Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Sterke schakel Delflandse kust \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Fiselier, J. \ Ammerlaan, R. \ Dam, E. van \ 2007
  Maak van de Delflandse kust een veilige en aantrekkelijke kust, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat was de opgave waarmee zes partijen aan de slag moesten. De randvoorwaarden waaraan de Delflandse kust moet voldoen, zijn de afgelopen jar ...
  help
  Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dam, R.M. van \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Biezen, S.C. van der \ 2007
  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra i ...
  help
  New Orleans aan het IJ? : een waardering van moderne en oude dijkdoorbraken \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Dam, P.J.E.M. van \ 2007
  Door de grote, wereldwijde emoties rond de overstromingsramp van New Orleans is het thema 'dijkbreuken in het verleden' weer actueel geworden. Gerard van de Ven heeft over overstromingsrampen veel gepubliceerd. Het is dan ook heel passend dat de stud ...
  help
  SWAP version 4 : theory description and user manual [Boek]
  Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Bartholomeus, R.P. \ Groenendijk, P. \ Heinen, M. \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, H.M. \ Supit, I. \ Walsum, P.E.V. van \ 2017
  SWAP (Soil, Water, Atmosphere and Plant) simulates transport of water, solutes and heat in unsaturated/saturated soils. The model is designed to simulate flow and transport processes at field scale level, during growing seasons and for long term time ...
  help
  Een herziene maatlat voor fytobenthos van stromende wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dam, H. van \ Berg, M. van der \ Portielje, R. \ Kelly, M. \ 2007
  Het fytobenthos (de algen op de bodem en aan water- en oeverplanten) vormt een element voor de KRW-maatlatten van stromende wateren. Door de directe afhankelijkheid van de nutriënten in het water geeft het belangrijke informatie over de ecologische t ...
  help
  Trendanalyse hydrobiologische gegevens Friesland : themarapportage [Boek]
  Dam, H. van \ Wanink, J.H. \ 2007
  Dit rapport geeft een beeld van de veranderingen in de biologische kwaliteit van de Friese oppervlaktewateren tussen 1981 en 2005. Er zijn gegevens gebruikt van 261 locaties uit 19 typen van natuurlijke en kunstmatige wateren. Naast enkele fysisch-ch ...
  help
  Evaluatie pilots bollenstreek De Zilk : nadere analyse, conclusies en aanbevelingen na twee jaar meten van grondwater- en oppervlaktewaterstanden in een tweetal onderbemalingen in de duin- en bollenstreek [Boek]
  Wit, A.M. de \ Dam, A.M. van \ 2001
  help
  Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring [Boek]
  Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
  Van 1978 tot en met 2006 zijn in drie vennen jaarlijks en in acht vennen elke vier jaar waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde ...
  help
  Swap version 3.2 : theory description and user manual [Boek]
  Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R.F.A. \ Jacobs, C.M.J. \ 2008
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wagen ...
  help
  Vennen minder zuur maar warmer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
  De oorspronkelijk zwakgebufferde voedselarme vennen hebben een hoge natuurwaarde en zijn zeer kwetsbaar voor verzuring en eutrofiëring. De invloed van de voortdurende vermindering van atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen in de ...
  help
  Trendanalyse 1981-2005 van hydrobiologische gegevens uit Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Dam, H. van \ Wanink, J. \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
  In Friesland vindt al een kwart eeuw onderzoek plaats naar de biologische kwaliteit van oppervlaktewater. De resultaten zijn nu voor het eerst verwerkt tot een samenhangend beeld van veranderingen in de biologische kwaliteit van de oppervlaktewateren ...
  help
  Invloed van klimaatverandering op fytoplankton van de Friese meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wanink, J. \ Dam, H. van \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
  De resultaten van het monitoringsprogramma van Wetterskip Fryslân in de Friese boezemmeren laten zien dat totaalstikstof en totaalfosfaat in de afgelopen kwart eeuw sterk zijn afgenomen. Dit komt waarschijnlijk door beheermaatregelen om de eutrofiëri ...
  help
  Evaluatie herstelproject Westkapelsche Kreek (oost) [Boek]
  Dam, H. van \ 2010
  Het oostelijk deel van de Westkapelsche Kreek (Walcheren) is ondiep en had lange tijd een slechte waterkwaliteit door de toestroom van landbouwwater. In 2003 is dit deel van de kreek uitgebaggerd en is het landbouwwater afgeleid. Voor en na de uitvoe ...
  help
  Gemaalinspectie: de theorie in de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Dam, T. van \ Heijden, E. van der \ 2010
  Regelmatig worden rioolgemalen gerenoveerd. De pompen worden daarbij vaak vervangen door de meest moderne varianten, zodat de beheerder verwacht voorlopig probleemloos met het rioolgemaal te kunnen werken. Toch blijkt dat regelmatig niet het geval te ...
  help
  Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ 2010
  Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen ...
  help
  Een herziene KRW-maatlat voor het fytobenthos in stromende wateren [Boek]
  Dam, H. van \ 2007
  De bestaande KRW-maatlat voor de ecologische kwaliteit van het fytobenthos (diatomeeën) in stromende wateren voldoet niet omdat de kwaliteit daarmee in vergelijking met andere indicatoren en een internationale ijkmaatlat te hoog wordt ingeschat. In d ...
  help
  Minder planten en dieren in Hollands Noorderkwartier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dam, H. van \ Meirink, M. \ Ee, G. van \ 2010
  In het Hollands Noorderkwartier wordt al lang onderzoek uitgevoerd naar de biologische en chemische kwaliteit van het water, voornamelijk sloten. Deze gegevens (1982-2007) zijn in de loop van de tijd voor verschillende doeleinden verzameld met versch ...
  help
  Oecologisch onderzoek aan epifytische di[a]tomeeengemeenschappen in het Naardermeer, speciaal in relatie tot watervervuiling [Boek]
  Dam, H. van \ 1973
  Het doel van het onderzoek was om de mate en herkomst van de aan de blauwwierbloei ten grondslag liggende vervuiling vast te stellen aan de hand van analyse van microfytengemeenschappen, periodieke chemische bepalingenen en bepalingen van het zuursto ...
  help
  De chemische samenstelling van bodemvocht en grondwater in een aantal proefgebiedjes van Midden-Brabant : relatieonderzoek landbouw/bosbouw-natuur [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Dam, G. van \ 1977
  help
  Waterhuishouding en hydrologie [Rede]
  Dam, J.C. van \ 1968
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.