Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
  Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
  Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
  help
  Multifunctionele (doorbraakvrije) dijken: we laten veel kansen liggen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tettero, M. \ Ellen, G.J. \ Klijn, F. \ 2014
  Multifunctionele, doorbraakvrije dijken hebben veel voordelen. Ze breken niet, en bij wateroverlast is de schade relatief gering. De extra functies kunnen de hogere kosten compenseren. Toch worden ze niet vaak aangelegd. Dat blijkt vooral te komen do ...
  help
  Post-Deltaprogramma van lange termijn adaptatie terug naar het 'nu' \ Water governance [Artikel]
  Bergen, J. van \ Brugge, R. van de \ Ellen, G.-J. \ Heijden, F. van der \ Nijburg, C. \ Wijnties, M. \ 2015
  In de vorige editie van het tijdschrift voor Watergovernance gaven Marius Schwartz en Ivette Meijerink aan wat er voor nodig is om de Kustcommunity, het landelijk platform dat dit najaar is opgericht als opvolger van het Deltaprogramma Kust, te laten ...
  help
  Spraakwater: buikpijndossiers: meekoppelen is beter dan genezen \ Water governance [Artikel]
  Ellen, G.J. \ Hoogvliet, M. \ Maring, L. \ 2014
  Stedelijk grondwater: onbekend en onbemind? – Stedelijk grondwater heeft voornamelijk de aandacht in natte tijden, wanneer kruipruimtes blank staan en optrekkend vocht tot schades leidt. Maar steden lijden ook schade door lage grondwaterstanden. Bijv ...
  help
  'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
  Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
  help
  Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
  Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
  Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
  help
  De governance van slimme combinaties : spelregels voor samenwerking rond meerlaagse vormen van waterveiligheid [Boek]
  Ellen, G.J. \ Buuren, A. van \ 2014
  Op basis van het advies van de 2e Deltacommissie is het Nationaal Waterplan (2009) opgesteld. Hierin werd onder andere aandacht gevraagd voor het beperken van de gevolgen van overstromingen. Hiertoe is het concept meerlaagsveiligheid geïntroduceerd. ...
  help
  Multifunctionele doorbraakvrije dijken: een kwestie van willen of van kunnen? \ H2O online [Artikel]
  Tettero, M. \ Ellen, G.J. \ Klijn, F. \ 2014
  Voor betrouwbare en kosteneffectieve hoogwaterbescherming lijkt de multifunctionele doorbraakvrije dijk in sommige gebieden een geschikte maatregel. In de praktijk lukt de implementatie hiervan echter zelden. Met eerder onderzoek zijn drie knelpunten ...
  help
  Nederlandse watertoets is meer effectief dan Vlaamse tegenhanger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Runhaar, H. \ Ellen, G.J. \ 2013
  Onderzoek laat ziern dat de Nederlandse en Vlaamse watertoetsen redelijk functioneren, maar dat verbetering mogelijk is. Betere afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening is hiervoor noodzakelijk. Verder verdienen kennisontwikkelig en bete ...
  help
  Flexibele arrangementen voor klimaatadaptatie \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Keessen, A. \ Leeuwen, C. van \ 2014
  In dit artikel doen wij verslag van een onderzoeksproject waarin we negen adaptatiecases hebben onderzocht en hebben gekeken met welk type governance-arrangementen de adaptatiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Daarbij zijn we benieuwd in hoeverre we ...
  help
  Kennis voor deltabeslissingen: grootse plannen voor waterveiligheid \ Water governance [Artikel]
  Broekhans, B. \ Duijn, M. \ Ellen, G.J. \ Hooimeijer, F. \ Alphen, J. van \ 2014
  Er is een toenemende internationale belangstelling voor de ‘Deltabenadering’. Regelmatig presenteren deskundigen en beleidsmakers aan buitenlanders Nederlandse kennis van waterveiligheid en kunde in het maken van grote waterveiligheidsplannen. In dit ...
