Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Biomassa : groen goud voor het oprapen : businesscase voor een biomassapilot [Boek]
  Boer, Sjoerd de \ Dekker, Connie \ Folkers, Stephan \ Gerrits, Henk \ Kombrink, Theresa \ Poppe-Buchner, Sandra \ Visser, Jelle \ Wolfs, Marianne \ Wolsink, Dennis \ 2016
  Deze businesscase is het resultaat van het project “van biomassa naar organische stof”. In dit project is onderzocht hoeveel biomassa vrijkomt tijdens het beheer en onderhoud van watergangen en dijken door Waterschap Zuiderzeeland. Jaarlijks komt 12. ...
  help
  Pathogene bacteriën en parasieten in faeces van wilde dieren en in oppervlaktewater \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
  Heuvelink, A.E. \ Zwartkruis, J.T.M. \ Heerwaarden, C. van \ Arends, B. \ Stortelder, V. \ Boer, E. de \ 2008
  Onderzoek naar het veroorzakers van gastro-enteritis in wilde fauna en oppervlaktewater in Nederland, omdat uit de literatuur nog weinig bekend is van de verspreiding van humane ziekteverwekkers door in het wild levende dieren. In de periode oktober ...
  help
  De beleving van grote wateren : de invloed van een aantal man-made elementen onderzocht [Boek]
  Vries, S. de \ Dijkstra, H. \ Boer, T.A. de \ Goossen, C.M. \ Wulp, N.Y. van der \ 2008
  De invloed van boorplatforms, windturbines, hoogbouw aan de kust, jachthavens en vooroevers op de beleving van grote wateren is onderzocht. Als enige niet man-made element is blauwalg meegenomen. De beleving beperkt zich hier tot de waardering voor d ...
  help
  Baggeropgave verdient een plek in het lokale bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boer, E.J. de \ Gadella, J.M. \ Graaff, R.J. de \ 2010
  Het Besluit Bodemkwaliteit heeft het voor waterbeheerders en gemeenten mogelijk gemaakt om flexibeler om te gaan met grond en baggerspecie door gebiedsgericht bodembeleid op te stellen. Echter niet elke gemeente of waterbeheerder beschikt over de ken ...
  help
  Naar een Deltaplan voor hoge zandgronden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berkhuizen, H. \ Boer, S. de \ 2010
  Delen van Noord-Brabant en Limburg behoren tot de droogste gebieden van Nederland. We vinden hier overwegend zandgronden, die nauwelijks water vasthouden. Bovendien valt er weinig neerslag. De negatieve gevolgen van klimaatverandering gaan op termijn ...
  help
  De waarde van een waterkavel : ingezonden [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Boer, S. de \ 2010
  De waarde van een waterkavel voor een drijvende woning is vaak een discussiepunt: vraagt de gemeente een te hoge prijs voor een kavel of is de projectontwikkelaar te voorzichtig? In dit ingezonden stuk wordt via een voorbeeldberekening uitgelegd op w ...
  help
  Het Fochteloerveen : een globale vegetatiekartering en een onderzoek naar de relatie tussen de vegetatie en het grondwater [Boek]
  Boer, J.A. de \ 1979
  Terrein van Natuurmonumenten
  help
  Modellering van zuurstofhuishouding en algengroei in beken : basisrapport ten behoeve van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland [Boek]
  Straten, G. van \ Boer, B. de \ Beld, H. van den \ 1980
  help
  Oeverplanten en beplantingen op rivieroevers : een onderzoek naar de mogelijkheden voor een meer natuurlijke oeverbescherming langs de Maas in midden- en noord-Limburg op basis van een kartering van natuurlijke oevervegetaties (opname 1969) [Boek]
  Boer, D. de \ 1978
  help
  Floristische evaluatie van het duingebied van Schouwen ten behoeve van een kwetsbaarheidsbepaling van de aan de invloedssfeer van het grondwater gebonden plantengemeenschappen in verband met het eventueel optreden van veranderingen in het grondwaterregime [Boek]
  Boer, R.J. de \ 1975
  help
  Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie : Friesland [Boek]
  Schroor, Meindert \ Mennens, Aukje \ Boer, Peter \ 2017
  De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Friesland biedt een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en de kwaliteiten van het gebied rondom de Friese kuststrook van het IJsselmeer en onderscheidt een aantal karakteristieken die bepalend zijn vo ...
