lange, W.J. de \ Oude Essink, G.H.P. \ 2014
The results indicate that the conductance expression of De Lange (1999) should be used in similar hydrogeological conditions as considered in this paper, as it is better taking into account the resistance to flow below the surface water bed. For the ...
help
Regional scale impact of tidal forcing on groundwater flow in unconfined coastal aquifers \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
Pauw, P.S. \ Oude Essink, G.H.P. \ Leijnse, A. \ Vandenbohede, A. \ Groen, J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2014
This paper considers the impact of tidal forcing on regional groundwater flow in an unconfined coastal aquifer. Numerical models are used to quantify this impact for a wide range of hydrogeological conditions. Both a shallow and a deep aquifer are in ...
help
Zoet en zout grondwater in de provincie Flevoland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ Klepper, C. \ Louw, P.G.B. de \ Baaren, E.S. van \ 2008
In dit artikel wordt de draagkracht van het grondwatersysteem besproken in relatie tot zoetwaterontrekkingen. Hiervoor zijn een inventarisatie van chlorideconcentratiemetingen, een watersysteemanalyse, een 3-dimensionale zoet-zout kartering en een me ...
help
Zoutwaterintrusie in het grondwatersysteem van de Kop van Noord-Holland : een toepassing van de driedimensionale computercode MOCDENS3D \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ 2000
In dit artikel wordt de verzilting in het noorden van de provincie Noord-Holland, in de zogenaamde Kop van Noord-Holland, geanalyseerd. Momenteel treedt hier reeds een sterke verzilting van de ondergrond op. Dit proces wordt met name veroorzaakt door ...
help
Simuleren van 3D dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming : MOCDENS3D \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ 1998
help
Salt water intrusion in a three-dimensional groundwater system in the Netherlands : a numerical study \ Transport in porous media [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ 2001
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.