Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Productregistraties en waterkwaliteit : over de betekenis van effecten op het (aquatisch) milieu bij de toelating van (dier)geneesmiddelen \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Freriks, A.A. \ 2006
  Interessant is in hoeverre (dier)geneesmiddelen en daarin aanwezige actieve stoffen worden gereguleerd in de waterkwaliteitsregelgeving. De keerzijde van deze vraag is in hoeverre de effecten op het aquatisch milieu een rol spelen bij de registratie ...
  help
  Monitoring van organische microverontreinigingen in de Friese boezem : eindrapportage [Boek]
  Dorland, C. \ Freriks, I.L. \ Cofino, W.P. \ 1993
  help
  Zover het eigen instrumentarium reikt : een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van kaderrichtlijn waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de omgevingswet [Boek]
  Freriks, Annelies \ Keessen, Andrea \ Korsse, Daan \ Rijswick, Marleen van \ Bastmeijer, Kees \ 2016
  In dit rapport wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de mate waarin ten aanzien van enkele geselecteerde probleemstoffen - die vooral door rijksoverheidsinstrumentarium gereguleerd worden – de KRW-doelen niet worden gehaald. Deze stoffen zij ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater : vals positieven bij chemische analyses \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schrap, S.M. \ Faasen, R. \ Freriks, I.L. \ 1998
  help
  Advies juridisch kader initiatiefvoorstel ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen' [Boek]
  Freriks, A.A. \ 2017
  Gedeputeerde Staten hebben verzocht om inzichtelijk te maken welke juridische kaders relevant zijn bij de formulering van beleid voor het beheer van de Oostvaardersplassen. De adviesaanvraag vloeit voor uit het initiatiefvoorstel, waarin het volgende ...
  help
  Aanpak historische en nieuwe verontreiniging van grondwater onder de omgevingswet [Boek]
  Freriks, A. \ Lindhout, P. \ 2016
  De Vewin heeft verzocht om een advies op hoofdlijnen over het instrumentarium ten behoeve van de aanpak van historische en nieuwe verontreiniging van grondwater onder de Omgevingswet. Het verzoek heeft specifiek betrekking op reeds aanwezige grondwat ...
  help
  Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet [Boek]
  Freriks, A. \ Rijswick, M. van \ Doorn-Hoekveld, W. van \ 2018
  In onderhavig advies zijn twee vragen beantwoord: 1. Welke kosten kunnen onder huidig en toekomstig recht (Omgevingswet) uit de grondwaterheffing en schadevergoedingsregeling worden betaald? 2. Kan het kwaliteitsmeetnet uit de heffing worden betaald?
  help
  Second opinion rapport Grondwaterberegening en Natura 2000 : een hydrogeologische en juridische beoordeling [Boek]
  Stuurman, Roelof \ Freriks, A.A. \ Broers, Hans Peter \ 2013
  De provincie Noord-Brabant heeft Deltares en Prof.mr A.A. Freriks (ELEMENT Advocaten) verzocht een second opinion te geven op het rapport ‘Grondwaterberegening en Natura 2000’. In het rapport worden de effecten van het voorgenomen beleid voor grondwa ...
  help
  De betekenis van het Europees omgevingsrecht voor een duurzame Grensmaas \ Duurzaam ruimtegebruik : juridische en beleidswetenschappelijke opstellen [Hoofdstuk uit boek]
  Dieperink, C. \ Freriks, A.A. \ Robbe, J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2001
  Na de overstromingen van 1993 en 1995 kreeg het Grensmaasproject er (naast grindwinning en natuurontwikkeling) een derde doel bij: de bescherming tegen hoog water
  help
  EG-recht en de praktijk van het waterbeheer : verkorte editie [Boek]
  Rijswijk, M. van \ Freriks, A. \ Widdershoven, R. \ 2003
  Onderzoek naar de praktische implicaties van de Europese Kaderrichtlijn en andere richtlijnen -zoals de Nitraatrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn- voor Nederlandse waterbeheerders. Verkorte editie van het complete boek
  help
  Verbetering PAK analyses in waterbodem : noodzaak en oplossing : PAK QIP \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Freriks, I.L. \ Maaskant, J.F.N. \ Wegener, J.W. \ 1994
  Uit laboratorium-evaluerend onderzoek blijkt dat de klasse-indeling van baggerspecie mede bepaald wordt door de keuze van het laboratorium. Om een verbetering in deze situatie aan te brengen is onlangs het 'Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen ...
  help
  Organotinverbindingen in driehoeksmosselen in de Nederlandse zoete wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Staeb, J.A. \ Freriks, I.L. \ Cofino, W.P. \ 1994
  help
  Juridische bescherming van beeksystemen : de grenzen verlegd [Proefschrift]
  Freriks, A.A. \ 1994
  help
  Bescherming water over de grens \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Freriks, A.A. \ 1991
  help
  Eindrapport van het polycyclische aromatische koolwaterstoffen Quality Improvement Programme (PAK-QIP) [Boek]
  Freriks, I.L. \ Wegener, J.W.M. \ Cofino, W.P. \ 1995
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.