Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Optimalisering rekenregels 'piping' en regionale keringen : invloed maatgevende geohydrologische parameterwaarden [Boek]
  Burger, Sieger \ Gaast, Jaco van der \ Groen, Koos \ Velstra, Jouke \ 2014
  In de verkenning naar de geldigheid van de nieuwe rekenregel voor piping (zoals ontwikkeld in het SBWprogramma) is geconcludeerd dat de nieuwe inzichten ook van toepassing zijn voor regionale keringen. Aanbevolen is de nieuwe rekenregel te vertalen e ...
  help
  Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
  Burger, D. \ 2008
  De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
  help
  Bestrijden blauwalgen : casus Almere Haven : een praktische aanpak \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Burger, D. \ Groot, S. \ 2008
  Nu het weer zomer is staan de waterbeheerders opnieuw voor de vraag hoe het beste drijflagen van blauwalgen kunnen worden voorkomen of bestreden. De gemeente Almere en Deltares hebben samen met Rijkswaterstaat direct toepasbare en praktische oplossin ...
  help
  Gemeente Barendrecht gaat grondwaterstanden meten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Burger, A.S. \ Daamen, S.H.B. \ 2009
  Om inzicht te krijgen in de grondwaterfluctuaties binnen het stedelijk gebied, heeft de gemeente Barendrecht een meetnet laten aanleggen
  help
  Spaarwater : eigen watervoorziening : gewasbeschermingsmiddelen : deelrapport 2013-2015 : gewasbeschermingsmiddelen in Spaarwater pilot Breezand [Boek]
  Groen, K. \ Kreuk, H. de \ Burger, S. \ Velstra, J. \ 2016
  Dit rapport ‘Eigen watervoorziening - Gewasbeschermingsmiddelen’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. Binnen dit project is in 2015 een verkennend onderzoek gedaan naar het voorkomen van gewasbestrijdingsmiddelen op de pi ...
  help
  Spaarwater : eigen watervoorziening : vastlegging en afbraak van nutriënten en bacteriën : deelrapport 2013-2015 : ondergrondse opslag - kwaliteitsaspecten [Boek]
  Kruisdijk, E. \ Groen, K. \ Tolk, L. \ Waterloo, M. \ Burger, S. \ 2016
  De ondergrondse wateropslag heeft voordelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het ondergronds opgeslagen water. Door het opvangen en opslaan van drainagewater worden de nutriënt fluxen naar het oppervlaktewater vermindert. Deze nutri ...
  help
  Spaarwater : effectief watergebruik: druppelirrigatie en fertigatie : deelrapport 2013-2015 [Boek]
  Waterloo, M. \ Gaast, J. van der \ Tonckens, W. \ Broere, A.-J. \ Burger, S. \ 2016
  Dit rapport ‘Spaarwater: Effectief zoetwater gebruik met druppelirrigatie' is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. In deze rapportage worden de effecten van druppelirrigatie met perceelseigen water uit de ondergrondse opslag ...
  help
  Spaarwater : eigen watervoorziening: zoetwaterbeschikbaarheid : deelrapport 2013-2015 : ondergrondse opslag van perceelseigen water - kwantiteitsaspecten [Boek]
  Burger, S. \ Waterloo, M. \ Hu-a-ng, K. \ Oord, A. \ 2016
  Dit rapport ‘Eigen watervoorziening - Zoetwaterbeschikbaarheid’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. In deze rapportage worden de effecten van ondergrondse opslag met perceelseigen water uit de drainage beschreven, zoals ...
  help
  Nieuwe waterwet: kans voor deregulering gemist \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Muntinga, J.K. \ Burger, W. \ 2009
  Het wetsvoorstel voor de nieuwe Waterwet is eerder dit jaar zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen en vervangt binnenkort acht bestaande wetten op het gebied van waterbeheer in Nederland. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlaktewate ...
  help
  Opinie : richtlijn voor in-situ doorlatendheidsbepalingen gewenst \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Burger, S. \ 2009
  In het kader van het project "beter bouw- en woonrijp maken" worden met enige regelmaat sessies georganiseerd die tot doel hebben om praktijkkennis over uiteenlopende aspecten van het bouwrijp maken uit te wisselen en te ontsluiten. Eind december wer ...
