Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Opnieuw geringe stijging waterschapsheffingen \ CBS webmagazine [Artikel]
  Beek, P. van der \ Zeldenrust, D. \ 2008
  In 2008 verwachten de waterschappen ruim 2 miljard euro te ontvangen uit waterschapsheffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Net als in 2007 is dit een geringe toename, vergeleken met de stijgingen in de periode 1999-2006
  help
  Belasting van het oppervlaktewater met nutriënten uit voedselrijke veenpakketten \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Beek, C. van \ Pleijter, M. \ Velthof, G. \ Oenema, O. \ 2008
  Door de veenwinning is het aandeel eutrofe veengronden toegenomen en door peilaanpassingen wordt de invloed hiervan op de oppervlaktewaterkwaliteit steeds groter. Deze trend lijkt nu te worden gekeerd door het vernatten van veengebieden. De auteurs p ...
  help
  Advies van de Deltacommissie vergt breder perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Valkering, P. \ Haasnoot, M. \ Beek, E. van \ Middelkoop, H. \ 2008
  Op 3 september 2008 presenteerde de Deltacommissie haar advies over hoe Nederland zich komende eeuw - ook onder de meest extreme klimaatscenario’s - kan beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De maatregelen die zij voorstelt, zijn gebas ...
  help
  Concentration and size distribution of particles in abstracted groundwater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ Zwart, A.H. de \ Balemans, M. \ Kooiman, J.W. \ Rosmalen, C. van \ Timmer, H. \ Vandersluys, J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2010
  In this contribution the authors present information on the presence and behavior of particles in groundwater abstracted by wells during normal operation, i.e., frequent switching on and off. Reason for this particle count study was the suspected rol ...
  help
  Fecale belasting van oppervlaktewater door af- en uitspoeling van mest (tweede, herziene versie) : richtgetallen voor fecale contaminatie van zwemwater door uit- en afspoeling van mest uit landbouwpercelen [Boek]
  Mol, G. \ Naeff, H.S.D. \ Bonten, L.T.C. \ Beek, C.L. van \ 2005
  Ten behoeve van de herziening van de Europese zwemwaterrichtlijn is de bijdrage aan de bacteriologische verontreiniging van zwemwater door af- en uitspoeling van mest uit landbouwpercelen gekwantificeerd. Bacteriologische verontreiniging wordt aanged ...
  help
  De effecten van baggeren op emissies naar water en lucht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beek, C. van \ Rietra, R. \ Harmsen, J. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2010
  Baggeren van sloten is een gangbare praktijk in grote delen van laag Nederland. Slootbagger is rijk aan nutriënten en organische stof. Bij organisch rijke bagger - zoals in veengebieden - wordt bij iedere baggerronde ongeveer 350 kilo stikstof en 20 ...
  help
  Variabiliteit in ruimte en tijd ontrafeld: broeikasgasemissie uit Nederlandse landschappen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Schulp, C.J.E. \ Jacobs, C.M.J. \ Duyzer, J.H. \ Beek, C.L. van \ Bosveld, F.C. \ Dias, A.T.C. \ Jans, W.W.P. \ Schrier-Uijl, A.P. \ Vermaat, J.E. \ 2010
  De uitstoot van broeikasgassen door het landschap varieert enorm in tijd en ruimte doordat landschappelijke omstandigheden als bodem, grondwater, vegetatie en weer ook enorm variëren in tijd en ruimte. Gebrek aan inzicht hierin beperkt de betrouwbaar ...
  help
  Modellering Rijnwaterkwaliteit : probleemanalyse : verslag onderzoek [Boek]
  Beek, E. van \ 1977-1978
  help
  Hoogwatergeul voor de IJssel : het nieuwe landschap van Veessen en Wapenveld [Boek]
  Cock, Harry \ Guzzo, Denis \ Beek, Henri van der \ Hendriks, Mark \ Dubbeldam, Ria \ 2017
  Over ontwerp en aanleg van een nevengeul voor de IJssel. Over de noodzaak van een ingrijpende operatie en het nieuwe landschap. Met analyses, portretten en beeldverhalen.0Met de opening door minister Melanie Schultz op 23 februari 2017 is het werk aa ...
