Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ Staritsky, I.G. \ 2007
  Het onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft onder andere geresulteerd in een wateropgave. Deze kan gezien worden als het (hydrologische) verlanglijstje van de waterschappen. Vaak zijn waterhuishoudkundige ingrepen nodig om aan de watero ...
  help
  Optimalisering rekenregels 'piping' en regionale keringen : invloed maatgevende geohydrologische parameterwaarden [Boek]
  Burger, Sieger \ Gaast, Jaco van der \ Groen, Koos \ Velstra, Jouke \ 2014
  In de verkenning naar de geldigheid van de nieuwe rekenregel voor piping (zoals ontwikkeld in het SBWprogramma) is geconcludeerd dat de nieuwe inzichten ook van toepassing zijn voor regionale keringen. Aanbevolen is de nieuwe rekenregel te vertalen e ...
  help
  Virtuele hydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2009
  De auteurs van dit artikel vinden dat een platform als de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek (CHO) nuttig kan zijn om kennis uit te wisselen. Daarbij moet worden nagedacht hoe deze kennis voor langere tijd kan worden vastgehouden. Een belangrijk d ...
  help
  Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2008
  Nederland was grotendeels landbouwkundig ingericht voor de komst van de computer en het hierop volgende digitale tijdperk. De inrichting vond plaats op basis van ervaring en later systeemkennis en analytische beschrijvingen van delen van het systeem. ...
  help
  Reactie op 'Optimalisatie van een grondwatermeetnet' [en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Kuijper, M. \ Borren, W. \ Dongen, R. van \ Hendriks, D. \ 2012
  In de loop der tijd zijn er vele meetnetten van het freatische grondwater in projectverband tot stand gekomen. Het is echter de vraag in hoeverre deze in stand moeten worden gehouden om een waterschap te voorzien van de gewenste informatie. Daarnaast ...
  help
  Reconstructie van de historische hydrologie : pilotstudie voor een stroom in hoog Nederland [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2007
  In deze studie is op basis van historische informatie de hydrologie van het stroomgebied van de Baaksche Beek met behulp van hydrologische modellen doorgerekend. Ook in het verleden hebben zich namelijk veranderingen voorgedaan, welke invloed hebben ...
  help
  Controle van kalibratiegegevens \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ 2013
  Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI 3.0) wordt onderdeel van het Deltamodel. Op donderdagmiddag 25 april organiseerde de Nederlandse Hydrologische Vereniging en STOWA een bijeenkomst over het NHI 3.0. Tijdens de bijeenkomst is getracht ge ...
  help
  Spaarwater : effectief watergebruik: druppelirrigatie en fertigatie : deelrapport 2013-2015 [Boek]
  Waterloo, M. \ Gaast, J. van der \ Tonckens, W. \ Broere, A.-J. \ Burger, S. \ 2016
  Dit rapport ‘Spaarwater: Effectief zoetwater gebruik met druppelirrigatie' is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. In deze rapportage worden de effecten van druppelirrigatie met perceelseigen water uit de ondergrondse opslag ...
  help
  Kosten van waterhuishoudkundige maatregelen tegen verdroging [Boek]
  Os, J. van \ Heijden, T.G.C. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1997
  Methode voor bepaling van de kosten van waterhuishoudkundige maatregelen tegen verdroging. Uitgangspunt is de landelijke inventarisatie van verdroogde gebieden in Nederland met hoofd- of nevenfunctie natuur. Per gebied is nagegaan wat de effectivitei ...
  help
  Omgekeerde hydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2008
  Naar aanleiding van de artikelen over numerieke verdroging verscheen onlangs in Stromingen een reactie over het gebruik van de drainage- en voedingsweerstand. In dat artikel geeft Kees Maas expliciet aan het niet eens te zijn met het door ondergeteke ...
  help
  Landsdekkende schematisering en parameterisatie van het topsysteem ten behoeve van hydrologische modellering [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.Th.L. \ Wesseling, J.G. \ 2015
  In deze studie is gedetailleerde bodemkundige informatie gekoppeld aan geohydrologische informatie om de effecten van sturing in het oppervlaktewater op het grondwater met modellen te kunnen verkennen. De schematisering van het topsysteem heeft betre ...
  help
  Historic water management of the river basin of the Baaksche beek and the adaptations to the water system as a result of change in land use \ 5th IWHA conference Tampere Finland 2007 : pasts and futures of water, University of Tampere 13-17 June 2007 [Hoofdstuk uit boek]
  Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2007
  In the Netherlands climate change will result in increasing amounts of precipitation and this is expected to give increasing peak flow flood waves in the Dutch large rivers. In future measures should be taken for adaptation of the water system, to pr ...
  help
  Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2010
  Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige ...
  help
  Grondwaterwinningen nader beschouwd \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ 2013
  In recente artikelen over het fenomeen achtergrondverdroging wordt vaak een bepaalde benadering gehanteerd en worden analyses uitgevoerd die soms moeilijk op een eenduidige wijze met elkaar kunnen wordt vergeleken. Om deze vergelijking beter mogelijk ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het kader van de inrichting van de EHS in de westelijke randzone van het Fochteloërveen [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2008
  De westelijke randzone maakt deel uit van de landinrichting Fochteloërveen. In een deel van de westelijke randzone, dat binnen de EHS valt, zal de functie landbouw veranderen in de functie natuur. Deze functieverandering zal gepaard gaan met een peil ...
  help
  Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte : analyse van de waterbeschikbaarheid rekeninghoudend met de freatische grondwaterstand [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
  In deze studie is onderzoek gedaan naar de veranderingen in de grondwaterstand en daarmee op de waterbeschikbaarheid in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor zijn klimaatrepresentatieve meteoreeksen afgeleid. Met tijdreeksm ...
  help
  Actuele grondwaterstandsituatie in natuurgebieden : een pilotstudie [Boek]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
  Dit onderzoek is gericht op het bepalen van de actuele grondwaterstandsituatie in de vorm van grondwatertrappen (Gt’s) voor natuurgebieden. Op deze manier geeft het onderzoek invulling aan een belangrijke bouwsteen die nodig is om aan te kunnen geven ...
  help
  Kanttekeningen bij 'Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging' [inclusief weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ Maas, C. \ Runhaar, J. \ 2008
  Naar aanleiding van het platformartikel 'Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging' van Van der Gaast, Vroon en Massop in nummer 5 van 7 maart jl. is een reactie binnengekomen van Kiwa Water Research. In deze reactie betogen ondergetekenden dat zij ...
  help
  Upscaling hydraulic conductivity : theory and examples from geohydrological studies \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Gaast, J.W.J. van der \ 1998
  help
  Mate van verdroging [opinie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J. van der \ 2012
  Recentelijk zijn enkele nieuwsberichten verschenen, waarin verdroging een rol speelt. Om een beter beeld te krijgen van de onderlinge verhouding tussen deze berichten is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen en de bijbehorende informatie, die de ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.