Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Eerste landelijke schets van de ecohydrologische effecten van een warmer en grilliger klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D. van der \ 2009
  Een warmer en griliger klimaat zal via de waterhuishouding doorwerken op de natuur van Nederland. In een verkennende studie zijn de gevolgen voor binnendijkse ecosystemen in kaart gebracht. Verschillende ecosystemen, zoals hoogvenen en vennen, kunnen ...
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Boek]
  Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
  Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
  help
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
  Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
  help
  Effecten van maatregelen voor de zoetwatervoorziening in Nederland in de 21e eeuw [Boek]
  Maat, J. ter \ Vat, M. an der \ Hunink, J. \ Haasnoot, M. \ Prinsen, G. \ Visser, M.H. \ Boderie, P. \ Ek, R. van \ Maarse, M. \ Sligte, R. van der \ Verheij, H. \ Wesselius, C. \ [2014]
  Dit rapport presenteert het onderzoek ter onderbouwing van beslissingen met betrekking tot een lange-termijn strategie voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Hiervoor zijn de effecten op het watersysteem en op de gebruiksfuncties berekend van ve ...
  help
  A probabilistic eco-hydrological model to predict the effects of climate change on natural vegetation at a regional scale \ Landscape ecology [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Bodegom, P.M. van \ Cirkel, D.G. \ Ek, R. van \ Fujita, Y. \ Janssen, G.M.C.M. \ Spek, T.J. \ Runhaar, H. \ 2015
  Climate change may hamper the preservation of nature targets, but may create new potential hotspots of biodiversity as well. To timely design adequate measures, information is needed about the feasibility of nature targets under a future climate. Hab ...
  help
  Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Klein, J. \ Sival, F. \ Manen, H. van \ Eigenhuijsen, E. \ Hommel, P. \ Riksen, M. \ Verbeek, L. \ Beumer, V. \ Pelsma, T. \ Daling, J. \ Bruijn, L. de \ 2008
  Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de gese ...
  help
  Achteroevers voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Doef, R. \ Ek, R. van \ 2012
  Het door Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkelde achteroeverconcept brengt het water naar binnen. Hierdoor ontstaan unieke kansen voor ecologie en recreatie.
  help
  NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Boek]
  Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
  Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
  help
  Evaluatie reallocatie Mander : eindevaluatie 2017 [Boek]
  Baggelaar, P.K. \ Niet, A.C. \ Jaarsma, N. \ Ek, R. van \ Vught, A.C. \ 2018
  Wat zijn de effecten van de wijziging van de winning Mander (verplaatsing van de wincapaciteit van Manderheide naar Manderveen) voor de nadere bij het grondwaterbeheer betrokken belangen en zijn deze in lijn met de resultaten van het MER op basis waa ...
  help
  Ecologische sleutelfactor belasting stromend water : tussenrapportage [Boek]
  Schep, Sebastiaan \ Tanis, Hein \ Ek, Remco van \ Fennema, Marieke \ Jaarsma, Nico \ Mandemakers, Jeroen \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
  help
  Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
  In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
  help
  Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden test IBA-systemen in de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Ek, A.B.M. van \ 1999
  help
  Van oude gronden en de dingen die voorbij gaan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kors, A.G. \ Ek, R. van \ 1999
  Ten behoeve van het nieuwe waterhuishoudingsplan voor de provincie Friesland heeft het RIZA onderzoek gedaan naar de effecten van een verminderde drooglegging (door bodemdaling en gelijktijdige handhaving van peilen) in de veenweidegebieden. De gevol ...
  help
  Gewenste grondwatersituatie natuur : bepaling van de optimale grondwatersituatie op provinciale schaal \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Runhaar, J. \ Klijn, F. \ Ek, R. van \ 1998
  help
  Modellentrein ontspoord : met NTR-rijtuig achter een stoomlocomotief op smalspoor \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Klijn F. \ Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ 1998
  Ondanks de titel handelt dit artikel over het onterecht combineren van modellen op het gebied ecohydrologie. In de natuurverkenningen '97 is die koppeling gelegd voor een hydrologisch, een bodemchemisch en een standplaatsmodel (NTM). De auteurs reage ...
  help
  Resultaten praktijkproef met IBA-systemen in Dordrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bennis, C. \ Ek, E. van \ Gorsel, J. van \ 2000
  Conform het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater moeten in Dordrecht 200 niet op de riolering aangesloten panden worden voorzien van een IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater). Daarom werden twee types installatie , de BioStar (oxid ...
  help
  Ecological effects of water management in the Netherlands : the model DEMNAT \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Ek, R. van \ Witte J.P.M. \ Runhaar, H. \ 2000
  DEMNAT: Dose Effect Model NAture Terrestrial
  help
  DEMNAT 2.1, latest innovations on a national dose - effect model for the analysis of dehydration of wetlands in The Netherlands \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of the HydroGIS '96 conference held in Vienna, Austria, from 16 to 19 April 1996 [Hoofdstuk uit boek]
  Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ 1996
  help
  DEMNAT 2.1 voor Windows 95 : gebruikershandleiding [Boek]
  Ek, R. van \ 2000
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.