Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Pellets van ijzerslib uit drinkwaterproductie verwijderen fosfaat \ H2O online [Artikel]
  Hofman-Caris, R. \ Siegers, W. \ Graaff, M. de \ Kolk, O. van der \ Hofman, J. \ 2014
  Bij de productie van drinkwater komt in Nederland jaarlijks ruim 75.000 ton ijzerslib vrij. Het ijzeroxide in dat slib kan effectief fosfaat binden, maar nat ijzerslib is daarvoor niet praktisch. Daarom is een manier ontwikkeld om het ijzeroxide te g ...
  help
  A physiologically based kinetic model for bacterial sulfide oxidation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Klok, J.B.M. \ Graaff, M. de \ Bosch, P.L.F. van den \ Boelee, N.C. \ Keesman, K.J. \ Janssen, A.J.H. \ 2013
  In the biotechnological process for hydrogen sulfide removal from gas streams, a variety of oxidation products can be formed. Under natron-alkaline conditions, sulfide is oxidized by haloalkaliphilic sulfide oxidizing bacteria via flavocytochrome c o ...
  help
  Energy and phosphorus recovery from black water \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Graaff, M.S. de \ Temmink, H. \ Zeeman, G. \ Buisman, C.J.N. \ 2011
  Source-separated black water (BW) (toilet water) containing 38% of the organic material and 68% of the phosphorus in the total household waste (water) stream including kitchen waste, is a potential source for energy and phosphorus recovery. This pape ...
  help
  Long term partial nitritation of anaerobically treated black water and the emission of nitrous oxide \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Graaff, M.S. de \ Zeeman, G. \ Temmink, H. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Buisman, C.J.N. \ 2010
  Black water (toilet water) contains half the load of organic material and the major fraction of the nutrients nitrogen and phosphorus in a household and is 25 times more concentrated, when collected with a vacuum toilet, than the total wastewater str ...
  help
  Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp \ H2O online [Artikel]
  Roest, K. \ Brand, T. vqn den \ Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Loosdrecht, M. van \ 2017
  Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van ee ...
  help
  Energieverbruik in watercyclus in Amstelveen en Wijlre \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaff, M. de \ Klaversma, E. \ Vliegen, S. \ Man, A. de \ 2011
  In H2O 25/26 uit 2010 lieten Roest e.a. al zien dat de Nederlandse watercyclus energie kan opleveren. Nu zijn twee lokale studies uitgevoerd naar het energieverbruik van de watercyclus: in Amstelveen en Wijlre. Het grootste aandeel in het totale ener ...
  help
  Validatieplan voor metingen op het gebied van waterkwantiteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaff, B. de \ Crook, R. de \ Thorbecke, L. \ Ouwerkerk, R. van \ 2009
  In de tweede helft van 2008 is het Validatieplan voor waterkwantiteitsmetingen opgesteld door 14 waterschappen en Rijkswaterstaat. Het plan beschrijft veel voorkomende fouten in meetreeksen, hulpmiddelen en technieken voor het detecteren en verbetere ...
  help
  Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland : initiatievenboek klimaatadaptatie [Boek]
  Graaff, R. de \ 2017
  Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht.
  help
  Wateroverlast, zo goed als zeker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaff, B. de \ Versteeg, R. \ 2000
  In welke mate bieden watersystemen bescherming tegen wateroverlast door verhoogde grondwaterstand en water op het land door andere oorzaken dan het bezwijken van waterkeringen. Twee methoden voor het bepalen van de overschrijdingsfrequenties van wate ...
  help
  Dassen in de dijk netjes weggepest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaff, A. van de \ 2003
  Dassen horen bij het Limburgse heuvellandschap, maar ook in het midden en oosten van Nederland komen van oudsher populaties voor. Bij het graven van hun burchten en speelholen hebben zij een voorkeur voor heuvels. Reden waarom ook in het vlakke rivie ...
  help
  Ecologische beheersprogramma's voor laagveenmoerassen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Claassen, T.H.L. \ Graaff, C.T. de \ Arts, G.H.P. \ 1992
  help
  De vergeten klimaatontwikkeling en het effect op hoogwaterstatistiek en maatregelen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Graaff, B.J.A. de \ Versteeg, R. \ Tempelaars, J. \ 2015
  Na de extreme neerslaggebeurtenissen in 1998 en de daaropvolgende afspraken in de Nationale Bestuursakkoorden Water toetsen de waterschappen hun watersystemen aan normen voor regionale wateroverlast. Deze normen zijn vastgelegd in provinciale verorde ...
  help
  Maatregelen om over te piekeren : effecten van vernatten op afvoerverloop in beken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Graaff, B. de \ Brink, M. van den \ 2007
  Onderzoek naar de effecten van een tweetal verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op de afvoer uit een stroomgebied. Men kwam tot het inzicht dat de maatregelen de afvoeren van hoog (bij wateroverlast) naar laag (bij extreme droogte) eerst laten toenemen ...
  help
  The challenge to treat concentrated black water, Sanitation challenge, 20-05-2008 [Presentatie]
  Graaff, M. de \ Zeeman, G. \ Temmink, H. \ Buisman, C.J.N. \ 2008
  De uitdaging voor de behandeling van geconcentreerd zwart water. Presentatie Sanitation challenge, 20-05-2008
  help
  Toetsing werknormen regionale wateroverlast in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuypers, A. \ Bootsma, M. \ Graaff, B. de \ Klopstra, D. \ 2004
  De verwachting is dat de huidige watersystemen de voorziene klimaatsveranderingen, zeespiegel stijging, bodemdaling en intensiever ruimtegebruik niet zonder meer het hoofd kunnen bieden. Om problemen (overstromingen, wateroverlast en watertekort) zov ...
  help
  Discharge formulas of Crump-de Gruyter gate-weir for computer simulation \ Journal of irrigation and drainage engineering [Artikel]
  Spaan, G.B.H. \ Nooyen, R.R.P. \ Graaff, B.J.A. de \ 2003
  One of the problems of interest to professionals in the field of irrigation and drainage is the computer simulation of discharge or level control structures. Particularly troublesome are structures that display a marked change of behavior when the do ...
  help
  Meanderende Regge \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Medenblik, J. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ 2008
  Bij het weer laten meanderen van beken wordt het historische tracé vaak hersteld zonder rekening te houden met de veranderingen in het stroomgebied die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden en zonder morfologisch onderzoek. In een onderzoek na ...
  help
  Methaan- en lachgasemissies in de Amsterdamse waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Janse, T. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
  Waternet wil in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren. De klimaatvoetafdruk, die voor de Nederlandse waterketen is berekend, laat zien dat de bijdrage van methaan- en lachgasemissies verrassend groot kan zijn. Deze directe emissies word ...
  help
  Professionaliseren van inspecties waterkeringen in volle gang \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  Graaff, H. \ Thijs, F. \ Vries, W. de \ Detmar, H. \ Wentholt, L. \ 2011
  Met het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) loodsen Rijkswaterstaat en STOWA de inspecties van waterkeringen de 21ste eeuw in. Uniformiteit, objectiviteit, transparantie en het koppelen van inspectie aan beheer, onderhoud en v ...
  help
  Hydraulic modeling of an automatic upstream water level control gate for submerged flow conditions \ Journal of irrigation and drainage engineering [Artikel]
  Belaud, G. \ Litrico, X. \ Graaff, B. de \ Baume, J.-P. \ 2008
  The article proposes a mathematical model of an automatic upstream water level control gate designed to operate under free and submerged flow conditions, called the Vlugter gate. This automatic gate controls the upstream level close to a design level ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.