Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Eerste analyse van de hydrologische en bodemchemische geschiktheid van het landgoed het Lankheet voor de aanleg van vloeivelden [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2007
  De aanleg van vloeivelden voor zuivering van beekwater kan een bijdrage leveren aan verdrogingsbestrijding, piekafvoerreductie en voldoen aan KRW-doelstellingen. Voor het landgoed het Lankheet is de hydrologische en bodemchemische geschiktheid voor a ...
  help
  Water vasthouden op een landgoed: gevolgen voor grondwaterstand en afvoer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Querner, E.P. \ Mulder, M. \ Bakel, P.J.T. van \ Werf, A. van der \ 2008
  Op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen op de grens van Overijssel en Gelderland is een 'waterpark' gerealiseerd, waar onderzoek wordt uitgevoerd naar waterzuivering, waterberging, productie van energie uit biomassa, recreatief medegebruik, natu ...
  help
  Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
  Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
  help
  Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
  Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Drenthe en Groningen [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Samengestelde, peilgestuurde drainage in Nederland : voortgangsrapport 1 [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M \ Bakel, P.J.T. van \ Dijk, W. van \ Groot, W.J.M. de \ Kleef, J. van \ Noij, I.G.A.M. \ Schoot, J.R. van der \ Toorn, A. van der \ Visschers, R. \ 2009
  Verslag van het eerste uitvoeringsjaar van het project ‘Drainage tegen verdroging en voor een beter milieu; veldonderzoek naar het functioneren van samengestelde peilgestuurde drainage.’ Binnen dit project ligt de proeflocatie Ospel. In dit project w ...
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen [Boek]
  Boekel, E.M.P.M. van \ Bakel, P.J.T. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Chardon, W.J. \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ 2009
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Kielen, N. \ Clevering, O. \ Roest, C.W.J. \ 2010
  Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewa ...
  help
  Opheffen van onderbemalingen : het kind met het badwater weggooien? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ 2007
  In een eerder artikel in H2O is betoogd dat drainage een maatregel kan zijn om verdroging te bestrijden en piekafvoeren te reduceren. Voor de meeste waterbeheerders is dat een verrassende conclusie, omdat aanleg van drainage juist wordt gezien als ee ...
  help
  RO-module voor interactief waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuijper, M. \ Hendriksen, G. \ Monincx, S. \ Bakel, P.J.T. van \ 2010
  Hoe maken we kennis uit grondwatermodellen toepasbaar binnen ruimtelijke planvormingsprocessen? Hoe geven we handen en voeten aan 'Water als ordenend principe'? De beleidsmatige benadering in de ruimtelijke planvorming lijkt vaak moeilijk te combiner ...
  help
  Verdamping in relatie tot bodem en gewas [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ 1978
  help
  Samenvatting van geohydrologische inventarisaties uitgevoerd in of nabij de Onner- en Oostpolder in de gemeente Haren, Groningen [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ [1987]
  Geohydrologie Onnerpolder
  help
  De mogelijke invloed van afvoeren tijdens dooiperioden en tijdens het groeiseizoen op het ontwerpen en onderhouden van af- en ontwateringsstelsels [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ 1981
  Afwateringsstelsels worden meestal ontworpen aan de hand van berekeningen die maatgevende neerslagdichtheden tijdens winterperioden transformeren naar maatgevende afvoeren. Het is echter onvoldoende bekend of andere hydrologische processen aanleiding ...
  help
  Verdamping en gewasproduktie : basisrapport ten behoeve van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland [Boek]
  Bruin, H.A.R. de \ Kohsiek, W. \ Bakel, P.J.T. van \ 1979
  help
  Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer [Boek]
  Massop, H.Th.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Louw, P.G.B. de \ 2017
  Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel [Boek]
  Mulder, H.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Vos, A. de \ Straten, G. van \ Heinen, M. \ Kroes, J.G. \ 2018
  Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstand ...
  help
  Locatiekeuze ten behoeve van het onderzoek naar bemestingsvrije perceelsranden : hydrologische en bodemkundige karakterisering van de proeflocaties [Boek]
  Bakel, P.J.T van \ Massop, H.T.L. \ Kekem, A.J. van \ 2007
  Ter bepaling van de invloed van bemestingsvrije zones op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zijn op vijf locaties proefopstellingen ingericht. De locatiekeuze is gebaseerd op de geohydrologische situatie en het bodemtype. Voor de locaties Zegveld ...
  help
  Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakkee, Reigersbergsche en PAN-polders [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
  Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aan ...
  help
  Klimaatadaptieve drainage: middel tegen piekafvoeren en watertekorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2012
  Klimaatadaptieve drainage is een nieuwe methode om water vast te houden in de bodem van een perceel via een samengesteld drainagesysteem dat online traploos stuurbaar is. Hierdoor kunnen piekafvoeren die het gevolg zijn van een grilliger neerslagpatr ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.