  help
  Regeneratie van verstopte winputten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ 1982
  help
  Organische stoffen in grondwater [Boek]
  Veenendaal, G. \ Beek, C.G.E.M. van \ Puijker, L.M. \ 1986
  In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne is de chemische kwaliteit van het door de Nederlandse waterleidingbedrijven onttrokken grondwater geanalyseerd. In t ...
  help
  Impact van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen op lage afvoeren van de Rijn [Boek]
  Boccalon, A. \ Sprengers, C.J. \ Jeuken, A.B.M. \ Beek, E. van \ 2012
  Naast lokale neerslag en de beschikbaarheid van grondwater is de afvoer van de Rijn en Maas de belangrijkste randvoorwaarde voor de beschikbaarheid van oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater wordt voor verschillende doeleinden gebruikt: irrigatie, in ...
  help
  Emissions of N2O from fertilized and grazed grassland on organic soil in relation to groundwater level \ Nutrient cycling in agroecosystems [Wetenschappelijk artikel]
  Beek, C.L. van \ Pleijter, M. \ Jacobs, C.M.J. \ Velthof, G.L. \ Groenigen, J.W. van \ Kuikman, P.J. \ 2010
  Intensively managed grasslands on organic soils are a major source of nitrous oxide (N2O) emissions. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) therefore has set the default emission factor at 8 kg N–N2O ha−1 year−1 for cultivation and mana ...
  help
  The meaning of system robustness for flood risk management \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
  Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Bruijn, K.M. de \ Beek, E. van \ 2011
  This paper explores how the concept of robustness can be defined and made operational for flood risk management. Decision making about taking actions to reduce the flood risk is complicated by uncertainties about the current and future flood probabil ...
  help
  Monitoring and profiling with CESAR Observatory [Boek]
  Russchenberg, H. \ Uijlenhoet, R. \ Leijnse, H. \ Brauer, C. \ Stricker, H. \ Beek, R. van der \ Bokhorst, J. \ Terink, W. \ Boersema, M. \ cop. 2011
  The climate system is complex. Although it is understood in qualitative terms, there are still many physical processes of which the impact on climate change is far from quantifi able. A well-known example of such a process is the interaction between ...
  help
  Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS [Boek]
  Beek, J.G. van \ Rosmalen, R.F. van \ Tooren, B.F. van \ Molen, P.C. van der \ 2014
  Voor het Nederlandse natuurbeleid en –beheer wordt jaarlijks veel geïnvesteerd om onze waardevolle gebieden en soorten te behouden en beschermen en waar nodig condities te herstellen of te verbeteren. Uiteraard dient onderzocht te worden of de afgesp ...
  help
  Precipitation measurement at CESAR, the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
  Leijnse, H. \ Uijlenhoet, R. \ Beek, C.Z. van de \ Overeem, A. \ Otto, T. \ Unal, C.M.H. \ Dufournet, Y. \ Russchenberg, H.W.J. \ Figueras i Ventura, J. \ Klein Baltink, H. \ Holleman, I. \ 2010
  The Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR) observatory hosts a unique collection of instruments related to precipitation measurement. The data collected by these instruments are stored in a database that is freely accessible throug ...
  help
  Cultuurhistorische atlas van de Vecht : biografie van Nederlands grootste kleine rivier [Boek]
  Neefjes, J. \ Beek, R. van \ Elfring, R. \ cop. 2011
  Landschap, rivier en bewoners in het Overijsselse Vechtdal hebben elkaar sinds de prehistorie gevormd. Het Vechtdal, een oud cultuurlandschap, is altijd gebruikt voor het eten, huisvesting, transport, strijd maar ook ontspanning van de bewoners. Vele ...
  help
  Vergeten metalen in de Rijkswateren: meten we de goede stoffen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Osté, L. \ Epema, O. \ Schrap, M. \ Beek, M. \ 2008
  Metalen zijn belangrijke probleemstoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Van veel metalen is de invloed op de waterkwaliteit onbekend. Inzicht in de niet-gangbare metalen is echter wel belangrijk, omdat het bereiken van een ‘goede ecologische t ...
  help
  Landbouw en drinkwatervoorziening : orienterend onderzoek naar de beinvloeding van de grondwaterkwaliteit door bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen : onderzoek 1982 - 1987 [Boek]
  Beek, C.G.E.M. van \ 1987
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.