Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Grondwater heeft lak aan perceelsgrenzen : bewoners en gemeente bestrijden gezamenlijk grondwateroverlast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kuiper, M. \ Aalbers, F. \ Hardeveld, R. van \ Ausma, G. \ Haan, B. de \ 2015
  In Velsen-Noord wordt sinds 2011 grondwateroverlast gemeld door bewoners en dat heeft geresulteerd in de oprichting van Actiegroep Droge Kelders Velsen-Noord. Samen met die groep gaat de gemeente kijken naar mogelijke oplossingen om de wateroverlast ...
  help
  Real-time monitoring grondwaterstandverlaging : risicovolle bemalingswerkzaamheden in historisch Spakenburg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Aalbers, F. \ Voorwinden, A. \ Boven, A. van \ 2014
  In Spakenburg is een deel van de riolering vervangen in straten met deels historische bebouwing. De (bemalings)werkzaamheden moesten worden uitgevoerd in een omgeving, die gevoelig is voor zettingen en schade aan bebouwing. Om de kans op omgevingssch ...
  help
  Gestructureerde aanpak grondwateroverlast Hoogeveen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Klomp, T. \ Aalbers, F. \ 2013
  De gemeente Hoogeveen heeft al jarenlang met (grond)wateroverlast te kampen. Met de inwerkingtreding van de grondwaterzorgplicht vijf jaar geleden heeft de gemeente gekozen voor een actieve communicatiestrategie en een gestructureerde aanpak van gron ...
  help
  Innovatieve oplossing voor klimaatverandering : de klimaatboom \ Stadswerk magazine [Artikel]
  Aalbers, F. \ Klein Overmeen, M. \ 2016
  Klimaatverandering heeft negatieve effecten op de leefbaarheid van de stad. O m deze effecten tegen te gaan, is het concept klimaatboom ontwikkeld. Dit biedt één oplossing voor hittestress en langdurige droogte enerzijds, en wateroverlast anderzijds.
  help
  Vervolgonderzoek Ellecom - inrichtingsplan waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomsepolder [Boek]
  Aalbers, F.A.A.R. \ 2013
  Dit onderzoek richt zich op de effecten van de voorgenomen waterschapsmaatregelen op de bebouwing, de waardevolle bomen en sportveld EDS (Ellecom De Steeg) in Ellecom.
  help
  Risico-scan grondwaterstandverhoging op draagkracht bodem en gebouwschade [Boek]
  Aalbers, F.A.A.R. \ 2014
  Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde kom van Ellecom genoemd.
  help
  Duurzame oplossing voor afvalwaterproblemen van witloftrekkerijen [thema: proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruistum, G. van \ Aalbers, H. \ Schiere, J. \ 2000
  Uit onderzoek van PAV en RZN-Transform blijkt dat afvalwater uit de witloftrek effectief gezuiverd en ontsmet kan worden door een horizontaal helofytenfilter. Het gezuiverde water kan opnieuw gebruikt worden zonder dat de witlofproductie en kwaliteit ...
  help
  Education for Water Resilient Cities : A one-day symposium for teachers and students for the City We Need [Boek]
  Rocco, R. \ Hooimeijer, F. \ Kuzniecow Bacchin, T. \ Aalbers, K. \ Brand, N. \ Goldsmith, S. \ Smolders, B. \ Bijlsma, I. \ Chang, B. \ Forrest, S. \ 2019
  On what to teach and how to teach spatial planning and design for water sensitive, climate resilient cities and communities.
  help
  De prijs van water \ Openbare uitgaven : zin en omvang van de overheidsuitgaven [Artikel]
  Aalbers, R.F.T. \ Dijkgraaf, E. \ Versteeg, N. \ 2000
  help
  Droogte in sprengen en beken \ De wijerd [Artikel]
  Aalbers, J. \ 2003
  Een voorlopige indruk van de gevolgen van de droge zomer 2003 in het Veluwse sprengen- en bekengebied
  help
  Gezamenlijke aanpak grondwatermeetnet [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aalbers, F. \ Voorwinden, A. \ Wisse, J. \ 2010
  Begin 2008 is het Platform Water Vallei en Eem opgericht om door samenwerking meer samenhang en structuur te krijgen in de wateragenda. Hierin hebben de provincies Utrecht en Gelderland, Waterschap Vallei & Eem en de gemeenten binnen het waterschapsg ...
  help
  Beperkt ringonderzoek met de kolomproef voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) [Boek]
  Rood, G.A. \ Broekman, M.H. \ Aalbers, T.G. \ 1994
  help
  Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming [Boek]
  Aalbers, T.G. \ Wilde, P.G.M. \ Rood, G.A. \ 1993
  help
  Emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) uit diverse bouwmaterialen en afvalstoffen [Boek]
  Rood, G.A. \ Wilde, P.G.M. de \ Aalbers, T.G. \ 1995
  help
  Verlies aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) tijdens uitloogproeven [Boek]
  Rood, G.A. \ Broekman, M.H. \ Aalbers, T.G. \ 1995
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.