Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De geologische en geohydrologische opbouw van Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal [Boek]
Pomper, A.B. \ 1979
Beschreven worden de bestaande geologische lagen binnen het Pleistoceen (zoals Formatie van Maassluis, Harderwijk, Peelo etc.).
help
De resultaten van het hydrologisch onderzoek bij het Amsterdam-Rijnkanaal [Boek]
Pomper, A.B. \ 1980
help
De geohydrologische opbouw van het proefgebied de Monden in het waterschap "De Veenmarken" [Boek]
Pomper, A.B. \ 1981
Inventarisatie is uitgevoerd naar de opbouw van de ondergrond in het Waterschap 'De Veenmarken'. Het uiteindelijke doel was het samenstellen van kaarten van het verloop van de hydrologische grootheden van de ondergrond.
help
De betekenis van de oud-pleistocene en oudere formaties voor de hydrologie van Midden Westelijk Nederland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1969
help
Hydrologische consequenties van waterwinning uit de nieuwe waterwinputten in de Zilker polder bij Hillegom [Boek]
Pomper, A.B. \ 1971
Gevolgen van grondwaterwinning in de Bollenstreek
help
Tectoniek en tectonische bewegingen in het zuidelijke peelgebied [Boek]
Pomper, A.B. \ 1981
In verband met het onderzoek naar de waterhuishouding van het Zuidelijk Peelgebied is van belang een studie te maken van de invloed van de tektoniek op het systeem van de grondwaterstroming. Alvorens tot een studie van deze invloeden te komen, is het ...
help
Hydrochemisch onderzoek in het zuidelijk Peelgebied - Dl. II [Boek]
Pomper, A.B. \ 1988
De bestudering van de kwaliteit van het diepe grondwater in het Zuidelijk Peelgebied, werd in 1981 gestart met het uitvoeren van een bemonsteringsronde. Op dat moment was over de situatie tav. de grondwaterkwaliteit in het gebied nog betrekkelijk wei ...
help
Mogelijke hydrologische consequenties van de uitvoering van de uitbreiding van de Katerbosse plassen bij Mook [Boek]
Pomper, A.B. \ 1970
In 1969 werd een plan ontworpen tot uitbreiding van de Katerbosse plassen. Een aantal inwoners van Milsbeek, die hun grond buiten het plangebied hebben, vreesden schade aan het gewas als gevolg van grondwaterstandsverlagingen en gingen tegen het besl ...
help
De pompproef H 72 bij Moerkapelle [Boek]
Pomper, A.B. \ 1970
Sedert enige jaren voert de afdeling Geologie een onderzoek uit naar de geo-hydrologische faktoren die van invloed zijn op de verzilting in Midden-West Nederland. Getracht is uit de nu beschikbare gegevens een schatting van het doorlatend vermogen ui ...
help
De relatie tussen de geologische geschiedenis en de geohydrologische situatie enerzijds en de chemische samenstelling anderzijds, in het lage deel van Nederland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1988
Voor het begrijpen van de grondwatersituatie in laag Nederland is het nodig enig inzicht te hebben in de geologische wordingsgeschiedenis van het gebied.
help
Geohydrological situation and observations on the hydrochemical groundwater situation of the western Netherlands [Boek]
Pomper, A.B. \ 1983
help
Hydrochemisch onderzoek in het zuidelijk Peelgebied - Dl. I: Een beschrijving van de eerste resultaten van het meetprogramma in het voorjaar 1982 [Boek]
Pomper, A.B. \ 1983
help
Reisverslag van een bezoek aan IJsland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1986
Beknopt verslag van het symposium "water-rock interaction 5", welke in Reykjavik gehouden werd (augustus 1986). Daarnaast is tijdens veldonderzoek aandacht besteed aan vulkanische verschijnselen en geomorfologische gevolgen
help
Human influences on groundwater quality in the southern Peel, a sandy region in the Netherlands [Boek]
Pomper, A.B. \ 1986
help
De gevolgen van de uitvoering van de verbeteringswerken van het Amsterdam-Rijnkanaal in het kanaalgedeelte tussen Utrecht en Amsterdam op de hydrologie van de aangrenzende polders [Boek]
Pomper, A.B. \ 1975
Het Amsterdam-Rijnkanaal in de huidige vorm bestaat officieel sedert 1952. Het onderzochte gedeelte is ontstaan door aanpassing van het voormalige Merwede-Kanaal aan toenmalige scheepvaarteisen. De overgang op duwvaart en hogere vaarsnelheden maakten ...
help
De topogragie van het bovenste begrenzingsvlak en de mogelijke samenstelling van de afzettingen van de formatie van Kedichem in Midden-West Nederland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1972
In verband met de bestudering van de achtergronden van het zoutbezwaar van het oppervlaktewater in Midden-West-Nederland is een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de opbouw van de ondergrond van het gebied. De kennis van de ondergrond is nodig om ee ...
help
De betekenis van de tertiaire en oud- en middenpleistocene sedimenten voor de hydrologie van Noord-Holland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1978
Geologisch gezien behoort Noord-Holland tot een uitgestrekt dalingsgebied dat een groot deel van het huidige Noordzeebekken beslaat. De afzetting van de op grote diepte voorkomende -vaste - mesosoische sedimentaire gesteenten werd reeds door deze zog ...
help
De mogelijkheden voor het gebruik van grondwater voor beregenings-doeleinden op het terrein van het Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt in de Volle Grond (PAGV) te Lelystad [Boek]
Pomper, A.B. \ 1978
In verband met de samenvoeging van het Proefstation voor de Akkerbouw te Lelystad en het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond te Alkmaar, gepaard gaande met verplaatsing van de activiteiten in Alkmaar naar Lelystad , doet zich de vraag ...
help
De mogelijkheid van het gebruik van grondwater voor de watervoorziening van een noodkeuken in de centrale markt in de Jan van Galenstraat te Amsterdam [Boek]
Pomper, A.B. \ 1979
Een belangrijke norm bij de beoordeling van de bruikbaarheid van grondwater voor huishoudelijk gebruik is het gehalte aan chloride. Bij de drinkwaterbereiding wordt over het algemeen een chloridegehalte van 300 mg/l als maximaal toelaatbaar gehanteer ...
help
Verbetering van de hockeyvelden aan de Mansholtlaan te Wageningen [Boek]
Wind, G.P. \ Pomper, A.B. \ 1972
De hockey-velden aan de Mansholtlaan hebben te kampen met wateroverlast; daardoor zijn ze zeer vaak onbespeelbaar. Op verzoek van de gemeente Wageningen werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de wateroverlast en naar de verbeteringsmogelij ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.