Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Milieu- en Natuurcompendium : sprekende feiten en cijfers over natuur en milieu [Boek]
  Duinhoven, G. van \ 2007
  De website van het Milieu- en Natuurcompendium bevat feiten en cijfers over de toestand van natuur en milieu in Nederland. Dit boekje bevat een kleine selectie van de informatie die daar te vinden is.
  help
  Van water en mest : mestverwerking moet de waterkwaliteit verder verbeteren [landbouw en milieu] \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  De waterkwaliteit in Nederland moet van Europa omhoog. Al decennia wordt daarom gewerkt aan vermindering van de uitspoeling van mineralen uit mest naar het grondwater. De laatste jaren heeft dat onvoldoende resultaat. Het wordt tijd voor een nieuwe k ...
  help
  Burgers weten dondersgoed wat kan en wat niet kan : zorgplicht in plaats van vergunningen bij Hoogheemraadschap van Rijnland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2013
  Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de vergunningsverlening op zijn kop zetten. In plaats van het gebruikelijke 'Nee, tenzij', gaat Rijnland het 'Ja, mits'-principe toepassen. Burgers en bedrijven hoeven in principe geen vergunningen meer aan te vrag ...
  help
  Zeven kleine zandmotortjes in de Leuvenumse beek : advies van OBN-deskundigenteam doorbreekt impasse \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2014
  Het project om de Leuvenumse beek te restaureren, zat in het voorjaar van 2013 inhoudelijk op een cruciaal punt in een impasse. Het waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen met zandsuppletie de bodem van de beek ophogen, maar het bleek ...
  help
  Laagveen is meer dan interessante biodiversiteit \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2014
  Nederland heeft nog ongeveer 100 hectare trilveen, waarvan maar enkele hectaren goed ontwikkeld zijn. Dat is niet veel, en het is zeer bijzondere natuur met veel zeldzame soorten. Dus is het de moeite waard om de trilvenen te beschermen en zo mogelij ...
  help
  Hoogveen: het gevaar komt niet van beneden \ Nieuwsbrief OBN [Boek]
  Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2017
  Zou de veenbasis, de ondoorlatende laag onder het hoogveen, ook van onderen kunnen afbreken als daar zuurstof bij komt? Dat zou immers kunnen als het grondwater ver genoeg naar beneden zakt en plaats maakt voor zuurstof. Jan van den Akker deed onderz ...
  help
  Monitoring stroomgebieden : een tussenrapport : meerjaren monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders [Boek]
  Duinhoven, G. van \ Bettonville, M. \ 2010
  In vier onderzoeksgebieden is alle bestaande kennis van het oppervlaktewatersysteem en de waterkwaliteit verzameld. Het betreft: de Drentse Aa, een zandgebied met lage nutriëntenbelasting; de Schuitenbeek, een zandgebied met hoge nutriëntenbelasting; ...
  help
  Kennis voor het maatschappelijk debat over het veenweidegebied \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2014
  In een rap tempo resulteert het huidige veenweidebeheer in een steeds verdergaande maaiveldsdaling door veenoxidatie en ontwatering. De veenafbraak leidt bovendien tot een sterk verslechterde waterkwaliteit. Er is van alles te bedenken om de effecten ...
  help
  Groene connecties : ecologische verbindingszones in Gelderland [Boek]
  Neefjes, M. \ Duinhoven, G. van \ Communicatiebureau de Lynx \ 2003
  Wie Gelderland zegt, denkt aan Veluwse bossen, aan uiterwaarden in het Rivierengebied en de coulissen van de Achterhoek. Als je alle natuurlijke gebieden in de provincie bij elkaar optelt, levert dat een respectabel oppervlak op aan mooi Gelders groe ...
  help
  Agrarische collectieven en het waterschap : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Putten, T. van der \ Bouwman, H. \ Bogaard, M. \ Duinhoven, G. van \ 2015
  Beheermaatregelen om de waterkwaliteit en natuurwaarden in de sloten te verbeteren, krijgen vanaf 2016 een plek in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Waterschappen zullen samen met agrarische collectieven gaan werken aan een goede chemische e ...
