Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [Proefschrift]
  Delsman, J.R. \ [2015]
  Verzilting van oppervlaktewater door zout grondwater komt veel voor in de Nederlandse kustregio. Het nemen van effectieve maatregelen wordt echter bemoeilijkt, doordat de hydrologische processen en fysisch-geografische factoren die de uitstroom van z ...
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied : rapportage DC project Wetlands in het IJsselmeergebied [Boek]
  Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Borren, W. \ Stuurman, R. \ Verkaik, J. \ 2010
  In de ondergrond van het IJsselmeergebied is brak tot zout grondwater aanwezig tot een diepte van 100 meter beneden NAP. Brak grondwater is ook aanwezig in de ondergrond van het vaste land rondom het Markermeer (inclusief het eerste watervoerende pak ...
  help
  Zoutvrachtberekeningen in drie deelgebieden in de zuidwestelijke Delta : effecten verschillende modelschalen op processen [Boek]
  Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Vermeulen, P. \ Janssen, G. \ Baaren, E. van \ [2011]
  Binnen het Deltaprogramma beoogt het deelprogramma Zuidwestelijke Delta o.a. de inventarisatie van risico’s en oplossingsrichtingen met betrekking tot de zoetwatervoorziening van dit gebied. Modelberekeningen vormen een belangrijke input voor de prob ...
  help
  Stoppen met doorspoelen? : kansen en belemmeringen [Boek]
  Delsman, J. \ Oude Essink, G. \ [2013]
  Het doorspoelen van watergangen (naast wateraanvoer voor peilhandhaving) is een gangbare praktijk in West-Nederland voor het tegengaan van verzilting van het oppervlaktewater door brakke kwel. Doorspoelen is op landelijke schaal een grote watervrager ...
  help
  Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden : kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening [Boek]
  Jeuken, Ad \ Tolk, Lieselotte \ Stuyt, Lodewijk \ Delsman, Joost \ Louw, Perry de \ Baaren, Esther van \ Paalman, Marcel \ 2015
  In deze STOWA publicatie ‘Zoek het zelf uit’: Kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die waterbeheerders en watergebruikers in de regio kunnen treffen om de zelfvoor ...
  help
  Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer geëvalueerd op effecten, kosten en baten : voorlopige resultaten [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Janssen, G.M.C.M. \ Linderhof, V.G.M. \ Polman, N.B.P. \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Greft, J.G.M. van der \ Delsman, J. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2013
  Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek v ...
  help
  Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
  Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
  The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
  help
  Dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Eeman, S. \ Baaren, E.S. van \ Vermue, E. \ Delsman, J.R. \ Pauw, P.S. \ Stemon, B. \ Gunnink, J. \ Post, V.E.A. \ 2015
  In zoute kwelgebieden zijn dunne regenlenzen van groot belang voor de landbouw omdat ze vaak de enige zoetwaterbron zijn en voorkomen dat (te) zout kwelwater de wortelzone bereikt. Veldonderzoek in Zeeland heeft voor het eerst in beeld gebracht hoe d ...
  help
  Low-resolution modeling of dense drainage networks in confining layers \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Wetenschappelijk artikel]
  Pauw, P.S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ Delsman, J.R. \ Louw, P.G.B. de \ Lange, W.J. de \ Oude Essink, G.H.P. \ 2014
  The results indicate that the conductance expression of De Lange (1999) should be used in similar hydrogeological conditions as considered in this paper, as it is better taking into account the resistance to flow below the surface water bed. For the ...
  help
  Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [Proefschrift]
  Delsman, J.R. \ 2015
  Door de lange reistijden van water in de ondergrond wordt de zoet-zoutverdeling in het grondwater in de Nederlandse kustregio nog in belangrijke mate bepaald door de Holocene ontwikkeling van dit gebied. Een beter begrip van de invloed van de landsch ...
  help
  Verkenning samenwerkingsvormen waternood en KRW-verkenner [Boek]
  Delsman, J. \ Harmsel, A. ten \ Driel, D. van \ 2008
  STOWA heeft voor het afwegen van maatregelen i.k.v. GGOR en de Kaderrichtlijn Water afzonderlijke instrumenten laten ontwikkelen, te weten Waternood en KRW-Verkenner. In dit rapport is onderzocht op welke manier deze beide instrumenten kunnen samenwe ...
  help
  Watervraagstukken oplossen met ruimtelijk modelleren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Norel, H. van \ Loos, S. \ Delsman, J. \ Lobbrecht, A. \ 2008
  Het Nederlandse waterbeleid en het ruimtelijke beleid zijn sterk met elkaar verbonden. Dit vraagt om een ruimtelijke component in de analyse van watervraagstukken. In deze analyses wordt gekeken naar de consequenties van het menselijk handelen voor h ...
  help
  Oppervlaktewater in het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Delsman, J. \ Prinsen, G. \ 2008
  Dit artikel beschrijft de modelconcepten waarmee het gedrag van het oppervlaktewater is beschreven. Daarnaast beschrijft het artikel de totstandkoming van de landsdekkende schematisatie van de beide modellen. Het artikel probeert aan te geven welke v ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Actieplan IMPREX / KPP IA case ARK-NZK - 2016 [Boek]
  Delsman, J. \ Zwet, J. van der \ Versteeg, R. \ Schasfoort, F. \ 2016
  In de projecten IMPREX en Instrumentarium Afwegingen – Economie wordt gewerkt aan een integrale, kwantitatieve, risicobenadering voor droogte en verzilting, die afwegingen bij het bepalen van maatregelen ondersteunt. De case ARK-NZK is een van de dri ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  NHI 2.1 : veranderingen in NHI [Boek]
  Hoogewoud, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Prinsen, G. \ Delsman, J. \ 2011
  Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Een impuls is gegeven aan het verbeteren van het nationaal hydrologisch instrumentarium, NHI 2.0. NHI 2.0 voldeed in 2010 nog niet volledig aan de wensen van RWS. In 2010 he ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.