Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
  help
  Hergebruik ijzerrijk drinkwaterslib biedt kansen voor natuurontwikkeling \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Fujita, Y. \ Dorland, E. \ Chardon, W. \ Jong, A.L. de \ 2018
  Hoge fosfaatbeschikbaarheid in voormalige landbouwpercelen belemmert natuurbeheerders bij het omvormen van deze terreinen naar natuurgebieden. Het opbrengen van ijzerrijk drinkwaterslib verlaagt de fosforbeschikbaarheid en lijkt daarom een goed alter ...
  help
  Schijnspiegeldynamiek van heideveentjes: over de complexe relatie tussen stijghoogte en schijnspiegel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Cirkel, G. \ Dorland, E. \ Witte, J.-P. \ 2016
  Is het werkelijk noodzakelijk dat de stijghoogte onder heideveentjes gedurende een deel van het jaar tot in de veenbasis reikt, zoals sommigen beweren? Treedt er anders verdroging van en zelfs scheurvorming in de onderkant van de veenbasis op? Met mo ...
  help
  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Dorland, E. \ Fujita, Y. \ Chardon, W.J. \ Smolders, A.J.P. \ Ketelaar, R. \ Jong, A.L. de \ Lucassen, E.C.H.E.T \ 2016
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebrui ...
  help
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
  help
  Mesocosm seepage experiment to restore the buffering capacity of acidified wet heath soils \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Dorland, E. \ Kerkhof, A.C. \ Rulli, J.M. \ Bobbink, R. \ 2004
  Soils of wet heathlands have lost their buffering capacity as a result of acidification, eutrophication, and desiccation. Many characteristic plant species have disappeared from these ecosystems because of the unfavourable soil conditions. Restoratio ...
  help
  Van dronebeelden naar vegetatieklassen: een methode voor objectherkenning \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Vonk, E. \ Fujita, Y. \ Raterman, B. \ Witte, F. \ 2018
  Nieuwe ontwikkelingen in de verwerking van dronebeelden bieden goede kansen voor toepassing in de watersector. KWR ontwikkelde een objectherkenningsmethode waarmee dergelijke beelden kunnen worden omgezet naar vegetatieklassen. Deze methode kan ook v ...
  help
  Herintroductie en bekalking van het inzijggebied : aanvulling bij effectgerichte maatregelen tegen eutrofiëring en verzuring in heischrale milieus : eindrapport [Boek]
  Dorland, E. \ 2000
  help
  Monitoring van organische microverontreinigingen in de Friese boezem : eindrapportage [Boek]
  Dorland, C. \ Freriks, I.L. \ Cofino, W.P. \ 1993
  help
  Diffuse bronnen van verontreiniging van het oppervlaktewater in Friesland : inventarisatie en kwantificering [Boek]
  Raad, J.S. \ Peerboom, R.A.L. \ Dorland, C. \ 1993
  help
  Biodiversiteit werkt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Schaminée, J.H.J. \ Dekker, J.N.M. \ Dijk, J. van \ Dorland, E. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ Tooren, B.F. van \ 2016
  In 2010 is het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt gestart. Zoals uit de titel al spreekt, moet de vergaarde kennis een doorwerking krijgen in beleid en praktijk. Toepasbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. In dit nummer van LANDSCHAP worden ...
  help
  Drinkwatersector beter voorbereid op klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Uit een vijf jaar Bedrijfstakonderzoek (BTO) blijkt dat klimaatverandering de drinkwatervoorziening op allerlei manieren gaat beïnvloeden. Vele effecten zullen zich voordoen, van hogere vervuiling van oppervlaktewater tot een hogere temperatuur in he ...
  help
  De achtergrond van het klimaatprobleem [Boek]
  Strengers, B. \ Dorland, R. van \ Meyer, L. \ Ligtvoet, W. \ 2013
  Het PBL en KNMI hebben bijgaande notitie geschreven waarin op basis van recente literatuur wordt gepoogd in hoofdlijnen aan te geven wat de huidige stand van de klimaatwetenschap is op een aantal cruciale terreinen. Daarbij wordt aangeven met welke m ...
  help
  Omgaan met klimaatverandering in bestuurlijk Nederland : verslag nationaal congres, 29 november 2005 [Congresverslag]
  Pater, F. de \ Dorland, K. \ 2006
  Op 29 november 2005 vond het congres ‘Omgaan met klimaatverandering in bestuurlijk Nederland’ plaats in het Kurhaus te Scheveningen. In totaal namen 250 personen deel. De aanleiding voor het congres was de motie van het Eerste Kamerlid de heer prof. ...
  help
  Aanpassen met beleid : bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Bree, L. van \ Dorland, R. van \ 2013
  In het Deltaprogramma ligt de focus op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het klimaatbestendig maken van steden. Daarmee zijn de overheersende gevolgen van klimaatverandering al behoorlijk gedekt. Niettemin vraagt de Nationale Adaptatiestrategi ...
  help
  Het IPCC rapport en de betekenis voor Nederland [Boek]
  Dorland, R. van \ Jansen, B. \ PCCC, Platform Communication on Climate Change \ 2007
  Het IPCC brengt verspreid over 2007 in vier delen het vierde klimaatrapport uit (Fourth Assessment Report - AR4). Het geeft daarmee de nieuwste inzichten op het gebied van klimaatverandering in de wereld. Aan het AR4 hebben honderden gerenommeerde kl ...
  help
  Wegen naar een klimaatbestendig Nederland [Boek]
  Dorland, R. van \ Takken, W. \ Vliet, A.J.H. van \ Verhagen, A. \ Vos, C. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2009
  Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt v ...
  help
  Effecten van klimaatverandering in Nederland [Boek]
  Bresser, A.H.M. \ Amelung, B. \ Berk, M.M. \ Born, G.J. van den \ Bree, L. van \ Gaalen, F.W. van \ Ligtvoet, W. \ Minnen, J.G. van \ Witmer, M.C.H. \ Bolwidt, L. \ Brinke, W. ten \ Buiteveld, H. \ Dillingh, D. \ Dorland, R. van \ Huynen, M. \ Leemans, R. \ Strien, A. van \ Vermaat, J. \ Veraart, J. \ Milieu- en Natuurplanbureau \ Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI \ 2005
  Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, de afvoeren van de rivieren nemen toe. De natuur reageert al op de opgetreden temperatuurveranderingen. De waarneembare effecten in Nederland zijn beperkt van omvang. De komende tientallen jaren zullen de ...
  help
  Verkenning actualiteit Deltascenario's [Boek]
  Bruggeman, Willem \ Kwadijk, Jaap \ Hurk, Bart van den \ Beersma, Jules \ Dorland, Rob van \ Born, Gert Jan van den \ Matthijsen, Jan \ 2016
  Staf Deltacommissaris heeft Deltares, KNMI en PBL gevraagd een quick scan uit te voeren van de consequenties van de recente KNMI’14 klimaatscenario’s, de nieuwe WLO-scenario’s en de klimaatovereenkomst van Parijs voor de Deltascenario’s en doorwerkin ...
  help
  Drinking water temperature in future urban areas [Boek]
  Agudelo-Vera, Claudia \ Blokker, Mirjam \ Wielen, Paul van der \ Raterman, Bernard \ Dorland, Edu \ 2015
  De drinkwatertemperatuur aan de tap wordt maar beperkt beïnvloed door de temperatuur af pompstation; de bodemtemperatuur heeft juist grote invloed. Wanneer de bodemtemperaturen stijgen door klimaatverandering en toenemende verstedelijking, zal ook de ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.