  help
  Manure and the water supply \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  The quality of the water in the Netherlands needs improving, says the EU. The country has been working for decades on reducing the runoff of minerals from manure into the groundwater. With too little effect in recent years. It is time to change cours ...
  help
  Hoosbuien laten ernst zien van de Limburgse erosie \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
  Het was in de maand mei van 2018 weer pijnlijk goed te zien hoe kwetsbaar de natuur in het Limburgse heuvellandschap is. Tijdens regenbuien kan behoorlijk wat water en sediment van hoger gelegen akkerbouwpercelen afstromen en terechtkomen in de natuu ...
  help
  Reddingsactie voor de slikken van Bath \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
  Krachtige golfslag van schepen op de Westerschelde, in combinatie met de sterke getijstroom, kalven langzaam maar zeker de natuurrijke slikken en schorren van Bath af. Staatsbosbeheer wil daar wel wat aan doen, maar weet niet precies wat. Het Deskund ...
  help
  Geen discussie meer: de natuur in de Krimpenerwaard is in 2021 hoe dan ook klaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2018
  Het is een langslepend en taai dossier: hoe krijgen we meer natuur en een gezonde landbouw in de Krimpenerwaard? Al heel wat bestuurders hebben zich er op stukgebeten. Maar het lijkt erop dat er nu toch echt een doorbraak is. Mede dankzij een nieuwe ...
  help
  Dubbeldoelstelling levert aan ruimtelijke kwaliteit meer op dan van tevoren bedacht : Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2018
  Ruimte voor de rivier heeft een groot aantal prachtige projecten opgeleverd. Daar zijn Rijkswaterstaat, overheden en vele burgers het over eens. Het werken aan ruimtelijke kwaliteit is dus de moeite waard. Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat wil er dan o ...
  help
  30 Vragen en antwoorden over fosfaat in relatie tot landbouw en milieu [Boek]
  Schoumans, O. \ Willems, J. \ Duinhoven, G. van \ cop. 2008
  Deze uitgave geeft een antwoord op veel gestelde vragen over fosfaat. Het betreft zowel algemene als landbouwkundige en milieukundige vragen. Deze publicatie is opgesteld voor beleidsmedewerkers van de rijksoverheid en regionale overheden (provincies ...
  help
  De kennis van het lage land [Boek]
  Vliet, Kees van \ Bos, Frank \ Duinhoven, Geert van \ 2017
  Het ‘lage land’ is het gedeelte van Nederland dat onder water komt te staan als de dijken en duinen zouden verdwijnen. Naast het rivierenlandschap, dat een heel eigen dynamiek heeft, onderscheidt de landschapsecoloog daarbinnen het laagveenlandschap ...
  help
  Ruimte voor de rivier, hoe zat dat ook al weer? ; lonkend rivierenland moet bestuurders uitdagen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2004
  Achtergronden bij de totstandkoming van de planologische kernbeslissing ruimte voor de rivier. Met daarnaast de visie van Staatsbosbeheer op dit plan, zoals dat neergelegd is in het rapport "Lonkend rivierenland"
  help
  Geld verdienen in het Kuinderbos buiten de gebaande paden : reportage \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Borkent, I. \ Duinhoven, G. van \ 2014
  Bosbeheerders hebben veel werk te doen en dat met steeds minder geld. Maar door creatief om te gaan met partners zoals het waterschap, afnemers, gebruikers en recreanten is er veel mogelijk. Als je het maar wil zien. En even buiten de gebaande paden ...
  help
  Thema ruimtelijke kwaliteit in ruimte voor de rivier \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ Woestenburg, M. \ Nijhuis, L. \ 2018
  Themadeel over het programma Ruimte voor de Rivier dat een unieke dubbeldoelstelling had: zorg voor meer veiligheid en zorg voor meer ruimtelijke kwaliteit. Het programma is inmiddels afgelopen en het is dus tijd om eens terug te blikken en te evalue ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.