Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Visstand en waterkwaliteit : een beproefd concept : experimenteel onderzoek in de compartimenten in de Breukeleveense Plas in 1991 [Boek]
  Hovenkamp, F. \ Ligtvoet, W. \ Grimm, M.P. \ 1992
  In 1989 is door de provincie Utrecht besloten proefmatig actief biologisch beheer toe te passen in de Breukeleveense Plas, een onderdeel van de Loosdrechtse plassen, waarbij het uitdunnen van de visstand centraal stond. Verbetering van de waterkwalit ...
  help
  STOWA-project 442.460: "watersystemen en afnemende eutrofiëring" : resultaten definitiefase [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
  Het voorliggende rapport is het resultaat van de definitiefase van het STOWA-project 442.460: "Watersystemen en afnemende eutrofiëring". Deze definitiefase is doorlopen nadat een aantal leden van de beoogde STOWAbegeleidingscommissie commentaar had g ...
  help
  Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
  Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
  Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
  help
  Inrichtingsplan Ketelpolder [Boek]
  Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2000
  De Ketelpolder is een circa 52 ha groot poldergebied in het mondinggebied van de IJssel. De polder wordt thans door kaden tegen overstromingen beschermd. De bouw van de "keersluis Ramspol" zal leiden tot een verhoging van de inundatiefrequentie van d ...
  help
  Beschrijving van de visstand in een vijftal wateren gelegen op Zuid-Beveland [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ Iedema, A. \
  Het vijftal Zeeuwse wateren de Bathse spuiboezem, de Vinkenisse Kreek, de Westeindse Weel en de Zwaakse Weel valt onder het beheer van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs is door het Waterschap verzocht in dez ...
  help
  Project 4e spaarbekken : effect natuurvriendelijke oevers op dijkconstructie en waterkwaliteit spaarbekken Jannezand [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1995
  Een mogelijke situering van het 4de spaarbekken op de locatie Het Jannezand leidt ertoe dat het ontwerpconcept waarschijnlijk in belangrijke mate zal afwijken van die voor de huidige bekkens en de Zuiderklip. Waar voor de Zuiderklip al ontwerpkeuzen ...
  help
  Onderzoek waterkwaliteit strandbad Winterswijk : oorzaken en oplossingen [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
  ln het Strandbad Winterswijk komt periodiek in de zomer overmatige algenbloei voor, waardoor het doorzicht niet voldoet aan de norm. Stichting Zwembaden Winterswijk heeft aan Witteveen+ Bos opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de waterkwa ...
  help
  Visstandbeheersplan het Groote Gat [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
  Het Groote Gat is een geïsoleerd kreekgedeelte gelegen in de Hoekse Waard ten zuiden van Zwartsluisje met een oppervlak van 5 hectare. Enkele decennia geleden bezat het Groote Gat een gevarieerd ecosysteem met veel waterplanten en moerasvogels. Op di ...
  help
  Strategie - ontwikkeling voor visstandbeheer in relatie tot de waterhuishouding van Overijssel [Boek]
  Raat, A.J.P. \ Grimm, M.P. \ 1987
  help
  Naar een ontwerp voor de bemonstering van de visstand in het IJmeer in het kader van het MONROMIJ programma, 1995-2004 [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
  Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) heeft het voornemen om in de periode II 1995-2004 de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (IJmeer en zuidelijk Markermeer) jaarlijks te bemonsteren. Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONRO ...
  help
  Overlast van waterplanten in diepe zwemplassen: een dilemma? : Stroombroek als voorbeeld [Boek]
  Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2001
  In Stroombroek is de laatste jaren door het Recreatieschap Achterhoek - Liemers een trend waargenomen van toenemende waterplantenontwikkeling. Door de beheerder wordt deze situatie als ongewenst ervaren: zwemmers ondervinden hinder van de planten doo ...
  help
  Fish in clear water : fish-stock development and management in Lake Volkerak / Zoom \ How an estuary changed into a freshwater lake : the water management of Lake Volkerak - Zoom : technical meeting 50, Roosendaal, The Netherlands, 4 June 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Ligtvoet, W. \ Grimm, M.P. \ 1992
  help
  Eutrophication and ecological rehabilitation of Dutch lakes : explanation and prediction by a new conceptual framework \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ Hosper, S.H. \ 1994
  help
  Towards a scheme for restoring or creating clear and vegetated lakes and urban waters \ The ...Japan-the Netherlands workshop on integrated water quality management... [Artikel]
  Grimm, M.P. \ Klinge, M. \ 1997
  help
  Ecologisch functioneren van de randmeren binnen het IJsselmeergebied [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Grimm, M.P. \ 1993
  Het voorliggende rapport beoogt inzicht te verschaffen in het ecologisch functioneren van de randmeren in het IJsselmeergebied op basis van: 1. Een inventarisatie van de bestaande ecologische relaties; 2. het beschrijven van de status van de deelgebi ...
  help
  Variantenstudie waterbeheer Binnenschelde [Boek]
  Nagelkerke, L.A.J. \ Grimm, M.P. \ 1999
  De Binnenschelde, een meer van ca. 180 ha groot in de gemeente Bergen op Zoom, kampt de laatste jaren met waterkwaliteitsproblemen: het doorzicht is veel minder dan de voor zwemwater vereiste 1 meter en er treedt overmatige algengroei op. Dit brengt ...
  help
  Naar streefbeelden voor de functie 'vissenwater' voor de boezemwateren van Hollands Noorderkwartier [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1999
  In het kader van de ontwikkeling van het 2e waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier wordt nagedacht over een belangrijke functie voor de boezemwateren: leefgebied voor vissen. Deze functie, in het vervolg aangeduid met de fu ...
  help
  Verbrakking veenweidegebied Westzaan in het licht van toekomstig waterbeheer : een verkenning [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
  In het voorliggende rapport wordt de geplande verbrakking van delen van het veenweidegebied Westzaan beschouwd vanuit aspecten van multifunctioneel ruimtegebruik en duurzaamheid. Daarbij is enerzijds bekeken in hoeverre het veenweidegebied Westzaan e ...
  help
  De visstand in het Zuidlaardermeer in 1991 en een eerste inschatting van de mogelijkheden voor Actief Biologisch Beheer [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ [ca. 1992]
  In het Waterhuishoudingsplan van de Provincie Groningen (in prep.) wordt aan een aantal wateren of waterrijke gebieden een 'specifiek ecologische functie' toegekend. Dit houdt in dat deze wateren als ecosysteem benaderd worden en dat ze er qua opbouw ...
  help
  Notitie met betrekking tot de inrichting van het Wolderwijd-Nuldernauw in het kader van het ABB : de verbetering van de condities voor de snoekstand [Boek]
  Grimm, M.P. \ 1991
  In het in dit rapport beschreven onderzoek is gekeken naar de omvang van snoekstanden naar aanleiding van de moeizame recrutering van snoek in het Wolderwijd-Nuldernauw (WN). Gekeken is in welke mate het voorkomen en de dichtheid van snoek is geassoc ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.