Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer aangetroffen in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Dekkers, T.B.M. \ Cuppen, J.G.M. \ 2011
  In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Ze ...
  help
  Land-use simulation for water management: application of the Land Use Scanner model in two large-scale scenario-studies \ Modelling land-use change : progress and applications [Wetenschappelijk artikel]
  Dekkers, J.E.C. \ Koomen, E. \ 2007
  Land use is one of the major components influencing local hydrological characteristics. Future land use is thus important in studies that focus on the upcoming challenges for water management. This chapter describes two applications of the Land Use S ...
  help
  Future flood risk estimates along the river Rhine \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Bubeck, P. \ Dekkers, J.E.C. \ Moel, H. de \ Aerts, J.C.J.H. \ 2011
  In Europe, water management is moving from flood defence to a risk management approach, which takes both the probability and the potential consequences of flooding into account. It is expected that climate change and socio-economic development will l ...
  help
  Klimaatverandering in Grote Polder en Polder Groenendijk : workshopverslag [Boek]
  Goosen, Hasse \ Rooij, Bertram de \ Steingröver, Eveline \ Opdam, Paul \ Haan, Erik de \ Dekkers, Fons \ 2017
  Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker. Maar wat zijn hiervan de gevolgen op lokaal niveau? Om hier een beeld van te vormen is informatie over klimaatverandering en (land)gebruik samengebracht voor de Grote Polder en Polder Groene ...
  help
  Plan van aanpak : hydromorfologische verbetering Eems Dollard Estuarium [Boek]
  Dekkers, P. \ Maren, B. van \ Schmidt, C. \ [ca. 2017]
  In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven welke kennis m.b.t. hydromorfologische processen vergaard moet worden om maatregelen goed te kunnen definiëren en beoordelen. Tevens wordt in dit Plan van Aanpak aangegeven welke maatregelen, met de kennis van ...
  help
  Effecten van piekafvoeren op kokerjuffers in laaglandbeken : een experimentele benadering [Boek]
  Didderen, K. \ Dekkers, T.B.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
  De verwachting is dat door de klimaatverandering een toename in neerslagextremen zal plaatsvinden, hetgeen zal leiden tot een toename in de omvang en frequentie van piekafvoeren. De vraag is wat de effecten zijn van een toenemende omvang en frequenti ...
  help
  Stekende insecten Griendtsveen : situatie 2015 [Boek]
  Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ Besse-Lototskaya, Anna A. \ 2015
  Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke Adviescommissie LIFE+ Mariapeel om een onderzoek naar de muggenoverlast te verrichten is door de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk met de provincie Limburg een onderzoeksopdracht aan Alterra – Wag ...
  help
  Water zuiveren met drijvende planten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
  Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
  help
  Floatlands veelbelovend als waterzuiveraar in stadswateren \ H2O online [Artikel]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
  Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
  help
  Een installatie voor de bemonstering van verontreinigd drainwater [Boek]
  Groen, K.P. \ Dekkers, H.G. \ 1990
  help
  Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren - III: Zuurstof als sleutelfactor in laagveensloten [Boek]
  Loeb, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ Hoorn, M.W. van den \ Dekkers, T.B.M. \ Sinkeldam, J.A. \ Waasdorp, C.M. \ 2009
  Dit rapport beschrijft onderzoek naar mogelijke sleutelfactoren voor aquatisch ecologische kwaliteit in laagveensloten. Laagveensloten vertonen in de zomer zeer lage zuurstofconcentraties aan de bodem door het optreden van temperatuurstratificatie. U ...
  help
  Drukriolering, een kijkje bij de buren : samenwerking in de afvalwaterketen in het buitengebied : verkenning van optimalisatiemogelijkheden door samenwerking bij beheer, onderhoud en vervanging van drukriolering [Boek]
  Dekkers, M. \ 2012
  De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Woudenberg hebben samen met Waterschap Vallei en Veluwe de optimalisatiemogelijkheden verkend van beheer, onderhoud en vervanging van drukriolering. Daarbij zijn de lokale kenmerken van de vier gemeenten g ...
  help
  Optimalisatiestudie kolken en zo : samenwerking bij reinigen, inspecteren en vegen in de afvalwaterketen [Boek]
  Dekkers, M. \ 2012
  Met kleinschalige samenwerking en kennisdeling kun je veel bereiken. Dat bewijst de samenwerking tussen gemeenten Barneveld, Ede en waterschap Vallei en Veluwe. In deze optimalisatiestudie naar het reinigen en inspecteren van riool en straatputjes (k ...
  help
  Bedrijfsschade door hogere grondwaterstand bij akkerbouw- en groentebedrijven in Limburg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dekkers, W.A. \ Smid, H. \ Peerboom, J. \ 2000
  Voor akker- en vollegrondsgroentebedrijven in Limburg is berekend wat de werkelijke financiele schade is als gevolg van vernattingsmaatregelen (inkomensdaling in guldens per ha per jaar). Daarbij is niet alleen rekening gehouden met de opbrengstreduc ...
  help
  Methane oxidation at the sediment - water interface of shallow eutrophic Lake Loosdrecht and deep meso-eutrophic Lake Vechten \ Mitteilungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Communications / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Communications / Association Internationale de Limnologie Theorique et Appliquee [Artikel]
  Sweerts, J.P.R.A. \ Dekkers, M.J. ten \ Cappenberg, T.E. \ 1996
  help
  An inhibitor-based method to measure initial decomposition of naturally occurring polysaccharides in sediments \ Decomposition of organic matter in the littoral sediments of a lake [Hoofdstuk uit boek]
  Boschker, H.T.S. \ Bertilsson, S.A. \ Dekkers, E.M.J. \ Cappenberg, T.E. \ 1995
  help
  Stekende insecten Griendtsveen 2016 [Boek]
  Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ 2017
  Het doel van het project is het terugdringen van de steekmuggenoverlast in Griendtsveen door: 1) Het in het maatregelenpakket van LIFE+ in de Mariapeel opnemen van een aangepast peilbeheer om de ontwikkeling van langdurig tijdelijke wateren tegen te ...
  help
  Stekende insecten rondom de Groote Peel : nulmeting 2016 [Boek]
  Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ 2017
  Het doel van het project ‘Stekende insecten rondom de Groote Peel’ is tweeledig: a) Het verrichten van een Quick-scan risico-analyse van het gebied Groote Peel en met name de mogelijke effecten van de voorgenomen maatregelen in het project LIFE+ op e ...
  help
  Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016 [Boek]
  Verdonschot, Ralf \ Dekkers, Dorine \ Verdonschot, Piet \ 2017
  In de Leuvenumse beek wordt vanaf 2014 het suppleren van zand als beekherstelmaatregel toegepast door Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten. Omdat over deze relatief nieuwe maatregel nog niet veel kennis voorhanden is, worden sindsdien de h ...
  help
  Stankoverlast en -bestrijding bij de verlading van ontwaterd slib [Boek]
  Dekkers, J. \ 2004
  De opslag en het verladen van slib op plaatsen waar zuiveringsslib ontwaterd wordt leidt regelmatig tot geurhinder, zowel op het terrein van de RWZI als daarbuiten. Dit is natuurlijk niet gewenst en daarom is het van belang dat er afdoende maatregele ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.