  help
  Literatuurstudie naar verliesprocessen en afstromingspercentages in stedelijke gebieden : eindrapport [Boek]
  Burger, M.B.M.M.P. de \ 2000
  In dit rapport worden de verschillende verliesprocessen en afstromingspercentages gekwantificeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende nationale en internationale bronnen. Op basis van de gevonden resultaten wordt aangegeven op welke terr ...
  help
  Bodemsanering, bestaat het nog? : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
  Braams, W.T. \ Burger, J. \ Winterink, K. \ 2013
  De affaire Lekkerkerk eind jaren tachtig is de start geweest van bodemsanering en wetgeving op dit gebied. De praktijk met betrekking tot bodemverontreiniging en bodemsanering heeft zich na het gifschandaal in Lekkerkerk voortdurend ontwikkeld en ver ...
  help
  Open vragen en wensen bij het onderzoek in het grensgebied van bosbeheer, waterbeheer, natuurbeheer, voorziening met recreatiemogelijkheden in de openlucht en landschapsbeheer in Nederland [Boek]
  Burger, D. \ 1965
  help
  Batenstudie KRW-WB21 : vermeden effecten van blauwalgen : rapport [Boek]
  Burger, D. \ Vat, M. van der \ 2007
  In de Strategische MKBA is een eerste inschatting gegeven van de baten van de KRW. Volgens deze Strategische MKBA leidt onder meer het minder vaak voorkomen van blauwalgen tot maatschappelijke baten. In deze studie is geprobeerd om de inschatting van ...
  help
  Scenario voor waterveilige Maasvallei \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pol, J. \ Vuren, S. van \ Vreugdenhil, H. \ Bomas, B. \ Burger, M. \ 2017
  Om de inwoners van de Maasvallei te beschermen, is een scenario ontwikkeld dat bestaat uit een krachtig samenspel van rivierverruiming en dijkversterking. Met het maatregelpakket is de Maasvallei tot 2050 voldoende beschermd tegen overstromingen en o ...
  help
  Meetnet kan instrument zijn voor milieubeleid gemeente : gebruik bestaande peilbuizen levert besparing op bij inrichting \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Burger, J.P.M. \ Schrier, P.L. \ 1990
  help
  Housebuilding development area Leidsche Rijn : changes for a sustainable watersystem \ The ...Japan-the Netherlands workshop on integrated water quality management... [Artikel]
  Rooijmans, P.J. \ Burger, M.B.M.M.P. de \ 1997
  help
  Kustverbreding Hondsbossche Zeewering: hydrologische referentiesituatie, verwachte binnendijkse verzoeting en mitigerende maatregelen [Boek]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ Burger, S. \ Hu-a-ng, K. \ Groen, M. \ Oosterwijk, J. \ 2015
  Als gevolg van de zandsuppletie en het ontstaan van de nieuwe duinen voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is het mogelijk dat de zoute kwel onder de dijk afneemt en het bovenste grondwater en het water in de sloten verzoeten. Deze verzoeting he ...
  help
  Berekeningen waterberging DUIN Almere [Boek]
  Velstra, J. \ Groen, K. \ Burger, S. \ 2013
  Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk DUIN in Almere worden twee duinpartijen aangelegd, haaks op de dijk. Mogelijk kunnen deze duinpartijen dienen als waterberging. Hiertoe zijn berekeningen uitgevoerd met FlexPDE (geïntegreerde verzadigde en onver ...
  help
  Optimalisering rekenregels piping en regionale keringen: berekening van grondwaterstroming onder een dijk [Boek]
  Gaast, J. van der \ Velstra, J. \ Burger, S. \ 2014
  Het voorliggende rapport gaat dieper in op de bepaling van het stijghoogteverloop in de zandondergrond onder een dijk of kade als gevolg van grondwaterstroming vanuit een boezem. Hiermee wordt inzicht verkregen in de gradiënt in de zandondergrond, ee ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.