Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ 2006
  Ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard is de Triade-benadering gebruikt. Voor een ecologische risicobeoordeling is de lokale situatie bepalend. De triadebenadering berust op drie peilers: ...
  help
  Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel : triade-onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer [Boek]
  Derksen, J.G.M. \ Lahr, J. \ Kort, T. de \ Tuin, A. van der \ Postma, J.F. \ Klok, T.C. \ Brink, N.W. van den \ Lange, H.J. de \ Kools, S.A.E. \ Hout, A. van der \ Harmsen, J. \ Faber, J.H. \ 2008
  De rivier de Dommel is sterk verontreinigd met cadmium en zink als gevolg van historische activiteiten van de zinkindustrie. Bij overstroming worden deze metalen, gebonden aan organisch stof en kleideeltjes, afgezet op de bodem in het overstromingsge ...
  help
  'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
  Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’ [Boek]
  Faber, J. \ Wösten, H. \ Bakker, G. \ Bokhorst, J. \ Hummelink, E. \ Laros, I. \ Brink, N. van den \ Deru, J. \ Luske, B. \ Eekeren, N. van \ 2012
  Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen ...
  help
  Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen [Boek]
  Faber, W. \ 2011
  De ervaringen met het toetsen en beoordelen van de KRW-monitoringresultaten in 2008 hebben laten zien dat de representativiteit van het KRW monitoringprogramma soms onvoldoende is. Het verschijnen van het “STOWA Handboek hydrobiologie”, het “Handboek ...
  help
  KD12P06 - Harmen Faber - Analogie inspecteren [Video]
  Faber, H. \ STOWAvideo \ 2012
  Presentatie 'Analogie van inspecteren en beheren in een andere sector, lessons learned' op de 9de kennisdag Waterkeringen 2012 door Harmen Faber. Het denken over inspectie van waterkeringen is volop in ontwikkeling: zowel de inrichting van het proces ...
  help
  Een vergelijking tussen twee uitersten: zwakke schakels Noord-Holland \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Faber, H. \ Kool, E. \ Bel, D. \ 2009
  Het advies van de Deltacommissie maakt het duidelijk: door de klimaatverandering gaat de zeespiegel flink stijgen. Dat betekent dat zonder maatregelen de kust minder veilig is dan nu. Daarop anticiperend heeft Verkeer en Waterstaat in 2004 twee gebie ...
  help
  Ecosysteemdiensten en bodembeheer : maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit [Boek]
  Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Bloem, J. \ Lahr, J. \ Diemont, W.H. \ Braat, L.C. \ 2009
  In het vernieuwde bodembeleid in Nederland komt meer nadruk op ecosysteemdiensten van de bodem. Op basis van literatuurstudie worden in dit rapport praktijkmaatregelen beschreven die ecosysteemdiensten van de bodem bevorderen. Hierbij zijn tien voor ...
  help
  Influence of carrier and bactericide on sorption coefficients of hydrophobic organic compounds for two lake sediments \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Sijm, D.T.H.M. \ Haller, M. \ Faber, J.A.J. \ 1998
  help
  An example of water conservation and wastewater minimization by membrane filtration \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
  Faber, J. \ Oort, P.P.J.M. van \ Reigersman, A. \ 1998
  help
  De praktische toepassing van natuurdoeltypen in inrichtingsprojecten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Worm, P.B. \ Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Faber, H. \ 1998
  Eerste ervaringen met een methode voor de vertaling van natuurdoeltypen naar in de praktijk hanteerbare standplaatstypen en vice versa
  help
  Regimes and regime-related basin properties of some Dutch small rivers [Proefschrift]
  Faber, T. \ 1972
  help
  Ongewervelde fauna van uiterwaarden : een literatuurstudie naar effecten van inundatie en begrazingsbeheer [Boek]
  Lammertsma, D.R. \ Kuiters, A.T. \ Faber, J.H. \ 2001
  Deze literatuurstudie geeft inzicht in het potentiële voorkomen van ongewervelden in Nederlandse uiterwaarden in relatie tot bodemgesteldheid, overstroming en begrazing. 886 Soorten libellen, dagvlinders, sprinkhanen, zweefvliegen, vliesvleugeligen, ...
  help
  ABR: omgaan met natuurrisico's [Themanummer: rivierengebied] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Faber, J.H. \ Knoben, R.A.E. \ Harmsen, J. \ Guchte, C. van de \ 2001
  Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing v ...
  help
  Risicobeheer van verontreinigde gronden : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems [Boek]
  Klok, C. \ Römkens, P. \ Faber, J.H. \ Leemkule, M.A. van de \ 2004
  Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden en in uiterwaarden van grote rivieren kan worden gehinderd door in deze gebieden aanwezige vervuilende stoffen. Werkingsmechanisme (directe invloed op de gehalten of via bodemfactoren) effectiviteit, o ...
  help
  Monitoring natuurdoelen rivierengebied : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems [Boek]
  Faber, J.H. \ Leemkule, M.A. van de \ Ruiter, H.R.G. de \ 2004
  Bij herinrichtingsprojecten ten behoeve van natuurontwikkeling is er een grote vraag naar inzicht in geschikte monitoringsparameters. Voor natuurdoelen op de natte en droge delen langs de rivieren in Nederland werd in het kader van het SKB-project ‘K ...
  help
  Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Milieu, natuur en landschap [Boek]
  Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
  Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivierplassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ve ...
  help
  Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Drinkwaterproductie [Boek]
  Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
  Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivier-plassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ...
  help
  Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Hydrologie [Boek]
  Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
  Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivier-plassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.