Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De visgemeenschap van een laaglandbeek in relatie tot de beekmorfologie en verstuwing \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Velde, G. van der \ 2000
  Onderzoek in de Oostrumse beek die van oudsher een sterk meanderend karakter had. Nu heeft deze beek een genormaliseerd en een natuurlijk deel waardoor er verschillende beekmilieus te onderscheiden zijn. Het voorkomen van vissoorten vertoont een corr ...
  help
  Ruimtelijke verspreiding en scheiding van vislevensgemeenschappen in de Geul en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2012
  De Geul staat in Nederland bekend als een bijzondere snel stromende beek met een zeer aparte visfauna. Hoewel menig veldbioloog of sportvisser viswaarnemingen uit het stroomgebied van de Geul heeft verzameld, was tot voor kort nooit een systematisch ...
  help
  Een nieuwe vindplaats van de Beenprik in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Leenders, E. \ 2008
  In het voorjaar van 2007 werd tijdens een visbemonstering van de Aalsbeek ten zuiden van Tegelen een volwassen Beenprik (Lampetra planeri) aangetroffen. Omdat het een nieuwe vindplaats van een zeer zeldzame vissoort in Limburg gaat, worden hier detai ...
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  First record of Asian weather loach Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) in the River Meuse basin \ BioInvasions records : international journal of field research on biological invasions [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Niemeijer, B. \ Binnendijk, E. \ 2013
  The presence of Asian weather loach, Misgurnus anguillicaudatus, was confirmed for the first time in the River Meuse basin in September 2012. Initially, four specimens were caught in the Tungelroyse brook near the Belgium border. Based on settlement ...
  help
  Larven van prikken in twee Midden-Limburgse beken : zijn mitigerende maatregelen zinvol? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Brouwer, T. \ Zweep, W. \ Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
  In 2007 en 2008 zijn door het Waterschap Roer en Overmaas in de Rode Beek (Vlodrop) en Vlootbeek (Linne) herstelmaatregelen uitgevoerd. Enerzijds werden enkele genormaliseerde stukken beek herinrichting tot vrij meanderende beektrajecten, anderzijds ...
  help
  Indicaties voor voortplanting van de Zeeprik in Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2009
  In 2006 en 2007 werden in de benedenloop van de Roer en de Hambeek larven en recent gemetamorfoseerde exemplaren van de Zeeprik aangetroffen. Tot op heden zijn geen larvenwaarnemingen uit Nederland bekend. De vondst is een sterke aanwijzing voor voor ...
  help
  Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
  help
  Schepnet versus elektrisch net : een vergelijking tussen twee vismethoden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ 2000
  Een beschrijving van het proefgebied en de bemonsteringsmethode. Het meest complete onderzoek van het visbestand werd verkregen door het combineren van de resultaten van beide methoden
  help
  De visfauna van beekmondingen in Limburg. Dl. 1. Vergelijking tussen beekmondingen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Verberk, W.C.E.P. \ Pollux, B.J.A. \ 2006
  Om het gebruik van beekmondingen door vissen nauwkeuriger in kaart te brengen hebben de auteurs in voorjaar 2005 27 beekmondingen over heel Limburg onderzocht. De vondsten aan visfauna worden rerelateerd aan beekkarakteristieken (beekbreedte en subst ...
  help
  Veranderingen in de visgemeenschap van de Oostrumsche Beek : een evaluatie van de herinrichting vijf jaar na de uitvoering \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Verberk, W.C.E.P. \ Pollux, B.J.A. \ 2005
  De optrekbaarheid van beken wordt vaak als knelpunt gezien voor de ontwikkeling van een rheofiele visfauna. In de Oostrumsche beek zijn in de periode 1999-2000 stuwen verwijderd en is de beekmorfologie op enkele plaatsen veranderd. Hierdoor is de opt ...
  help
  Invasieve grondels in de grote rivieren en hun effect op de beschermde Rivierdonderpad \ De levende natuur [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Kranenbarg, J. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier invasieve Ponto-Kaspische grondelsoorten (Gobiidae). Tot op heden is weinig bekend over effecten van deze exoten op andere (vis)soorten. Dit artikel beschrijft ...
