Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hevelvistrap is een geschikte oplossing voor knelpunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beekman, J. \ Os, K. van \ Kruitwagen, G. \ 2007
  In 2006 is de eerste hevelvistrap ter wereld geplaatst op een stuw in de Hertogswetering bij Berghem, ten noorden van Oss. De resultaten van een monitoringsonderzoek van mei 2006 tot en met mei 2007 laten zien dat deze vistrap passeerbaar is voor vis ...
  help
  De wateren van Nederland : aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven [Boek]
  Beekman, A.A. \ 1948
  help
  Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Beekman, W. \ Caljé, R. \ Schaars, F. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
  Schattingen van de verdamping, zoals worden berekend met het NHI en met regionale grondwatermodellen, blijken sterk te verschillen met schattingen die gebaseerd zijn op veldobservaties. Vooral in de zomermaanden blijkt de berekende droogtestress slec ...
  help
  Beïnvloeding grondwaterstand in Notterveen : effecten van peilopzet aan de randen [Boek]
  Beekman, Wouter \ Caljé, Ruben \ 2016
  In deze studie ligt de focus op het Notterveen. Dat impliceert dat voor dit deel de beschikbare data zo goed mogelijk met elkaar in verband zijn gebracht. Deze omvatten de volgende aspecten: a. maaivelddetails, b. bodemprofielen en veen-verbreiding, ...
  help
  Een procesbeschrijving voor het afleiden van de ecologische doelstellingen : maatlatten voor de Maasregio \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Beekman, J. \ Malta, E. \ Visser, M. \ 2007
  De auteurs schetsen in dit artikel de werkwijze voor het opstellen van de ecologische doelen in de Maasregio. Hiermee laten zij waterschapsbestuurders en collega's die inhoudelijk met de maatlatten bezig zijn zien dat de maatlatten goed zelf opgestel ...
  help
  Kadeverhoging : droge voeten bij hoog water [Brochure]
  Beekman, E. \ Waterschap Hunze en Aa's \ [ca. 2008]
  Waterschap Hunze en Aa’s gaat ruim 200 van de circa 700 kilometer boezemkaden op veiliger hoogte brengen in zijn beheersgebied in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. Voor het ophogen van deze kaden ontwikkelde het waterschap het Masterplan Kaden, om ...
  help
  Kennisdocument gestippelde alver : Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) [Boek]
  Beekman, J. \ Emmerik, W.A.M. van \ 2005
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de gestippelde alver, Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782). De gestippelde alver is een kleine vissoort die maar weinig voorkomt. De soort heeft geen belang voor de visserij. De soort ...
  help
  Modelmatige effectenvoorspellingsmethodiek ten aanzien van de relatie grondwater-flora (WAFLO) : onderdeel : verificatie en ijking van WAFLO [Boek]
  Vrielink, J.G. \ Beekman, A.G. \ 1983
  help
  Waterbalans Huurnerveld [Boek]
  Beekman, W. \ 2015
  Het Huurnerveld beslaat de oostelijke kant van het natuurreservaat Wierdense Veld, gelokaliseerd ten noorden van de as Nijverdal~Wierden. Het gebied is een hoogveenrestant met een Natura2000 status. Het oorspronkelijke hoogveengebied is door vergravi ...
  help
  Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
  Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
  In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
  help
  De zoetwaterbel van Hoorn in een hydrochemisch perspectief [Boek]
  Beekman, H.E. \ Appelo, C.A.J. \ 1989
  help
  Evaluation of crop transpiration with remote sensing and computer simulation models [Boek]
  Miltenburg, J.W. \ Beekman, W. \ 1989
  help
  Fresh- and salt - water intrusion : laboratory experiments and geochemical transport modelling [Boek]
  Beekman, H.E. \ Appelo, C.A.J. \ [1988]
  help
  Ontwikkeling en toepassing van het simulatiemodel SWW als begeleidingssysteem voor het kwantitatieve oppervlaktewaterbeheer : Simulatiemodel Waterbeheer Waterschappen [Boek]
  Beekman, W. \ Bakel, P.J.T. van \ Nijhof, G. \ 1988
  help
  Hoogelaarsleiding : voorstudie grondwatermeetnet [Boek]
  Beekman, Wouter \ Caljé, Ruben \ 2016
  Om de condities in het Huurnerveld voor hoogveenontwikkeling gericht te verbeteren is inzicht nodig in de uitwisseling tussen het grondwater in het Huurnerveld en de omgeving. Naast de invloed van de Hoogelaarsleiding op het Huurnerveld is men ook ge ...
  help
  Vergelijking scenario’s toekomstige drinkwatervraag [Boek]
  Bel, M. de \ Aa, M. van der \ Beekman, J. \ 2018
  Afhankelijk van verschillende ontwikkelingen kan het drinkwatergebruik in de toekomst veranderen. Om ook op de langere termijn voldoende drinkwater te kunnen leveren wordt er door de provincies daarom een adaptieve strategie ontwikkeld. De aanwijzing ...
  help
  Kennisdocument sneep, Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) [Boek]
  Beekman, J. \ 2007
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de sneep, Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758). De sneep is een vrij grote vissoort die redelijk algemeen voorkomt. De soort is opgenomen in de Visserijwet, de minimummaat is 30 cm, er i ...
  help
  Visstand- en visserijbeheer Waterschap Aa en Maas : basis voor visstand- en visserijbeheer onder de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Pompen, N. \ Kits, M \ Beekman, J. \ Waterschap Aa en Maas \ [2007]
  De beleidsnota Visstand- en visserijbeheer geeft de kaders voor een gezonde en natuurlijke visstand aan. Het bijzondere belang van vis binnen het waterbeheer (ecologisch en economisch) en de bijzondere taakverdeling tussen de hengelsport en het water ...
  help
  Ion chromatography of fresh- and seawater intrusion : multicomponent dispersive and diffusive transport in groundwater [Proefschrift]
  Beekman, H.E. \ 1991
  help
  Bedreigen verkeerswegen het grondwater? : een diepe screening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jonge, M. de \ Beekman, W. \ Bunnik, J. \ 1999
  Runoff water en spatwater van een verkeersweg in de omgeving van een pompstation voor drinkwaterwinning (La Cabine bij Arnhem) werd onderzocht op aard en concentraties van verontreinigingen (zware metalen, minerale olie, PAK's). Door afbraak, adsorpt ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.