Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Commentaar op artikel 'Watertypespecifieke risicogrenzen en afwenteling' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Griffioen, J. \ Wirdum, G. van \ 2007
  Sinds enige tijd wordt in Nederland een discussie gevoerd over normen voor zware metalen in oppervlaktewater. De normen zouden te laag zijn, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met in het bijzonder de pH en complexatie met opgelost organisch ma ...
  help
  Toetsdiepte voor nitraat : synthese onderzoek 2008 [Boek]
  Klijne, A. de \ Groenendijk, P. \ Griffioen, J. \ Velthof, G.L. \ Janssen, G. \ Fraters, B. \ 2008
  Nitraat wordt zowel bij natte, matig natte als droge zandgronden in de bovenste 5 meter van het grondwater afgebroken. Dat onder droge zandgronden nog geen afname van de nitraatconcentratie met de diepte wordt gemeten, terwijl in het grondwater wel n ...
  help
  Using a groundwater quality negotiation support system to change land-use management near a drinking-water abstraction in the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
  Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Grift, B. van der \ Ruiter, P.C. de \ Griffioen, J. \ 2008
  A negotiation support system (NSS) was developed to solve groundwater conflicts that arose during land-use management. It was set up in cooperation with the stakeholders involved to provide information on the impact of land use, e.g., agriculture, na ...
  help
  De haalbaarheid van waterzuivering bij poldergemalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boorder, N. de \ Griffioen, J. \ Twisk, W. \ Voort, J.W. \ Wind, D. \ Baars, E. \ Buma, J. \ 2011
  De kwaliteit van veel polderwateren voldoet momenteel niet aan de Kaderrichtlijn Water. Een groot knelpunt is de te grote belasting van het oppervlaktewatersysteem met nutriënten uit de landbouw. Een preventief beleid om de belasting vanuit landbouw ...
  help
  Absoluut verbod op winning diep grondwater in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berbee, B. \ Schrauwen, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Klepper, C. \ 2010
  In Zuidelijk Flevoland heeft de provincie destijds een boringsvrije zone ingesteld, die is aangegeven met een kaart in de Verordening voor de fysieke leefomgeving. Op deze kaart staan maximaal toegestane dieptes van nieuwe boorputten. Het zoete grond ...
  help
  Wat nu? en hoe dan? : grondwaterstress \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Broers, H.P. \ Griffioen, J. \ 2012
  Grondwater is wereldwijd de grootste bron van zoet water, en in Nederland hebben we er relatief veel van. Dat heeft te maken met de unieke ligging in een deltagebied waarin dikke pakketten goed doorlatende afzettingen zoals fluviatiele zanden zijn af ...
  help
  Pilot studie akoestische telemetrie nabij sluiscomplex IJmuiden [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Winter, H.V. \ 2017
  Het Noordzeekanaal is een belangrijke migratieroute voor vis en staat in verbinding met een groot achterland. De regionale waterbeheerders en andere partners rondom het Noordzeekanaal zetten zich in voor een goede bereikbaarheid van de regio voor tre ...
  help
  Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2018: status of the eel population in 2005-2016 [Boek]
  Wolfshaar, K.E. van de \ Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Tien, N.S.H. \ Gerla, D. \ Keeken, O. van \ Hammen, T. van der \ 2018
  Het aalbeheerplan is geëvalueerd in het licht van de voornoemde “beheerdoelen” uit de Aalverordening. De methodiek die bij deze evaluatie is gehanteerd komt voort uit de ICES aal werkgroep (WGEEL). Hierdoor wordt in deze evaluatie alleen ingegaan op ...
  help
  Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een ...
  help
  Toepassing van Life Cycle Analysis op WKO \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Tomasetta, C. \ Griffioen, J. \ Ree, D. van \ 2014
  De samenleving bevindt zich in een transitie van energievoorziening door gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening met hernieuwbare energiebronnen. Warmte/koude-opslag (WKO) wordt beschouwd als een duurzame vorm van energ ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 : deel I:trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
  Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Griffioen, A.B. \ Overzee, H.M.J. van \ Tien, N.S.H. \ Tulp, I. \ Vries, P. de \ Deerenberg, C. \ 2016
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Hab ...
  help
  Inschatting van het aanbod diadrome vis bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Hop, J. \ Vriese, F.T. \ 2014
  Het onderzoek van voorliggende rapportage is bedoeld als aanvulling op de reguliere Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT) monitoring diadrome vis bij Kornwerderzand. Dit aanvullende onderzoek is een onderdeel van meerdere onderzoeken voorafgaand aan de b ...
  help
  Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Chen, C. \ Os-Koomen, B. van \ Schönlau, S. \ Zawadowski, T. \ 2014
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tuss ...
  help
  Het voorkomen van diadrome vis in de spuikom van Kornwerderzand 2001-2012 en de relatie met spuidebieten [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
  Het doel van deze studie is om een uitgebreide analyse uit te voeren van de fuikvangsten, die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand. Hierbij wordt ook een relatie van de fuikvangsten met de spui-debieten gelegd. Een tweede doel van deze rap ...
  help
  Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland [Boek]
  Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Wolfshaar, K.E. van de \ 2013
  Bij de afname van de palingstand spelen migratiebelemmeringen zeker een rol. In de Nederlandse watersystemen zijn veel kunstwerken aanwezig, zoals gemalen, waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen. Deze beïnvloeden zowel de intrekmogelijkheden voor de ...
  help
  Silver eel behaviour in the vicinity of pumping stations: a telemetry study in Friesland [Boek]
  Keeken, O.A. van \ Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Graaf, M. de \ 2013
  Het aandeel van de schieraalpopulatie dat veilig door gemalen naar zee migreert, is afhankelijk van het aandeel aal dat vanuit de polders wegtrekt naar zee en van de overleving bij het passeren van de gemalen. Migrerende aal kan door diverse oorzaken ...
  help
  Knelpunten inventarisatie voor de uittrek van schieraal t.b.v. ‘Paling Over De Dijk’ [Boek]
  Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Wolfshaar, K.E. van de \ 2013
  Deze rapportage is onderdeel van een VIP-project van de Stichting DUPAN dat beoogt met gerichte maatregelen middels ‘paling over de dijk’ (PODD) een bijdrage aan het herstel van de aalstand te leveren. Hierbij worden geslachtsrijpe palingen (schieraa ...
  help
  De Vismigratierivier: bronnenonderzoek naar gedrag van vis rond zoet-zout overgangen [Boek]
  Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ 2014
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het I ...
  help
  Data rapportage najaar 2013 fuik monitoring Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
  Griffioen, A.B. \ 2014
  De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier (VMR) zor ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
  Graaf, M. de \ Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Vries, P. de \ Tien, N. \ Tulp, I. \ Griffioen, B. \ 2013
  De visstand bemonsteringen die in opdracht van RWS Waterdienst plaatsvinden maken deel uit van een uitgebreider programma: de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). In de loop der tijd is uit pragmatische overwegingen de uitvo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.