  help
  Rijn in Beeld : de natuur van de natte overstromingsvlakte De Oude Waal bij Nijmegen : inventarisatie 2009 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Peters, B. \ Geest, G. van \ 2010
  Sinds 2008 vindt een uniek hydrologisch experiment plaats in de Buiten Ooij bij Nijmegen. Hoogwater dat over de zomerkade komt, wordt hier niet kunstmatig uitgelaten, maar vastgehouden zodat het op natuurlijke wijze kan wegzijgen richting de rivier. ...
  help
  Biodiversiteit in het water \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
  Leuven, R. \ Velde, G. van der \ Dorenbosch, M. \ 2010
  Onder de kop Biodiversiteit van het water komen hier twee artikelen samen. Als eerste: De opmars van exotische vissen (Leuven, Van der Velde) Met als abstract: De biodiversiteit in onze binnenwateren neemt snel toe. Toch is dat geen goed nieuws. Door ...
  help
  Voortplanting, groei en migratie van de rivierdonderpad in Noord-Limburgse beekmondingen : kansen voor de rivierdonderpad bij toekomstige beekherstelmaatregelen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Pollux, B.J.A. \ Korosi, A. \ Dorenbosch, M. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2005
  In Noord-Limburg wordt Cottus gobio L. alleen in de Zandmaas aangetroffen en in de mondingen van de hierop afwaterende beken. Bovenstrooms komen ze niet voor. Dit artikel geeft de resultaten van monitoring van 19 beekmondingen tussen Neer en Sambeek. ...
  help
  Herkomst van jonge kopvoorns in Noord-Limburgse beekmondingen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Pollux, B.J.A. \ Dorenbosch, M. \ Korosi, A. \ 2006
  In oktober 2004 werd in een aantal beekmondingen langs de Zandmaas een groot aantal juviniele Leuciscus cephalus L. gevangen. Dit artikel doet verslag van de herkomst van deze jonge vissen
  help
  De visfauna van beekmondingen in Limburg. Dl. 2. Vergelijking tussen beekmondingen en bovenstroomse beekdelen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Verberk, W.C.E.P. \ Dorenbosch, M. \ Pollux, B.J.A. \ 2006
  Beekmondingen zijn soortenrijk en omvatten veel Rode Lijstsoorten. Het is daarbij niet bekend of een beekmonding als een op zichzelf staande biotoop functioneert of dat er een sterke relatie bestaat met de populatie in het bovenstroomse gedeelte
  help
  Kopvoorn en rivierdonderpad migreren stroomopwaarts in de Oostrumsche Beek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Pollux, B.J.A. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2005
  Zowel de Leuciscus cephalus als de Cottus gobio hebben een beperkte verspreiding in Limburg. Beide soorten zijn indicatoren voor het ecologische streefbeeld van laaglandbeken. In 1999 zijn maatregelen getroffen om de vistrek in de Oostrumsche Beek te ...
  help
  Kritische benthische soorten in de Waal : onderzoek naar het voorkomen van larvale rivier- en zeeprik, rivierrombout en volwassen najaden [Boek]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Collas, F. \ 2018
  Om een beter beeld te schetsen in hoeverre larven van rivierprik en rivierrombout en najaden (tweekleppigen schelpdieren behorende tot de familie Unionidae) gebruik maken van habitats in de Waal, is in 2017 een verspreidingsonderzoek uitgevoerd. Zowe ...
  help
  De visfauna van uiterwaarden langs de Zandmaas in Noord-Limburg : profiteren vissen van het project Maascorridor? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Pollux, B.J.A. \ Dorenbosch, M. \ Korosi, A. \ Pollux, P.M.J. \ 2015
  Het Maasdal van de huidige Zandmaas in Noord-Limburg werd in de vorige eeuwen gekenmerkt door een grote habitatverscheidenheid van hoog- en laagdynamische wateren. Rheofiele vissen (=voorkeur voor snelstromend water) voelden zich hier thuis, alsook s ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.