Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Trendanalyse van kwaliteit van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000-2012) [Boek]
  Claessens, J. \ Reijnders, H.F.R. \ Ferreira, J.A. \ Dik, H.H.J. \ 2014
  Ongeveer tweederde van de 244 grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening in Nederland heeft een goede kwaliteit ongezuiverd grondwater. Bij ongeveer een derde blijkt het ongezuiverde grondwater (ruwwater) enige mate van verontreiniging te beva ...
  help
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford - Fase 2 [Boek]
  Siderius, C. \ Roelsma, J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Leenders, T.P. \ Renaud, L.V. \ Dik, P.E. \ Ruiter, H. de \ 2007
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning en systeemanalyse Fase1, een vervolgsysteemanaly ...
  help
  Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen [Boek]
  Wuijts, S. \ Bogte, J.J. \ Dik, H.H.J. \ Verweij, W.H.J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2014
  Het RIVM heeft geïnventariseerd welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de waterkwaliteit bij de bronnen voor drinkwater, en welke maatregelen landelijk mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. Behalve de risico’s, die in 2013 zijn aangeg ...
  help
  Legionellapreventie: betere naleving Waterleidingwet nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Versteegh, A. \ Brandsema, P. \ Aa, M. van der \ Dik, H. \ 2007
  Ongeveer 20 procent van de zorginstellingen en zwembaden had in 2005 te maken met een legionellabesmetting in de leidingwaterinstallatie. Dit gold ook voor vijf procent van de hotels en campings. Circa 90 procent van de instellingen leeft niet alle w ...
  help
  Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
  Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
  In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
  help
  Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
  In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
  help
  De staat van het drinkwater in Nederland, 2012 [Boek]
  Versteegh, J.F.M. \ Dik, H.H.J. \ [2014]
  Het drinkwater in Nederland was in 2012 van goede kwaliteit. Wel is blijvende aandacht nodig om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater goed te houden. Dit blijkt uit deze rapportage van het RIVM, die in opdracht van het ministerie van Infrastruc ...
  help
  Gebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen : uitwerking van risico's en ontwikkeling van maatregelen [Boek]
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Dik, H.H.J. \ 2007
  Om de waterwinning voor drinkwater te kunnen beschermen blijken zogeheten gebiedsdossiers een nuttig instrument om informatie te bundelen die van invloed is op de waterkwaliteit van de winning. Op basis van deze informatie kunnen effectieve beschermi ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Spraakwater: meerlaagseveiligheid: goed geregeld \ Water governance [Artikel]
  Dik, D. \ Wagenaars, F. \ 2012
  De laatste maanden is er veel discussie over de wenselijkheid van meerlaagsveiligheid (MLV). Vaak spitst deze discussie zich toe op kosteneffectiviteit. Dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar hoe de governance voor meerlaagsveiligheid wordt ...
  help
  Uitwerking beïnvloedingszones N2000 : externe werking drainage en beregening [Boek]
  Schunselaar, S.S. \ Dik, P.E. \ Rijpkema, S. \ 2013
  De afgelopen jaren heeft de provincie voor een aantal Natura 2000-gebieden concept beheerplannen opgesteld. In de resterende Natura 2000-gebieden heeft het rijk het initiatief. Op twee waterrelevante onderdelen is er nog aanvullende informatie nodig ...
  help
  Praktijkproef regelbare drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Heinen, M. \ Jansen, P. \ Stuyt, L. \ Dik, P. \ 2015
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de n ...
  help
  Baakse Beek - Veengoot : een integrale visie voor het stroomgebied [Boek]
  Dik, L. \ Laninga, M. \ Dijkwel, R. \ Zandstra, B. \ 2007
  Het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot is een landschappelijk zeer afwisselend en aantrekkelijk gebied. Het water heeft in de loop van de geschiedenis het landschap in belangrijke mate gevormd. Het waterbeheer van de afgelopen decennia heeft echter to ...
  help
  Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland \ H2O online [Artikel]
  Staarink, H. \ Schipper, P. \ Straat, A. van de \ Dik, P. \ 2015
  Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van ...
  help
  MetaSWAP meet zich met SWAP : simulatie van de onverzadigde zone voor regionale en nationale modellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schaap, J. \ Dik, P. \ 2007
  Op het ogenblik is het gebruik van SWAP (Kroes en Van Dam, 2003) als geavanceerd model niet snel genoeg voor toepassingen met meer dan 20.000 rekeneenheden. Bij Alterra is hiervoor een metamodel van SWAP ontwikkeld, genaamd MetaSWAP. In dit artikel w ...
  help
  Beoordeling grondwater- en oevergrondwaterkwaliteit bij winningen voor drinkwater : analyse REWAB-data voor SGBP'en 2009-2015 [Boek]
  Wuijts, S. \ Dik, H.H.J. \ 2009
  In verband met de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is voor dit onderzoek de waterkwaliteit ter plaatse van grondwaterwinningen landelijk geïnventariseerd. Het doel hiervan is om de eerder uitgevoerde inventarisaties door provincie ...
  help
  Proef met duurzaam watergebruik in de bollenteelt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliegenthart, F. \ Dik, P. \ Groenendijk, P. \ 2009
  In 2007 begon in de Wieringermeer een praktijkproef met alternatieve waterbeheersystemen voor de bollenteelt. Met drie verschillende teeltsystemen wordt onderzoek verricht naar zo optimaal mogelijk gebruik van zoet water door recirculatie en hergebru ...
  help
  De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening : overstromingen op basis van de Deltaprogramma scenario’s 2015 [Boek]
  Leerdam, R.C. van \ Dik, H.H.J. \ Aa. N.G.F.M. van der \ 2018
  Het RIVM heeft geanalyseerd wat de impact op de drinkwatervoorziening is wanneer delen van het zogeheten hoofdwatersysteem (Noordzee, IJsselmeergebied, grote rivieren) in Nederland overstromen. De drinkwaterbedrijven in een overstroomd gebied zullen ...
  help
  Uitwerking artikel 7.3 KRW voor grondwaterlichamen : drinkwaterfunctie bij karakterisering en toestandbeoordeling van grondwaterlichamen [Boek]
  Zijp, M.C. \ Wuijts, S. \ Dik, H.H.J. \ cop. 2010
  Het RIVM heeft een stappenplan ontwikkeld dat grondwaterbeheerders kunnen gebruiken om de drinkwaterfunctie onderdeel te laten zijn van de risicoanalyse en de toestandbeoordeling van grondwaterlichamen. Het ontwikkelde stappenplan kan worden gebruikt ...
  help
  Vergunningverlening: waterschappen moeten zich kunnen verantwoorden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dik, J. \ Lucassen, W. \ 2003
  Hoe waterschappen te werk gaan bij vergunningverlening is voor velen onduidelijk. De procedures zijn te weinig inzichtelijk en te divers. Een project begint om de vergunningverlening te professionaliseren
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.