Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ontwerptechniek waterbeheersingsplannen : syllabus cultuurtechniek [Collegedictaat] - 2e opl.
  Bijkerk, C. \ 1969
  help
  Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel : resultaten vervolgmonitoring 2013 [Boek]
  Westendorp, P.J. \ Loeb, R. \ Thannhauser, M. \ Roskam, G. \ Ebbens, F. \ Smolders, A.J.P. \ Bijkerk, R. \ Bultstra, C.A. \ Herk, M.J. van \ 2014
  In de periode 2010-2012 is uitgebreid onderzoek verricht naar de aanvankelijk omstreden maatregel tijdelijke droogval. Vier verschillende plassen werden in de zomer van 2011 drooggezet. Effecten op grondwaterstanden, bodemstabiliteit, water- en bodem ...
  help
  Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in 2009 \ Soortensamenstelling en natuurwaarde van sieralgen in enkele Twentse vennen en plassen in ... [Boek]
  Bijkerk, R. \ Bijkerk, T. \ 2010
  Sieralgen hebben een duidelijke meerwaarde in een beoordeling van de ecologische kwaliteit van vennen en plassen, naast hogere planten, kiezelwieren en macrofauna. Wateren die op grond van de vegetatie goed zijn, maar niet heel bijzonder, kunnen vind ...
  help
  Naar een MEP/GEP van het Dwarsdiep in Groningen [Boek]
  Bijkerk, J. \ Bijkerk, R. \ Torenbeek, R. \ 2006
  In opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest is door Koeman en Bijkerk bv in samenwerking met Arcadis, een pilotproject uitgevoerd waarbij MEP/GEP’s zijn afgeleid voor het Dwarsdiep in de provincie Groningen. Op het Dwarsdiep is de status sterk ver ...
  help
  De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen : hoe ver zijn we en wat moeten we nog weten? [Boek]
  Bijkerk, R. \ 2013
  DNA, de bouwsteen van elk levend organisme, levert een unieke vingerafdruk per soort en biedt daardoor een interessante kans voor monitoring. De toepassing van technieken gebaseerd op de herkenning van DNA heeft de laatste jaren een grote vlucht geno ...
  help
  Onderzoek naar de kwel uit de Hondsrug in verband met de wateraanvoer in het waterschap "de Oostermoerse Vaart" [Boek]
  Bijkerk, C. \ 1960
  help
  Zwemmersjeuk in Nederland : resultaten van een meta-analyse naar vóórkomen zwemmersjeuk en mogelijkheden voor een effectieve aanpak [Boek]
  Lange, H.J. de \ Bijkerk, R. \ Groot, G.A. de \ 2017
  Zwemmersjeuk (cercariën dermatitis), veroorzaakt door de parasiet Trichobilharzia, is de meest voorkomende gezondheidsklacht in recreatieplassen. In het project “Gezamenlijk naar een effectieve aanpak van zwemmersjeuk” is de huidige stand van zaken o ...
  help
  Bronnen van inspiratie : verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg [Boek]
  Boonstra, H. \ Dam, H. van \ Bijkerk, R. \ Wanink, J.H. \ 2015
  Bronnen zijn plaatsen waar grondwater op natuurlijke wijze uit de bodem treedt. Ze komen voor langs hellingen van reliëfrijke landschappen met ondoorlatende bodemlagen in de ondergrond. Bronnen vormen bijzondere milieus met een zeer gelijkmatige toes ...
  help
  Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen : eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014 [Boek]
  Bakker, R. \ Bijkerk, W. \ Zumkehr, P.J. \ 2014
  Het maaibeheer van taluds en plasbermen in de Noordoostpolder en in Flevoland is sinds 2000 sterk geëxtensiveerd. Als gevolg van het geëxtensiveerde beheer treedt er verruiging van de oevervegetatie van de tochten op. Vooral de toegenomen bedekking v ...
  help
  Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit \ De levende natuur [Artikel]
  Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Martens, A. \ 2014
  Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en behe ...
  help
  Natuurkwaliteit Drentse vennen opnieuw gemeten : bijna een eeuw ecologische veranderingen [Boek]
  Dam, H. van \ Arts, G.H.P. \ Bijkerk, R. \ Boonstra, H. \ Belgers, J.D.M. \ Mertens, A. \ 2013
  In 2010-2011 zijn in 18 Drentse vennen inventarisaties uitgevoerd van beïnvloeding en beheer, waterstandsfluctuaties, waterchemie, vegetatie, kiezelwieren, sieralgen en macrofauna. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare inventarisa ...
  help
  Onderzoek naar de kwel uit de Hondsrug in verband met de wateraanvoer in het waterschap "De Oostermoerse vaart" [Boek]
  Bijkerk, C. \ 1961
  help
  Ontsnappen of begraven blijven : de effecten op bodemdieren van een verhoogde sedimentatie als gevolg van baggerwerkzaamheden [Boek]
  Bijkerk, R. \ [1988]
  help
  Hydrologisch onderzoek Gasselternijveen met behulp van remote sensing en hydrologische modellen : als deelstudie in het kader van het Waterhuishoudingsplan Drenthe [Studentenverslag]
  Bijkerk, A.J. \ 1990
  help
  Beschrijving van fytoplankton uit de Rijn [Boek]
  Bijkerk, R. \ Zwerver, S. \ Tubbing, G.M.J. \ 1995
  help
  Ecologisch profiel lagere planten : referentie toestand, huidige toestand, ecologie, ingreep - effectkennis [Boek]
  Bijkerk, R. \ Meijer, A.J.M. \ 1988
  help
  Monitoring effecten van verkweldering in de Bildtpollen 2009–2013 : eindrapport [Boek]
  Bakker, R. \ Bijkerk, W. \ Esselink, P. \ 2014
  Binnen Noard-Fryslân Bûtendyks zijn buitendijkse zomerpolders aanwezig die It Fryske Gea graag om wil vormen tot een grootschalig kweldergebied. Nadat het eerste verkwelderingsproject in het Noarderleech succesvol was verlopen, is een nieuw verkwelde ...
  help
  Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 [Boek]
  Kleefstra, Romke \ Bakker, Ronald \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Boer, Peter de \ Buijs, René \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christian \ Stahl, Julia \ 2018
  Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
  help
  Drentse beken nader bekeken : veranderingen in kiezelalggemeenschappen in beken van het Drents plateau 1923-2016 [Boek]
  Verweij, G.L. \ Boonstra, H. \ Torenbeek, R. \ Wolters, G. \ Bijkerk, R. \ 2017
  In dit onderzoek is van 25 locaties de soortensamenstelling van de kiezelalgengemeenschap onderzocht en geëvalueerd. Hiervoor zijn in totaal 93 monsters gebruikt uit de perioden 1923 – 1939, rond 2004 en uit 2016. In Hoofdstuk 2 wordt een beschrijvin ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
  In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.