  help
  The living lab for mud: integrated sediment management based on Building with Nature concepts \ CEDA Dredging Days 2017 [Artikel]
  Eekelen, E.M.M. van \ Sittoni, L. \ Goot, F. van der \ Nieboer, H.E. \ Baptist, M.J. \ Boer, J. \ Tonneijck, F.H. \ 2017
  World-wide the turbidity of many rivers, estuaries and shallow seas is increasing, leading to degradation of water quality and growing siltation. Large volumes of dredged sediments are disposed and lost offshore, while coastal regions and river banks ...
  help
  Spraakwater: bundeling kennis nodig voor vervolgstap gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Griensven, E. van \ Paulissen, M. \ Kooiman, S. \ Boer, R. \ 2016
  Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een waardevol instrument uit de Wet bodembescherming. Inzet ervan is geen doel op zich, maar biedt kansen om bodemverontreiniging op integrale wijze op te pakken, om boven- en ondergrondse opgaven te koppelen en om ...
  help
  Grondwater verbindt; wist u dat? \ Water governance [Artikel]
  Boer, R. de \ Nap, R. \ Vergeer, M. \ 2017
  Grondwater speelt een sleutelrol bij de vervulling van opgaven in de fysieke leefomgeving. Een netwerk van enkele duizenden personen, het Grondwatercollectief, heeft een openingsbod gelanceerd. De centrale vraag is: hoe zorgen we er voor dat we goed ...
  help
  Case study: urban water governance and capacity building in Ho Chi Minh city, Vietnam \ Water governance [Artikel]
  Vinke-de Kruijf, J. \ Boer, C. de \ Tack, S. \ 2014
  Waterbeheer in een dichtbevolkt stedelijk gebied is vaak een grote uitdaging. Zeker in Ho Chi Minh stad, een snelgroeiende metropool in transitieland Vietnam. Daarom heeft de Vietnamese overheid in 2008 een centrum voor stedelijk hoogwaterbeheer opge ...
  help
  Asset Management van de Ondergrond (AMO) : uitkomsten van de Community of Practice AMO [Boek]
  Maring, Linda \ Blauw, Maaike \ Lackin, Jasper \ Martens, Joost \ Vette, Kees de \ Bekker, Dan \ Vries, Albert de \ Boer, Elmert de \ Jonkers, Douwe \ 2016
  Hoofdstuk 2 start met de toelichting op de AMO methodiek. Hoofdstuk 3 beschrijft de stappen van de methodiek. Hoofdstuk 4 geeft een voorbeeld van de toepassing van de AMO methodiek. Hoofdstuk 5 geeft enkele conclusies over transities die nodig zijn o ...
  help
  Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuweel deel 2 \ De wijerd [Artikel]
  Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
  Nijkerk kent op haar grondgebied een aantal beken, de belangrijkste daarvan zijn: Brrede Beek, Rubberbeek, Appelsche Beek en het Kanaaltje vanuit Zwartebroek. Met behulp van oude en nieuwe kaarten, geografische kaarten, hoogtekaarten, geomorfologisch ...
  help
  Inzichten over het duiden van klimaat-gerelateerde informatie om participatie bij adaptatieprojecten te bevorderen [Boek]
  Boer, J. de \ 2012
  Dit rapport laat zien dat de participatie van stakeholders bij adaptatieprojecten kan worden bevorderd door informatie over aard en effecten van klimaatverandering zo te duiden dat ook niet-specialisten kunnen snappen wat er aan de hand is. Het duide ...
  help
  Tool catalogue frame-based information tools [Boek]
  Wardekker, J.A. \ Boer, J. de \ Kolkman, M.J. \ Sluijs, J.P. van der \ Buchanan, K.S. \ Jong, A. de \ Veen, A. van der \ 2009
  In the perception, knowledge production and policymaking on complex issues (‘wicked problems’), such as climate change, frames and framing play an important but often hidden role. Frames relate to one’s ‘schemas of interpretation’; the conceptual ima ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.