Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Guideline Vulnerability terminology [Boek]
  Pásztor, A. \ Bosch, P. \ 2011
  For discussing the impacts of climate change and the vulnerability of cities, several terms are in use for the same process of phenomenon. This document is intended to define preferred key expressions for communication and reporting by researchers of ...
  help
  Knelpuntenbeoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor overstorten : naar een algemeen geldende en overal toepasbare methode voor prioriteitstelling voor de aanpak van riooloverstorten [Boek]
  Jansen, E.J. \ Bosch, L. van den \ 2010
  De Commissie Stedelijk Waterbeheer van de STOWA formuleerde de onderzoeksvraag: "Ontwikkel een eenvoudige methode voor invulling van het smalle waterkwaliteitsspoor, waarmee riooloverstortlocaties kunnen worden geprioriteerd en tevens de kansrijkheid ...
  help
  Ruimte voor de rivier : veilig en mooi landschap [Boek]
  Sijmons, Dirk \ Feddes, Y.C. \ Luiten, Eric \ Feddes, Fred \ Bosch, Jeroen \ Harsema, Harry \ 2017
  Informatie in woord en beeld over vijftien jaar uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier, voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.
  help
  Waterschappen in Nederland [Boek]
  Bosch, F. van den \ [1973]
  Uitleg over de diverse functies van het Nederlandse waterschap
  help
  LGSI: een nieuw neerslagafvoerconcept voor de Leijgraaf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuijper, M. \ Hendriks, D. \ Bosch, S. \ Moorman, J. \ 2012
  Door de complexiteit van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is het nog steeds een uitdaging om een neerslag-afvoermodel te ontwikkelen dat zowel in natte als in droge perioden de afvoer uit een stroomgebied goed kan voorspellen. Voor ...
  help
  Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Heijkers, W.J.M. \ Wolters, E. \ Talsma, M.J.G. \ Peerdeman, K. \ 2013
  Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwate ...
  help
  Vraagtekens rondom mysterieuze drijflaag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bosch, H. \ 2013
  De rwzi van Raalte in het beheersgebied van Waterschap Groot Salland heeft al jaren problemen met drijflaagvorming op 1 van de 2 voorbezinktanks. Het probleem brengt extra ruimingskosten en extra beheertijd met zich mee. Alle mogelijke oorzaken zijn ...
  help
  Minder wateroverlast in de wijk, maar hoe en met wie? [Boek]
  Bosch, P. \ 2013
  Wateroverlast in stedelijk gebied kan het best worden bestreden door het neerslagwater (zoveel mogelijk) te bergen waar het valt, en vervolgens pas af te voeren op het moment dat er weer voldoende ruimte is in het afvoersysteem en in het watersysteem ...
  help
  De stad: houd het koel! Water als koelvloeistof voor de verhitte stad [Boek]
  Bosch, P. \ [2013]
  Steden zijn warmer dan het omringende platteland (het stedelijk hitte eiland effect). Klimaatverandering zorgt voor een verdere opwarming. Het grootste effect van bomen wordt bereikt door de schaduw die de bomen leveren. De stralingstemperatuur neemt ...
  help
  Gebouwen als waterbuffer, hoe bereik je dat? [Boek]
  Bosch, P. \ [2013]
  Er bestaat een scala aan maatregelen in de categorieën: ondergrondse en bovengrondse oplossingen, bergings- en infiltratie oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn: groene daken, afkoppeling, regentonnen, opslagtanks, berging in de kruipruimte, blauwe d ...
  help
  Landschapsatlas van de Oosterschelde : spiegel van verleden, venster op de toekomst [Boek]
  Bos, Kees \ Bosch, Jan Willem \ Nolte, Arno \ Zwemer, Jan \ Stichting Panorama. \ 2017
  De landschapsatlas Oosterschelde beschrijft de rijke historie en de totstandkoming van de zeearm. Deze atlas is een inspiratiebron voor bestuurders, planologen en ontwerpers die te maken hebben met ruimtelijke opgaven. Daarnaast is de atlas geschikt ...
  help
  HEC-RAS 5.0 aan de tand gevoeld \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bosch, S. \ Hoekstra, J. \ 2017
  In februari van 2016 publiceerde de US Army Corps of Engineers een grote update van de gratis hydraulische modelcode HEC-RAS. Nieuw is de state-of-the-art 2D-module, die internationaal grote bewondering oogstte. Wij hebben deze module ingezet voor ee ...
  help
  Fries drijfzand? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bosch, A. \ 2008
  In het artikel 'Natuurramp in Friesland veroorzaakt tunneldal' in H2O nr. 24 van 14 december 2007 presenteert Peter van Bergen een nieuwe theorie over het ontstaan van het tunneldal, een diepe insnijding in de ondergrond, van Noardburgum. Kort sameng ...
  help
  Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Boek]
  Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
  Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
  help
  Promotiestudie Kaderrichtlijn Water : op zoek naar gedeelde spelregels [waterbeleid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Bosch, P. van den \ 2013
  Leo Santbergen is senior adviseur bij waterschap Brabantse Delta. Hij verdedigde met succes zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn centrale onderzoeksvraag: hoe kom je tot gedeelde spelregels bij grote (internationale) beleidsth ...
  help
  Publiek-private samenwerking : 'we moeten leren leven met zout' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
  Bosch, R. van den \ 2012
  In Leven met Zout werken Wageningse onderzoekers samen met andere onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan een kosteneffectieve mix van waterbeheer, watertechnologie en agrotechnologie, om delta’s overal ter wereld leefbaar te houden ondanks s ...
  help
  Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied : quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Ven, F. van de \ Buma, J. \ Oostrom, N. van \ Brolsma, R. \ Filatova, T. \ Verheijen, J. \ Bosch, P. \ 2012
  Dit rapport beschrijft de werking van het stedelijk watersysteem, en welke typerende systemen kunnen worden onderscheiden uitgaande van de schademechanismen die in de bebouwde omgeving kunnen optreden. Gaat in op het effect van klimaatverandering op ...
  help
  Fauna in het rivierengebied – boven en onder water \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
  Bosch, H. van den \ 2014
  Natuurontwikkeling in uiterwaarden en herinrichting van stroomgeulen heeft grote gevolgen voor de dieren in het rivierenlandschap. Hoe zit het eigenlijk met de verspreiding van de karakteristieke soorten en wat zijn de kansen en bedreigingen als hun ...
  help
  Vennen en vissen – duurzaam bestrijden van zonnebaars valt niet mee \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
  Bosch, H. van den \ 2014
  Leuk, zo’n zonnebaars in je vijver. Het fraaie visje eet veel muggenlarven, is gemakkelijk te houden en eet zelfs uit je hand. De populaire vis heeft ook minder prettige kanten: hij is een rover en vreet al het kleine spul wat hij tegenkomt, en één p ...
  help
  Praktisch valideren in Loosdrechtse rioolstelsels \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kiewiet, B. \ Bosch, M. \ 2014
  Loosdrecht (gemeente Wijdemeren) heeft circa 56 km aan riolering en is voornamelijk voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Dat stelsel bestaat voor de helft uit oppervlaktewater met op sommige locaties een beperkte drooglegging. Begin 2013 zijn se ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.