Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het langetermijngeheugen van de zoet-zoutverdeling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Louw, P. de \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Baaren, E. van \ America, I. \ Engelen, J. van \ 2019
  Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de zoetzoutverdeling in het Nederlandse grondwater. Deze verdeling is sterk bepaald door de paleogeografische ontwikkeling gedurende het Holoceen en kent een groot langetermijngeheugen. Er worden twee typen ...
  help
  Adaptation to uncertain sea-level rise; how uncertainty in Antarctic mass-loss impacts the coastal adaptation strategy of the Netherlands \ Environmental research letters [Artikel]
  Haasnoot, M. \ Kwadijk, J. \ Van Alphen, J. \ Le Bars, D. \ Hurk, B. van den \ Diermanse, F. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Mens, M. \ 2019
  Uncertainties in the rate and magnitude of sea-level rise (SLR) complicate decision making on coastal adaptation. Large uncertainty arises from potential ice mass-loss from Antarctica that could rapidly increase SLR in the second half of this century ...
  help
  COASTAR : verkenning strategische brakwaterwinning [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ Janssen, G. \ Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Boonekamp, A.M.H. \ Buck, W. de \ Hulzebos, J. \ Schetters, M. \ Zwolsman, G. \ 2018
  Brakwater kan een zeer geschikte bron van zoetwater zijn door de afwezigheid van antropogene verontreinigingen en beschikbaarheid van kosteneffectieve ontziltingstechnieken. Als brakwater op strategische locaties kan worden gewonnen kan daarnaast ver ...
  help
  Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder \ H2O online [Artikel]
  Pouwels, J. \ Baaren, E. van \ Oude Essink, G. \ Hunink, J. \ Bootsma, H. \ 2018
  In de kustprovincies van Nederland is het grondwater vaak brak of zout, waardoor dit niet meteen kan worden gebruikt als bron voor drinkwater. Om de groeiende drinkwatervraag in de toekomst op te kunnen vangen, kan het brakke tot zoute grondwater dat ...
  help
  COASTAR : referentiesituatie hydro(geo)logie Zuid-Holland [Boek]
  Baaren, E.S. van \ Bootsma, H. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2018
  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het eerste werkpakket van het Topsector Water project COASTAR: Beschrijving van de referentiesituatie m.b.t. de hydro(geo)logie. Dit rapport dient als basis voor het verder uitwerken van de verschillende o ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Coastar : Management samenvatting COASTAR regio Den Haag - Westland - Rotterdam [Boek]
  Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Boonekamp, T. \ 2018
  help
  Fresh water lens persistence and root zone salinization hazard under temperate climate : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Stofberg, S.F. \ Oude Essink, G.H.P. \ Pauw, P.S. \ Louw, P.G.B. de \ Leijnse, A. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2017
  In low lying deltaic areas in temperate climates, groundwater can be brackish to saline at shallow depth, even with a yearly rainfall excess. For primary production in horticulture, agriculture, and terrestrial nature areas, the fresh water availabil ...
  help
  De bruikbaarheid van het concept Zandmotor [Boek]
  Oost, Albert \ Lelij, Amrit Cado van der \ Bel, Mark de \ Oude Essink, Gu \ Löffler, M. \ Bruens, Ankie \ Taal, Marcel \ Valk, Bert van der \ Boers, Marien \ Boer, Wiebe de \ 2016
  Voorliggend rapport beschrijft de bruikbaarheid van het concept Zandmotor voor het beheer van de Nederlandse kust als alternatief voor reguliere suppleties. Het oordeelover de bruikbaarheid is gebaseerd op ervaringen met de pilot Zandmotor voorafgaan ...
