Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Het lab als partner \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Berg, W. van den \ 2007
  ‘In een laboratorium lopen allemaal mensen die er geheimzinnig uit zien in hun witte jassen en die met allerlei chemische stofjes ‘gevaarlijke’ experimenten uitvoeren’. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Wat maakt het leven op een laboratorium nu zo ...
  help
  Aanpak putverstopping door chemische neerslagen kan en moet effectiever [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, G. van den \ Cirkel, D.G. \ Drijver, B. \ 2007
  Voor kostenefficiënte levering van betrouwbaar drinkwater zijn goed functionerende onttrekkingsystemen noodzakelijk. Chemische neerslagen in pompputten, horizontale drains, onderwaterpompen, leidingen en de zuivering kunnen resulteren in hoge onderho ...
  help
  Beheersing waterproblematiek vergt samenwerking [Thema samenwerking] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2007
  Overheden op diverse niveaus zullen meer met elkaar op moeten trekken om onze bescherming tegen het water te kunnen waarborgen. Dit geldt ook voor de relatie tussen waterschappen en de rijksoverheid
  help
  Natuurlijke uitgangspunten voor een dynamische beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Treurniet, M. \ Besselink, D. \ Sluis, H. van \ Berg, M. \ 2007
  Beekherstel beperkt zich vaak tot het ophalen van de historisch beekloop en het doorrekenen ervan met een hydraulisch model. Het rekenen aan en bepalen van de toekomstige erosie en sedimentatie is daarbij veelal een ondergeschoven kindje. Juist deze ...
  help
  Een herziene maatlat voor fytobenthos van stromende wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dam, H. van \ Berg, M. van der \ Portielje, R. \ Kelly, M. \ 2007
  Het fytobenthos (de algen op de bodem en aan water- en oeverplanten) vormt een element voor de KRW-maatlatten van stromende wateren. Door de directe afhankelijkheid van de nutriënten in het water geeft het belangrijke informatie over de ecologische t ...
  help
  Alternatieve vormen van dijksversterking : inside \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2007
  Traditionele manieren om dijken te versterken zijn niet overal toepasbaar of brengen overlast met zich mee. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat ontwierpen marktpartijen drie alternatieve manieren. Ze zijn niet goedkoper, wel acceptabeler
  help
  In de steigers : ruimte voor de rivier [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2007
  Nederlandse rivieren moeten meer water kunnen verwerken dan ze nu kunnen doen. Het programma Ruimte voor de Rivier moet er toe leiden dat de Rijn, de Maas en hun zijtakken in 2015 meer water naar de Noordzee kunnen afvoeren
  help
  Ecologische maat voor Kaderrichtlijn Water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, M. van den \ Berendsen, M. \ 2008
  Sinds eind 2007 zijn de maatlatten bekend voor het beoordelen van wateren volgens de Kaderrichtlijn Water. De maatlatten helpen bij het bepalen van de richting en de mate van het benodigde ecologische herstel. Dit is een eerste artikel in een reeks v ...
  help
  RIVM helpt Jordanië met kennis over microbiële verwijdering door oeverfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, H. van den \ Schijven, J. \ Saadoun, I. \ Ababneh, Q. \ 2008
  Het NATO Science for Peace-project 'Riverbank filtration in Jordanië behandelt oeverfiltratie in Jordanië als een potentiëel effectieve en goedkope technologie voor de productie van water voor irrigatie, industriële toepassing en als voorbehandeling ...
  help
  Versterkte baggerspecie, een nieuwe innovatieve bouwstof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Velde, J.L. van de \ Berg, F.P.W. van den \ Janssen-Roelofs, K. \ Zwanenburg, C. \ Hamer, D.A. den \ Harmsen, J. \ Zon, W. van der \ 2009
  Versterkte baggerspecie is een innovatieve, ter plaatse maabare en daardoor direct toepasbare bouwstof voor bijvoobeeld waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodeconstructies en kribben. Dit artikel beschrijft hoe de bouwstof wordt gemaakt, gaat ...
  help
  Brabantse Delta houdt rampenoefening Droge Voeten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2008
  Eind november heeft waterschap Brabantse Delta met enkele gemeenten een rampoefening gehouden. We kunnen de oefening zien als opmaat voor de landelijke oefening in november 2008
  help
  Beleefd praten over water : hoe overheden met bewoners en belanghebbenden communiceren over veranderingen in het waterbeheer [Boek] - 1e gecorr. dr
  Ouboter, S. \ Berg, L. van den \ Maris, E. \ 2008
  Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de ...
  help
  Bescherming drinkwaterfunctie oppervlaktewater door KRW en Nederlands beleid [Boek]
  Zwolsman, J.J.G. \ Berg, G.A. van den \ 2006
  VEWIN heeft Kiwa Water Research verzocht te onderzoeken in hoeverre de normstelling onder de KRW (voor prioritaire stoffen) en het Nederlandse beleid (voor overige stoffen) afdoende bescherming biedt voor de productie van drinkwater uit oppervlaktewa ...
  help
  Samenwerken samen sturen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Berg, H. van den \ Jovic, Z. \ Boulakhrif, S. \ Hart, K.-J. de \ Leskens, A. \ 2010
  De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Purmerend, en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken integraal samen binnen de afvalwaterketen en het oppervlaktewaterbeheer. Dit artikel gaat over deze samenwerking tussen deze gemeenten en waterscha ...
  help
  Klei voor dijken : over kwaliteit van uitvoering en vraag en aanbod \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Berg, F.A. van den \ Verlouw, H.C.M. \ 2010
  De nieuwe Waterwet en het Nationaal Waterplan veranderen maar weinig aan de feiten. Miljoenen mensen in ons land wonen en leven in een delta beneden de zeespiegel. Een delta die steeds daalt en een zeespiegel die met toenemende snelheid stijgt. Voor ...
  help
  Development of a methodology to assess atmospheric deposition on surface waters : theme: Water Framework Directive BO-06-006-004 [Poster]
  Berg, E. van den \ Jacobs, C. \ Groenwold, J. \ Wipfler, L. \ Jaarsveld, H. van \ 2009
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een methode om de depositie, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, vanuit de lucht naar het oppervlaktewater te bepalen.
  help
  Eerste resultaten gebiedsgerichte aanpak van slechte waterkwaliteit in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, V. van den \ Lambregts, C. \ 2009
  In 2004 zijn in Noord-Brabant 5 gebiedsgerichte proefprojecten gestart om maatregelen in de praktijk te testen die gericht zijn op emissiereductie. Waterschap Brabantse Delta wil de opgedane ervaring gebruiken bij het opstellen van de stroomgebiedsbe ...
  help
  Mixed-in-Place: leren van praktijkproef Lekdijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, R.M. \ Berg, F.A. van den \ Kant, M. de \ Looij, R.J. \ 2010
  Op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is voor het eerst in een Nederlandse primaire waterkering een fullscale praktijkproef met de dijkversterkingstechniek Mixed-in-Place uitgevoerd. Er zijn belangrijke conclusies getrokken voor de toepasbaarheid van dez ...
  help
  De klimaatdijk in de praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek [Boek]
  Moel, H. de \ Beijersbergen, J. \ Berg, F. van den \ Goei, J. de \ Koch, R.C. \ Koelewijn, A.R. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Molenaar, I.M. \ Steenbergen-Kajabova, J. \ Schelfhout, H. \ Versluis, S. \ Zantinge, A.M. \ 2010
  Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.