  help
  Case study: multifunctioneel gebruik van waterkeringen: wat houdt ons tegen? \ Water governance [Artikel]
  Tromp, E. \ Ellen, G.J. \ Borgers, H. \ Rengers, J. \ 2012
  Multifunctioneel gebruik van de waterkering kan worden gekarakteriseerd als een ‘technology push’ benadering. Kort gezegd: beschikbare technologie zoekt toepassing. Het knelpunt zit dan ook niet in het voorhanden zijn van technologische kennis, maar ...
  help
  Delta governance: samengestelde problemen, samengestelde oplossingen \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Janssen, S. \ Ellen, G.J. \ Leeuwen, C. van \ 2012
  Dit artikel bevat de neerslag van de belangrijkste inzichten die naar voren kwamen uit de lezingen en werksessies op het symposium Delta Governance dat op 14 november 2012 werd georganiseerd door Deltares en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wereldw ...
  help
  Thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Weeren, B.-J. van \ Buuren, A. van \ Ellen, G.-J. \ Moerman, A. \ Bos, M. \ Jongejans, R. \ Jolink, E. \ Koning, J. de \ 2015
  Zeven artikelen in dit themanummer over dijken: 1) Leendert de Boerspolder, 14 oktober 2015, 6.30 uur: Veendijk bezweken, proef geslaagd!: 2) Verder kijken dan de dijken: opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. 3) Beukende golven: Delta ...
  help
  Die het water deert die het water keert : overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave : opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid [Boek]
  Buuren, A. van \ Ellen, G. \ Leeuwen, C. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  In het Nederlandse waterveiligheidsbeleid vindt een belangrijke evolutie plaats: van het voorkomen van overstromingen door dijken, naar een overstromingsrisicobeheer gebaseerd op een combinatie van dijken én ruimtelijke inrichting én adequate rampenb ...
  help
  Werken aan waterveiligheid gezamelijke opgave \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Leeuwen, C.W.G.J. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  Uit de lerende evaluatie van drie pilots 'meerlaagse veiligheid' blijkt dat beheer van overstromingsrisico's een integrale, maatschappelijke opgave is. Deze ligt niet alleen op het bordje waterbeheerders. Het gevolg is dat het belangrijk is om de ove ...
  help
  Delta Dikes [Brochure]
  Ellen, G.J. \ Schelfout, H.A. \ Vliet, L. cvan \ [ca. 2011]
  Delta Dikes are designed to withstand the limited overtopping of flood volumes expected to occur as a result of extreme weather events linked to the projected impacts of climate change to 2100-2200.
  help
  Spatial development in/on flood defences [Brochure] - Rev. ed
  Ellen, G.J. \ 2012
  Laws and regulations for building on flood defences have tightened over time, rendering management of flood defence maintenance and assessment of safety into preconditions that do not always reconcile with spatial development. We live in a time where ...
  help
  De watertoets in Vlaanderen en Nederland vergeleken : buurmans gras is niet altijd groener \ H2O online [Artikel]
  Dreyfus, R. \ Runhaar, H. \ Ellen, G.J. \ 2013
  De watertoets is bedoeld om waterhuishoudkundige belangen een grotere rol te laten spelen in ruimtelijke ordening. Het instrument draagt daar inderdaad toe bij, maar niet altijd in voldoende mate. De besturen van Nederlandse waterschappen geven de fl ...
  help
  Ruimte voor waarden : een onderzoek naar het belang van waarden rondom het project Flexibel Peilbeheer – Muyeveld \ Water governance [Artikel]
  Breman, B. \ Fontein, R.J. \ Groot, M. de \ Ottow, B. \ Ellen, G.J. \ 2012
  In toenemende mate is er bij wateropgaven sprake van complexe onderlinge afhankelijkheid tussen maatregelen in het waterbeheer – ingegeven vanuit (Europees) beleid- en bestaande ruimtelijke, economische en maatschappelijke functies in een gebied. Doo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.