Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vis in het waterbeheer van Flevoland 'een kwestie van gewenning' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Vissen in Flevoland - Visie op Vis, van Waterschap Zuiderzeeland
  Maasdam, R. \ Brouwer, B. \ 2007
  Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Flevoland. Hoewel de visstand een goede graadmeter vormt voor de waterkwaliteit had het waterschap weinig oog voor vis. Met de komst van de Europese Kader ...
  help
  Citizen science en kalkafzettendheid \ H2O online [Artikel]
  Brouwer, S. \ Pol, W. van \ Berlo, H. van \ 2017
  De mogelijkheden en het enthousiasme bij drinkwaterbedrijven om klanten actief te laten bijdragen aan onderzoek lijken alleen maar toe te nemen. In dit citizen science-project van KWR en waterbedrijf WML doen klanten voor het eerst als onderzoeker me ...
  help
  Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
  Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
  Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
  help
  Integrated regional-economic modeling of cost-effective programs of measures in the WFD: development of a demonstration tool [Boek]
  Soesbergen, A. van \ Dellink, R. \ Brouwer, R. \ Linderhof, V. \ Reinhard, S. \ Stone, K. \ Icke, J. \ 2008
  The Water Economic Modelling for Policy Analysis (WEMPA) project aims to develop and operationalize an integrated water and economy model framework to enable the analysis of the economic effects of measures to reach the Water Framework Directive obje ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Vierlingsbeek" [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Brouwer, F. \ 2008
  In opdracht van de Commissie Deskundigen Grondwaterwet (CDG) is een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een groot aantal landbouwpercelen (circa 1236 ha) in het waterwingebied Vierlingsbeek. Als gevolg van de grondwateronttrekking is nam ...
  help
  Ontwikkeling van plantengroei en sieralgen in herstelde Oisterwijkse vennen \ De levende natuur [Artikel]
  Tooren, B.F. van \ Brouwer, E. \ 2010
  De vennen bij Oisterwijk en op de Kampina hadden omstreeks 1920 een uitzonderlijk rijke sierlagenflora. Met ruim 250 soorten in de ca 40 vennen in dit gebied kon hier de helft van alle in Nederland bekklende sieralgen gevonden worden. In de loop der ...
  help
  Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Polder Zuidgeest [Boek]
  Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Visschers, R. \ 2007
  Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom heeft het Hoogheemraadschap in enke ...
  help
  Integrale waterprojecten op de kaart zetten : bestuurlijk schakelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Warner, J. \ Lulofs, K. \ Bressers, H. \ Huitema, D. \ Brouwer, S. \ 2010
  Binnen het kennisproject 'Leven met water' is de Handreiking Bestuurlijk Schakelen als tool ontwikkeld. Ter illustratie enkele voorbeelden van bestuurlijk schakelen in waterprojecten
  help
  Optimalisatie landelijk waarnemingsnet voor grondwatergegevens [Boek] - 2e dr.
  Jousma, G. \ Brouwer, G.K. \ 1978-1981
  help
  De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten \ H2O online [Artikel]
  Brouwer, S. \ Sjerps, R. \ Kloosterman, R. \ Koopman, C. \ 2016
  Het wordt steeds duidelijker dat de wensen, zorgen en verwachtingen van drinkwaterklanten sterk verschillen en dat ’de drinkwaterklant‘ niet bestaat. De vraag was nu of klanten ook bereid zijn om voor gewenste verbeteringen de portemonnee te trekken. ...
  help
  Revisie Omgevingsvisie: Milieueffectrapport (planMER) : Provincie Drenthe [Boek]
  Feij, P.A. \ Andela, M.W. \ Brouwer, A. \ 2017
  In 2010 heeft de provincie Drenthe een integrale Omgevingsvisie vastgesteld, die in 2014 al eens beleidsarm is geactualiseerd. De Omgevingsvisie Drenthe is een samenhangende visie en omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van ...
  help
  Verzilting: beleidsprobleem in wording \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huitema, D. \ Brouwer, S. \ Velstra, J. \ Hoogmoed, M. \ 2007
  Verzilting wordt in het waterbeheer in Nederland een steeds belangrijker onderwerp. In dit artikel analyseren de auteurs de verzilting, maar dan niet in de zin van natuurwetenschappelijke waarnemingen over veranderingen in het chloridengehalte in wat ...
  help
  Eenvoudige modifikatie van een bestaande plunjerpomp in een hydraulisch werkende plunjer-membraanpomp \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brouwer, J. \ 1973
  help
  Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2016
  De biodiversiteit in vennen, ondiepe wateren op de zandgronden, wordt sterk bepaald door de lage concentraties aan voedingsstoffen (fosfor, stikstof en kooldioxide) en bufferstoffen (bicarbonaat). Door ontrafeling van de mechanismen achter deze schaa ...
  help
  Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Burg, R.F. van der \ Brouwer, E. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, A.J.M. \ 2016
  Ongeveer een derde van de bossen op de arme zandgronden is aangelegd op voormalige natte heiden. Anders dan op droge zandgronden kan hier door herstel van de waterhuishouding de vochtvoorziening en zuurbuffering verbeterd worden, waardoor de abiotisc ...
  help
  Invloed referentiepunt op economische waarde overstromingskansen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
  Koetse, M. \ Brouwer, R. \ 2014
  Uit een keuze-experiment blijkt dat de economische waarde van overstromingskansen afhankelijk is van de referentiesituatie en de gekozen welvaartsmaat. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de uitkomsten van kosten-batenanalyse ter voorkoming van overs ...
  help
  Bodemkundig/hydrologisch onderzoek op twee toekomstige natuurbegraafplaatsen [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Brouwer, F. \ 2014
  Bij de inrichting van natuurbegraafplaatsen geldt de Wet op de lijkbezorging. Deze wet bepaalt dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ten minste 145 cm-mv. moet zijn om een gebied als natuurbegraafplaats te mogen inrichten. In dit onderzoek i ...
  help
  Cost benefit analysis for climate change adaption [Boek]
  Ierland, E.C. van \ Weikard, H.P. \ Wesseler, J.H.H. \ Groeneveld, R.A. \ Ansink, E. \ Bruin, K. de \ Rietveld, P. \ Bočkarjova, M. \ Hofkes, M. \ Brouwer, R. \ Dekker, T. \ [2012]
  The focus of this programme was on the development of decision making tools based on cost benefit analysis under uncertainty, for analysing adaptation and mitigation options related to spatial planning in the Netherlands. The full programme focused o ...
  help
  Vennen in een veranderend klimaat : effecten van watertemperatuur, afgenomen verzuring en waterpeilfluctuaties op bodemchemie en fauna [Boek]
  Kleef, H. van \ Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Dees, A. \ 2014
  Veel van onze Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000 gebied en daardoor hebben we een internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de vennen te behouden of te verbeteren. Vennen herbergen een verscheidenheid aan stikstofgevoeli ...
  help
  Sustainable scenarios for the Southwest Delta based on Building with Nature strategies [Boek]
  Wiersema, A. \ Tangelder, M. \ Brouwer, J. \ Abma, R. \ 2014
  The concept of Building with Nature can be applied on a range of spatial and temporal scales: from improving the ecological value of a stretch of dyke to influencing an entire delta, and from anticipating to unwanted side effects of hard structures o ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.