Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Leeromgeving Haarlem: hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond \ Water governance [Artikel]
  Duijn, M. \ Bouma, G. \ Someren, M. van \ Ruiterman, G. \ Ruiter, J. de \ 2017
  Onder druk van een toenemende verstedelijking, klimaatverandering, het energievraagstuk en de behoefte aan een goede kwaliteit van de leefomgeving staat Haarlem voor een flinke opgave. De ondergrondse ruimte levert een belangrijk aandeel om deze opga ...
  help
  Kennis voor deltabeslissingen: grootse plannen voor waterveiligheid \ Water governance [Artikel]
  Broekhans, B. \ Duijn, M. \ Ellen, G.J. \ Hooimeijer, F. \ Alphen, J. van \ 2014
  Er is een toenemende internationale belangstelling voor de ‘Deltabenadering’. Regelmatig presenteren deskundigen en beleidsmakers aan buitenlanders Nederlandse kennis van waterveiligheid en kunde in het maken van grote waterveiligheidsplannen. In dit ...
  help
  Innoveren in deltatechnologie : omgaan met belemmeringen als essentie van vernieuwing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijburg, C. \ Pol, J. van der \ Duijn, M. \ Groen, J. \ 2010
  Recentelijk bleek dat Nederland nog steeds daalt op de wereldranglijst van meest innovatieve landen. Een manier om deze trend om te buigen, is het delen van ervaringen met het slechten van belemmeringen bij innovaties. Op die manier kunnen toekomstig ...
  help
  A note on horizontal redistribution with capillary hysteresis \ Water resources research [Artikel]
  Raats, P.A.C. \ Duijn, C.J. van \ 1995
  help
  Monitoring van natuurvriendelijke oevers langs rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Elbersen-van der Straten, J. \ Duijn, P. \ Icke, J. \ 2002
  Het Keuze-instrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO) is ontwikkeld als hulp bij de keuze van locaties, doelstellingen, variabelen en meetmethoden ten aanzien van het volgen van de ecologische ontwikkelingen en de eventuele neveneffecten ...
  help
  De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
  Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
  help
  De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Bakker, J. \ Duijn, P. \ Leereveld, G. \ 2004
  De ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde water- en oevervegetatie vormt een belangrijk doel van het waterbeheer van ondiepe oeverstroken langs (scheepvaart)kanalen. Aangezien door slibophoping veel van de oudere oeverstroken ongeschikt z ...
  help
  Monitoringplan natuurvriendelijke oevers Maas [Boek]
  Duijn, P. \ 2005
  Langs de Maas zijn en worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, ontwikkeld en beheerd. De bedoeling hiervan is tweeledig: enerzijds om een meer natuurlijke overgang van water naar land te krijgen, anderzijds om rivierverruiming te bewerkstelligen. ...
  help
  Technische en ecologische eisen ten behoeve van het design & construct-contract van de verbreding langs de Twentekanalen voor het onderdeel natuurvriendelijke oevers [Boek]
  Bakker, J.J. \ Duijn, P. \ 2003
  Technische en ecologische eisen zijn geformuleerd voor oevers, die in 3 soorten zijn verdeeld: oeverstroken, geïsoleerde poelen en zwaaikom. Hierbij is sprake van verschillende niveaus van eisen, in afnemende mate van vrijheid voor de opdrachtnemer: ...
  help
  Wel of niet saneren : de waterleiding als patient \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Duijn, J.H.G. \ Rosenthal, L.P.M. \ 1997
  help
  Bepalen van vernattingsschade in het kader van verdrogingsbestrijding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuipers, R.H.M. \ Duijn, H.J.W. van \ 1998
  help
  Natuurvriendelijke oevers \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
  Soesbergen, M. \ Duijn, P.P. \ 2005
  De effectiviteit van natuurvriendelijke oeverslangs rivieren is veel minder bekend dan die langs kanalen. Op een aantal plaatsen is de stenen oeververdediging verwijderd, en zijn vooroeververdedigingen aangelegd, zoals bij de Korendijkse slikken
  help
  Vegetatie-onderzoek natuurvriendelijke oever Zuiderpolder [Boek]
  Besteman, B. \ Duijn, P. \ 2005
  Het Noordzeekanaal is met vispassages verbonden met de Noordzee en met het Markermeer. Rijkswaterstaat wil ook de verbindingen met de Noord-Hollandse boezemwateren herstellen. Op kleine schaal zijn natuurlijkere, brakke oeverzones aangelegd.
  help
  Kennis voor Klimaat - hotspot Rotterdam : wet- en regelgeving (algemeen) [Boek]
  Haselen, C. van \ Duijn, H. van \ 2010
  In Rotterdam zal het waterkeringensysteem in de toekomst bestand moeten zijn tegen hogere waterstanden en de effecten van klimaatverandering. Het werkteam 'innovatie in proces en regelgeving' geeft in deze notitie een overzicht van de huidige wet- en ...
  help
  Kennis voor Klimaat - hotspot Rotterdam (wet- en regelgeving) : case study Brielse Laan [Boek]
  Haselen, C. van \ Duijn, H. van \ 2010
  In Rotterdam zal het waterkeringensysteem in de toekomst bestand moeten zijn tegen hogere waterstanden en de effecten van klimaatverandering. Het werkteam 'innovatie in proces en regelgeving' geeft in deze notitie een overzicht van de huidige wet- en ...
  help
  Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel \ De levende natuur [Artikel]
  Klink, A.G. \ Schoor, M.M. \ Rheede, H.D. van \ Duijn, P.P. \ 2014
  Op basis van paleoecologisch onderzoek wordt een beeld geschetst van historische veranderingen in de grote rivieren. Vervolgens geven resultaten van lange termijn monitoring in de hoofdgeul van de Rijn inzicht in de veranderende macrofauna. Aan de ha ...
  help
  Monitoring van natuurvriendelijke oevers langs rijkswateren : Kimono maakt standaardisering mogelijk \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Elbersen - van der Straten, J.W.H. \ Duijn, P.P. \ 2002
  De ontwikkeling van een beslissing-ondersteunend instrument dat helpt bij keuze van locaties, doelstellingen, variabelen en meetmethoden. Dit KeuzeInstrument Monitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO)
  help
  Stability criteria for the vertical boundary layer formed by throughflow near the surface of a porous medium \ Environmental mechanics : water, mass and energy transfer in the biosphere : the Philip volume [Hoofdstuk uit boek]
  Duijn, C.J. van \ Pieters, G.J.M. \ Wooding, R.A. \ 2002
  help
  Brine transport in porous media : self-similar solutions \ Advances in water resources [Artikel]
  Duijn, C.J. van \ Peletier, L.A. \ Schotting, R.J. \ 1998
  help
  An analysis of crystal dissolution fronts in flows through porous media. Pt. 2. Incompatible boundary conditions \ Advances in water resources [Artikel]
  Duijn, C.J. van \ Knabner, P. \ Schotting, R.J. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.