  help
  Een aanzet voor de begrenzing van Nationale Grondwater Reserves [Boek]
  Broers, Hans Peter \ Stuurman, Roelof \ Lange, Wim J. de \ Oude Essink, Gu \ Faneca Sanchez, Marta \ Grift, Bas van der \ Verkaik, Jarno \ 2015
  De voorliggende rapportage presenteert de totstandkoming van ruimtelijke afgrenzing van de kandidaat Nationale Grondwater Reserves. De volgende kandidaat Nationale Grondwater Reserves geïdentificeerd: I. De diepere delen van de Roerdal Slenk in Braba ...
  help
  Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers [Proefschrift]
  Pauw, P.S. \ 2015
  A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in ...
  help
  Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling 'ondergrondse waterberging' [Boek]
  Zuurbier, Koen \ Schans, Martin van der \ Paalman, Marcel \ Putter, Peter de \ Winkel, Tine te \ Velstra, Jouke \ Oude Essink, Gualbert \ 2015
  Dit rapport geeft handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbo ...
  help
  Dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Eeman, S. \ Baaren, E.S. van \ Vermue, E. \ Delsman, J.R. \ Pauw, P.S. \ Stemon, B. \ Gunnink, J. \ Post, V.E.A. \ 2015
  In zoute kwelgebieden zijn dunne regenlenzen van groot belang voor de landbouw omdat ze vaak de enige zoetwaterbron zijn en voorkomen dat (te) zout kwelwater de wortelzone bereikt. Veldonderzoek in Zeeland heeft voor het eerst in beeld gebracht hoe d ...
  help
  Effectiviteit van waterinlaat [Factsheet] - Herz. uitg
  Snellen, B. \ Oude Essink, G. \ 2014
  De huidige praktijk van water inlaten voor peilbeheer en doorspoeling is gebaseerd op ruime aanvoer van rivierwater vanuit het buitenland (Rijn, Maas). Afsluiting van onder andere IJsselmeer en Haringvliet leidde tot uitbreiding van de landbouwgebied ...
  help
  €ureyeopener 2.1: zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden (ZWD-RD) kan op verschillende manieren worden geëffectueerd. Elke maatregel, die hiertoe wordt overwogen, beïnvloedt het chloridegehalte van ...
  help
  Mogelijke effecten van actualisatie van zoutschadefuncties van grondgebonden, beregende landbouwgewassen [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Schuiling, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Faneca Sanchez, M. \ Velstra, J. \ Polman, N.B.P. \ Vos, A.C. de \ 2014
  De derving van de fysieke opbrengst van grondgebonden teelten die kunnen worden beregend wordt deels bepaald door het zoutgehalte van het beregeningswater. De kennis op grond waarvan deze opbrengstderving wordt berekend is gebaseerd op veelal buitenl ...
  help
  GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Boek]
  Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
  help
  Low-resolution modeling of dense drainage networks in confining layers \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Wetenschappelijk artikel]
  Pauw, P.S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ Delsman, J.R. \ Louw, P.G.B. de \ Lange, W.J. de \ Oude Essink, G.H.P. \ 2014
  The results indicate that the conductance expression of De Lange (1999) should be used in similar hydrogeological conditions as considered in this paper, as it is better taking into account the resistance to flow below the surface water bed. For the ...
  help
  Regional scale impact of tidal forcing on groundwater flow in unconfined coastal aquifers \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Pauw, P.S. \ Oude Essink, G.H.P. \ Leijnse, A. \ Vandenbohede, A. \ Groen, J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2014
  This paper considers the impact of tidal forcing on regional groundwater flow in an unconfined coastal aquifer. Numerical models are used to quantify this impact for a wide range of hydrogeological conditions. Both a shallow and a deep aquifer are in ...
  help
  Paleo-modeling of coastal saltwater intrusion during the Holocene: an application to the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Delsman, J.R. \ Hu-a-ng, K.R.M. \ Vos, P.C. \ Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2014
  Coastal groundwater reserves often reflect a complex evolution of marine transgressions and regressions, and are only rarely in equilibrium with current boundary conditions. Understanding and managing the present-day distribution and future developme ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.