Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
  Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
  Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
  help
  Flexibiliteit én zekerheid in waterbeheer, het kán: interactieve uitvoering (3) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Buuren, R. van \ Wessel, M.G.J. van \ Koppel, Z van de \ 2010
  In complexe, gebiedsgerichte projecten staat een projectleider vaak voor een dilemma: moeten we keuzes snel vastleggen of juist mogelijkheden openhouden? Met openhouden creëer je flexibiliteit. Het geeft ruimte om in te blijven spelen op onverwachte ...
  help
  Het inbedden van vernieuwingen in de bestaande praktijk : verdiepingsstuk [Boek]
  Buuren, R. van \ Wessel, M. van \ Woerkum, C. van \ 2009
  In het verleden richtte het waterschap zich voornamelijk op de veiligheid en het verbeteren van de waterafvoer. Dat waren relatief ongecompliceerde doelen, die destijds konden rekenen op grote steun van bewoners en grondeigenaren. Deze benadering bli ...
  help
  Het verwerven van legitimiteit voor vernieuwingen : verdiepingsstuk [Boek]
  Buuren, R. van \ Wessel, M. van \ Woerkum, C. van \ 2009
  In dit verdiepingsstuk staat het verkrijgen van draagvlak voor door een organisatie beoogde vernieuwingen in een planproces centraal. Hoe vergroot men, in eigen organisatie, de steun voor deze nieuwe manier van werken? En hoe kan men vervolgens een c ...
  help
  De palendijk : over verdwenen balken en palen aan de voormalige Zuiderzee \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
  Vooral vanaf het water, op het Eemmeer richting Spakenburg zien we de palen al vanaf het water. Ook vanaf het land mooi te bewonderen. Palendijken beschermden vroeger langs de hele Zuiderzee het achterliggende land. Bij Spakenburg / Bunschoten is een ...
  help
  "Het water moet wel buiten blijven" : het Kampereiland: eiland van de verstilde waterdynamiek \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M.V. van \ 2013
  Het Kampereiland heeft een unieke geschiedenis: het is gevormd, in cultuur gebracht en geëxploiteerd in een voortdurend samenspel van mens en water. Hoewel deze geschiedenis nog in het landschap is af te lezen, heeft het water tegenwoordig veel minde ...
  help
  Innovatiebeleid in de watersector sterker bij betere vraagsturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Deelstra, Y. \ Nistelrooij, J. van \ Buuren, A. van \ 2008
  Nederland investeert veel in onderzoek naar nieuwe technieken om water te zuiveren, maar vergeet dat de implementatie van technieken alleen kan plaatsvinden als de overheid daar zelf ook om vraagt. Het invoeren van innovaties in de waterketen is in N ...
  help
  De governance van klimaatadaptatie: naar een legitieme balans tussen daadkracht en draagvlak \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
  Buuren, M.W. van \ Teisman, G.R. \ 2010
  Bij de vormgeving van besluitvormingsprocessen rondom het realiseren van adaptatiemaatregelen speelt voortdurend de spanning tussen het realiseren van daadkracht en het verwerven van draagvlak. In dit artikel gaan we in op de consequenties hiervan vo ...
  help
  Naar een watersysteem benadering in de ruimtelijke planning \ Naar een integraal beleid voor water, milieu en ruimte? : diskussiebijdragen naar aanleiding van de zesde studiedag van de Werkgroep Landelijk Gebied [Hoofdstuk uit boek]
  Buuren, M. van \ 1989
  help
  Innovatie in regionaal waterbeheer: lessen uit het kennisprogramma waterkader Haaglanden \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Bressers, N. \ Eshuis, J. \ 2012
  Het Programma Waterkader Haaglanden heeft gedurende de periode 2006 tot en met 2011 werk gemaakt van een zevental proeftuinen waarin concreet is gewerkt aan innovatieve oplossingen onder de noemer ‘ruimte voor water én economische ontwikkeling’. In d ...
  help
  Waterproeven in polderland : een terugblik op Kennisprogramma Waterkader Haaglanden [Boek]
  Buuren, Arwin van \ 2012
  Voor dit onderzoek is een uitvoerige evaluatiestudie verricht naar Waterkader Haaglanden. Dit bestond uit twee onderdelen: een evaluatie van de zeven proeftuinen en de generieke projecten, en een evaluatie van het programma als zodanig. Voor het eers ...
  help
  Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
  Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
  Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
  help
  De governance van slimme combinaties : spelregels voor samenwerking rond meerlaagse vormen van waterveiligheid [Boek]
  Ellen, G.J. \ Buuren, A. van \ 2014
  Op basis van het advies van de 2e Deltacommissie is het Nationaal Waterplan (2009) opgesteld. Hierin werd onder andere aandacht gevraagd voor het beperken van de gevolgen van overstromingen. Hiertoe is het concept meerlaagsveiligheid geïntroduceerd. ...
  help
  De governance van adaptatie : bouwstenen voor een afwegingsproces : werkrapport/synthese [Boek]
  Buuren, A. van \ Driessen, P. \ Rijswick, M. van \ Rietveld, P. \ Salet, W. \ Spit, T. \ Teisman, G. \ 2009
  De effecten van klimaatverandering zijn veelzijdig. De problemen met de waterveiligheid zijn bekend. Zowel de zeespiegelstijging, grotere rivierafvoeren als extremere neerslag vraagt om maatregelen. Maar ook de toename van uitheemse ziekten en plagen ...
  help
  Van investeren naar evolueren: wat eigentijds asset management betekent voor de organisatie van het waterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Roovers, G.J. \ Buuren, M.W. van \ 2014
  Water governance is inmiddels een veelgebruikt begrip in het waterbeheer. De laatste jaren is het gangbaar om moderne vormen van sturing en besluitvorming te duiden met het begrip ‘governance’. Water governance volgt de opkomst van ‘governance’ als a ...
  help
  Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Boek]
  Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
  Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
  help
  Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021 die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren [Boek]
  Hattum, Tim van \ Timmerman, Jos \ Buuren, Michaël van \ Lange, Marieke de \ Veraart, Jeroen \ Tol-Leenders, Dorothée van \ 2016
  In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoe ...
  help
  Flexibele arrangementen voor klimaatadaptatie \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Keessen, A. \ Leeuwen, C. van \ 2014
  In dit artikel doen wij verslag van een onderzoeksproject waarin we negen adaptatiecases hebben onderzocht en hebben gekeken met welk type governance-arrangementen de adaptatiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Daarbij zijn we benieuwd in hoeverre we ...
  help
  Samen verder werken aan de Delta : de governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 [Boek]
  Buuren, A. van \ Teisman, G.R. \ Verkerk, J. \ Eldering, M. \ 2014
  In dit evaluatie-rapport met het oog op de toekomstige aanpak van het Deltaprogramma is de evaluatie uitgevoerd langs de volgende vragen: 1. Wat levert de aanpak van het Deltaprogramma meer en anders op dan overheden binnen het huis van Thorbecke al ...
  help
  De Hollandse IJssel in de rampnacht: de twee gebroeders en de verwarring \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M. van \ Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2011
  Iedereen kent de rampnacht van februari 1953: noordwesterstorm met tegelijkertijd springtij die het water met enorme kracht opstuwen. Dijken breken door op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Brabant. Niet iedereen weet, dat het nòg erger ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.