Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Enkele kanttekeningen bij de HELP : naar aanleiding van de proefevaluaties Velden, Sauwerd, Etten-Leur-Rucphen, Waterland en Eilandspolder [Boek]
  Apeldoorn, R.C. van \ Baaijens, G.J. \ 1982
  help
  Effecten van elektriciteitsvoorziening in Nederland op natuur en landschap : rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer voor de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid [Boek]
  Apeldoorn, R.C. van \ Dankers, N. \ Eijsackers, H. \ 1983
  Als studieopzet is gekozen voor: - een compilatie van voor Nederland relevante gegevens over de conseguenties voor natuur en landschap van de winning, de aan- en doorvoer, de verwerking van de verschillende energiedragers en de afvoer van electricite ...
  help
  Baggerstrategieën voor natuur en milieu [Boek]
  Baptist, M.J. \ Dankers, N. \ Apeldoorn, R. van \ 2007
  De ontwikkelingen in de Eemshaven (en binnenkort de nog veel verder gaande vaargeulverdieping naar Emden) benadrukken de spanning tussen het economische gebruik (zeehavens c.q. baggerwerken) en natuur van het estuarium. Omdat het probleem van baggere ...
  help
  De mogelijke effecten op de huid van in waterbodems aanwezige verontreinigingen bij blootstelling in de recreatieve situatie [Boek]
  Janus, J.A. \ Apeldoorn, M.E. van \ Knaap, A.G.A.C. \ 1988
  help
  De droogte van 1976 en de natuur in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dam, H. van \ Apeldoorn, R.C. van \ 1978
  help
  MBR-options for the treatment sites Heiloo and Wervershoof : incorporation of membrane technology at waterboard Uitwaterende Sluizen [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schemen, R. \ Dorrestijn, N. \ Apeldoorn, J. \ Zoutberg, G. \ 2001
  Het Hoogheemraadscap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier onderzocht de technische en financiële haalbaarheid van toepassing van membraanbioreactor(MBR)-technologie op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Beverwijk (in plaats van nieuwbouw ...
  help
  Betonbuizen sterkteberekening in dwarsrichting [Boek]
  Apeldoorn, A. van \ 1981
  In de adviseringspraktijk van het COW bleek dat voor de berekening van voorgespannen betonbuizen, buizen van gewapend beton en betonbuizen met plaatstalen kern in de praktijk verscheidene berekeningsmethoden worden toegepast, Sommige van deze methode ...
  help
  Bepaling verontreinigingsheffing vraagt representatieve bemonstering \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Apeldoorn, K.J. \ Tornij, G.J. \ Weij, P. \ 2003
  Inzicht in het functioneren van een afvalwaterzuiveringsinstallatie kan worden verkregen op basis van debietmeting en bemonstering. Voor zowel het influent als het effluent moet worden gestreefd naar accurate debietmeting en representatieve bemonster ...
  help
  Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken [Boek]
  Meer, J.W. van der \ Apeldoorn, A. van \ 2002
  Het technisch rapport beschrijft hoe golfoploop en golfoverslag kan worden berekend voor dijken uitgaande van de hydraulische randvoorwaarden en het profiel van het buitentalud. Het gaat in op alle aspecten die de golfoploop dan wel de golfoverslag b ...
  help
  Extra spuicapaciteit Afsluitdijk : ecologische effecten en gebiedsbescherming in de wet- en regelgeving [Boek]
  Apeldoorn, R.C. van \ Cappelle, H.M.P. \ Kistenkas, F.H. \ 2003
  In dit rapport worden de verwachte effecten van de aanleg en het gebruik van de extra spuicapaciteit met een vispassage gerelateerd aan de vigerende wet- en regelgeving. Hiertoe worden de verwachte effecten geanalyseerd en geïnterpreteerd vanuit de w ...
  help
  Ecologische en bestuurlijk-juridische argumenten voor een integraal kustzonebeleid en -beheer in Nederland : 'een amfibische benadering' [Boek]
  Klijn, J.A. \ Apeldoorn, R.C. van \ Dankers, N.M.J.A. \ 2006
  In opdracht van RIKZ (Rijks Instituut voor Kust en Zee) is verkend welke ecologische en bestuurlijk-juridische inzichten gehanteerd kunnen worden op weg naar een meer geïntegreerd kustbeheer, waarbij zowel de landgedeelten als de ondiepe wateren in s ...
  help
  Een nieuwe opzet voor het meten van zakkingen bij leidingkruisingen : verslag van de metingen aan de kruising van een 36" aardgasleiding met de Ringvaart Haarlemmermeerpolder [Boek]
  Apeldoorn, A. van \ 1979
  Overeenkomstig een besluit van de werkgroep "Bouwwerken en leidingen" van de TAM, d.d. 13 maart 1978, is door het COW de uitvoering van een drietal leidingkruisingen begeleid. Het doel hiervan was: uittesten van bruikbaarheid en belang van het meetsc ...
  help
  Verdroging van bodem noodzaakt tot ingrijpen : op zoek naar het nieuwe waterevenwicht \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
  Ommeren, J. van \ Apeldoorn, K. \ Stok, T. van der \ 1993
  4 korte artikelen over het plegen van roofbouw op het grondwater
  help
  De regio Moerdijk - Biesbosch als toetsings- en toepassingsgebied voor de MER en het GEM \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
  Apeldoorn, R.C. van \ Saris, F.J.A. \ Schroevers, P.J. \ 1982
  help
  Werkdocument nitraat [Boek]
  Duijvenbooden, W. van \ Aalst, R.M. van \ Apeldoorn, M.E. van \ 1987
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.