Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Eerste analyse van de hydrologische en bodemchemische geschiktheid van het landgoed het Lankheet voor de aanleg van vloeivelden [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2007
  De aanleg van vloeivelden voor zuivering van beekwater kan een bijdrage leveren aan verdrogingsbestrijding, piekafvoerreductie en voldoen aan KRW-doelstellingen. Voor het landgoed het Lankheet is de hydrologische en bodemchemische geschiktheid voor a ...
  help
  Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 2014
  Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst ...
  help
  Xeno-estrogenic compounds in precipitation \ Journal of environmental monitoring [Artikel]
  Peters, R.J.B. \ Beeltje, H. \ Delft, R.J. van \ 2008
  The exposure to some chemicals can lead to hormone disrupting effects. Presently, much attention is focused on so-called xeno-estrogens, synthetic compounds that interact with hormone receptors causing a number of reactions that eventually lead to ef ...
  help
  Bepalen kansrijke percelen [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 2013
  De doelstelling van dit experiment is: ‘Verbeteren kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in het gebied dat hydrologisch de Natura 2000 gebieden van water voorziet.’ Om te komen tot een selectie van de percelen waarop het experiment uitgevoerd gaat ...
  help
  De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie [Boek]
  Akker, Jan van den \ Hendriks, Rob \ Delft, Bas van \ 2017
  Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaa ...
  help
  Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder [Boek]
  Mars, Hans de \ Possen, Boy \ Delft, Bas van \ Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Wallis de Vries, Michiel \ 2017
  De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van ...
  help
  Evaluatie monitoring Deurnese Peel en Mariapeel : kwantificering van effecten van maatregelen en advies over het monitoringplan [Boek]
  Knotters, M. \ Delft, S.P.J. van \ Keizer-Vlek, H.E. \ Jansen, P.C. \ Asmuth, J.R. von \ Sival, F.P. \ Klooster, C.E. van 't \ 2008
  In de Deurnese Peel en Mariapeel vinden maatregelen plaats om de natuur te herstellen. Monitoring van grondwater- en oppervlaktewaterstanden, chemische en ecologische waterkwaliteit en vegetatie vindt plaats om de effecten van de herstelmaatregelen v ...
  help
  De veenbasis: kenmerken en effecten van ontwatering, in relatie tot behoud en herstel van de Nederlandse hoogvenen : een literatuurstudie [Boek]
  Sevink, J. \ Delft, B. van \ Geujen, C. \ Schouten, M. \ Tweel-Groot, L. van \ 2014
  Het behoud en herstel van de grote hoogveenrestanten in Nederland lijkt langzaam de goede kant op te gaan. De habitattypen Herstellend hoogveen (H7120) en Actief hoogveen (H7110_A) worden in het kader van Natura 2000 beschermd en herstelmaatregelen w ...
  help
  Aanpak van blauwalgenoverlast : een onderzoek naar de effecten van uitgevoerde herstelmaatregelen op de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten [Studentenverslag]
  Delft, M. van \ 2010
  Blauwalgenoverlast is een jaarlijks terugkerend probleem in veel watersystemen. Door eutrofiering kunnen blauwalgen gaan domineren in watersystemen en neemt de waterkwaliteit sterk af. Water wordt troebel, biodiversiteit neemt af en er kan vissterfte ...
  help
  Habitatbeheer voor Brabantse amfibieën [Brochure]
  Delft, J. van \ Bosman, W. \ Zollinger, R. \ 2012
  De Provincie Noord-Brabant maakt werk van natuurbehoud. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de leefgebieden en ecosystemen als naar specifieke soorten die extra aandacht kunnen gebruiken. De Provincie wil amfibieën en hun leefgebieden duurzaam be ...
  help
  De zonnebaars : levenswijze, problematiek en beheer [Brochure]
  Delft, J. van \ Kleef, H. van \ Burg, R. van der \ Bosman, W. \ Bouwman, J. \ Kort, N. de \ 2013
  Deze brochure geeft een beeld van de zonnebaars, zijn ecologie en schadelijkheid en de mogelijkheden om in te grijpen.
  help
  Surveillance Amerikaanse brulkikker 2015 [Boek]
  Delft, J. van \ Creemers, R. \ 2015
  De doelstelling van dit project is tweeledig. Enerzijds wordt het Early Warning System dat in Noord-Brabant is opgezet binnen het INVEXO-project, gecontinueerd. Hiermee kan tijdig worden gesignaleerd of de Amerikaanse brulkikker zich vanuit Vlaandere ...
  help
  Surveillance Amerikaanse stierkikker 2018 [Boek]
  Delft, J. van \ Lambrikx, N. \ Creemers, R. \ 2018
  De doelstelling van dit project is het Early Warning System, dat in Noord-Brabant is opgezet binnen het INVEXO-project, te continueren. Hiermee kan tijdig worden gesignaleerd of de Amerikaanse stierkikker zich vanuit Vlaanderen probeert te vestigen i ...
  help
  De Beekrombout (Gomphus vulgatissimus (Linnaeus)) in het stroomgebied van de Dommel in 1998 \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Delft, J.J.C.W. van \ Goudsmits, K. \ 1999
  De Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) is in Nederland een zeldzame soort van met name laaglandbeken. Hij wordt nog slechts op een klein aantal plaatsen aangetroffen, overwegend in Overijssel (Twente), Limburg en Noord-Brabant. In het stroomgebied va ...
  help
  Selectie van relevante grondwaterkarakteristieken voor vegetatietypen ten behoeve van de SBB-catalogus [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2007
  Voor het bepalen van de abiotische randvoorwaarden van vegetatietypen in de SBB-Catalogus zijn door Alterra en Staatsbosbeheer ruim 300 referentiepunten beschreven van grondwater¬afhankelijke vegetatietypen met geringe vervangbaarheid. Het grondwater ...
  help
  Invloed van grondwaterstandsdaling op de houtbijgroei van bos rond het pompstation Vessem [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 1991
  help
  Effecten van hydrologische maatregelen tegen verzuring en vermesting op vegetatie, bodem en grondwater in Groot - Zandbrink : een evaluatie na twee jaar [Boek]
  Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 1994
  Bodemkundig onderzoek in het kader van obn
  help
  Management of basiphilous dune slack communities in relation to carbonate accumulation and hydrological conditions \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
  Sival, F.P. \ Muecher, H.J. \ Delft, S.P.J. van \ 1998
  help
  Reputatieonderzoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [Boek]
  Delft, D. van \ Geest, J. van \ [ca. 2018]
  Reputatieonderzoek onder inwoners, stakeholders en medewerkers.
  help
  New methods to monitor emerging chemicals in the drinking water production chain \ Journal of environmental monitoring [Artikel]
  Wezel, A. van \ Mons, M. \ Delft, W. van \ 2010
  New techniques enable a shift in monitoring chemicals that affect water quality from mainly at the end product, tap water, towards monitoring during the whole process along the production chain. This is congruent with the ‘HACCP’ system (hazard analy ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.