Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Adviesnota schoon water Rijn-West : op weg naar het 1e stroomgebiedbeheerplan in het deelstroomgebied Rijn-West [Boek]
  Baltissen, J. \ Visser, S. \ Bruin, E. de \ Nieuwhof, P. \ 2008
  De Adviesnota Schoon Water Rijn-West van de gezamenlijke overheden in Rijn-West is gebaseerd op de resultaten van de 40 gebiedsprocessen in de regio. Hoofdstuk 1 geeft een korte beschrijving van de betekenis van de KRW voor de regio, en in hoofdstuk ...
  help
  Inundatiegebied Starkriet : prestatie- en effectmonitoring van het waterschapsbeleid [Boek]
  Bruin, H. de \ 2006
  Het Project Starkriet betreft de inrichting van een retentiegebied in de bovenloop van de Aa, ten zuiden van Asten, bij de uitmonding van de Eeuwselse loop. Piekafvoeren uit het bovenstrooms gelegen gebied in Limburg en Brabant moeten hiermee worden ...
  help
  OC-metingen in omloopsystemen; een theoretische analyse \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Bentem, A. van \ Bruin, B. de \ 2009
  De meting van de zuurstofinbreng in een niet volledig gemende beluchtingstank leidt vaak tot discussies, met name in het buitenland. In Nederland kennen we de STORA-richtlijn uit 1980, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen volledig ge ...
  help
  Verdamping en gewasproduktie : basisrapport ten behoeve van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland [Boek]
  Bruin, H.A.R. de \ Kohsiek, W. \ Bakel, P.J.T. van \ 1979
  help
  Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
  help
  Civil engineering of a wet land \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
  Bruin, D. de \ Jong, T.M. de \ 2007
  De Bruin en De Jong give an overview of the Dutch ‘Waterstaat’. How does this system of controlled rivers, polders, coastal protection, management and policy work? De Bruin is well-known for his contribution to the ‘Plan Ooievaar’ combining many spec ...
  help
  Costs and benefits of adapting to climate change at six meters below sea level \ Proceedings 17th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), 24-27 June 2009 [Congresverslag]
  Bruin, K. de \ Goosen, H. \ Ierland, E.C. van \ Groeneveld, R.A. \ 2009
  Climate change increases the vulnerability of low-lying coastal areas. Careful spatial planning can reduce this vulnerability. An assessment framework aimed at reducing vulnerability to climate change enables decision-makers to make better informed d ...
  help
  Cost benefit analysis for climate change adaption [Boek]
  Ierland, E.C. van \ Weikard, H.P. \ Wesseler, J.H.H. \ Groeneveld, R.A. \ Ansink, E. \ Bruin, K. de \ Rietveld, P. \ Bočkarjova, M. \ Hofkes, M. \ Brouwer, R. \ Dekker, T. \ [2012]
  The focus of this programme was on the development of decision making tools based on cost benefit analysis under uncertainty, for analysing adaptation and mitigation options related to spatial planning in the Netherlands. The full programme focused o ...
  help
  KD10P09 - Huub de Bruin - IJkdijk Piping Experiment [Video]
  Bruin, H. de \ STOWAvideo \ 2012
  Presentatie op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010 met als titel: 'IJkdijk, pipingproeven juli - december 2009' met een toelichting op de resultaten van het pipingexperiment met de IJkdijk.
  help
  Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Boek]
  Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
  Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
  help
  Ooievaar : de toekomst van het rivierengebied [Boek]
  Bruin, D. de \ Hamhuis, D. \ Nieuwenhuijze, L. van \ 1987
  Beschrijving van het plan Ooievaar (een plan voor de exploitatie van het rivierengebied, rekening houdend met de natuurwaarde) middels een analyse van het rivierengebied; bespreking van het riviersysteem; het bekijken van de mogelijkheden voor ooibos ...
  help
  Spraakwater: energietransitie: twee keuzen voor waterbestuurders \ Water governance [Artikel]
  Idema, R. \ Bruin, L. \ 2017
  “De juiste hoeveelheid water voor alle watergebruikers, op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten”. Dat is de opdracht van de waterbeheerders in Nederland. Bij die kosten gaat het steeds vaker ook over de ...
  help
  Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren \ H2O online [Artikel]
  Patberg, W. \ Berg, G. \ Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Dat bij het schonen en baggeren van sloten veel vissen op de kant belanden staat buiten kijf. In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Dit blijkt zeer variabel te zijn. In een aantal gev ...
  help
  Aëroob korrelslib technologie alternatief voor het actiefslibproces? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bruin, B. de \ Kreuk, M. de \ Uijterlinde, C. \ 2003
  In opdracht van STOWA is een onderzoek uitgevoerd waarbij de mogelijkheden van de technologie bij lage zuurstofconcentraties centraal stonden, zodat vergaande stikstofverwijdering zou kunnen worden bereikt. Tevens is een haalbaarheidsstudie uitgevoer ...
  help
  Full scale performance of the aerobic granular sludge process for sewage treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Pronk, M. \ Kreuk, M.K. de \ Bruin, B. de \ Kamminga, P. \ Kleerebezem, R. van \ Looosdrecht, M.C.M. \ 2015
  Recently, aerobic granular sludge technology has been scaled-up and implemented for industrial and municipal wastewater treatment under the trade name Nereda®. With full-scale references for industrial treatment application since 2006 and domestic se ...
  help
  Motivering Natura 2000 besluiten voor poldervissen (grote modderkruiper, bittervoorn, kleine modderkruiper), beekvissen (beekprik, rivierdonderpad, eekdonderpad), rivierprik, zeeprik, kamsalamander en geelbuikvuurpad : eindrapportage [Boek]
  Bruin, A. de \ Zollinger, R. \ Didderen, K. \ 2011
  Op verzoek van Ministerie LNV komt RAVON met een "motivering" voor de Natura 2000 besluiten met betrekking tot poldervissen, beekvissen en amfibieën
  help
  Waterpeil een sleutelfactor in de levenscyclus van de grote modderkruiper \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ 2014
  Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is de grote modderkruiper, waarvoor de Nederlandse poldergebieden belangrijk leefgebied vormen, sterk achteruitgegaan. Kennis over de ecologie van de soort is gebrekkig, zodat het onduidelijk is welke herstelmaat ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode beschermt grote modderkruiper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde vissoort. Omdat hij verborgen in dichtbegroeide sloten leeft is zijn aanwezigheid moeilijk te constateren. Dat maakt bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek ...
  help
  Mitigatie van effecten van uitheemse grondels: kansen voor natuurvriendelijke oevers en uitgekiende kunstwerken [Boek]
  Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Dorenbosch, M. \ Bruin, A. de \ Nagelkerke, L.A.J. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2013
  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris), zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), Kesslers grondel (Ponticola ke ...
  help
  Stabiliteit veenkade m.o. klimaatverandering [Brochure] - Herz.
  Vliet, L. van \ Bruin, H.T.J. de \ Zwanenburg, C. \ 2012
  In Wilnis is in 2003 een veenkade doorgebroken tijdens een extreem droge periode. Dit heeft de aandacht gevestigd op vragen omtrent de stabiliteit van veenkade. Naar verwachting zullen extreem droge en natte situaties door klimaatverandering in de to ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.