Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Swap version 3.2 : theory description and user manual [Boek]
  Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R.F.A. \ Jacobs, C.M.J. \ 2008
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wagen ...
  help
  Toetsdiepte voor nitraat : synthese onderzoek 2008 [Boek]
  Klijne, A. de \ Groenendijk, P. \ Griffioen, J. \ Velthof, G.L. \ Janssen, G. \ Fraters, B. \ 2008
  Nitraat wordt zowel bij natte, matig natte als droge zandgronden in de bovenste 5 meter van het grondwater afgebroken. Dat onder droge zandgronden nog geen afname van de nitraatconcentratie met de diepte wordt gemeten, terwijl in het grondwater wel n ...
  help
  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2008
  In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en ...
  help
  Voorkomen van libellenlarven in de Nederlandse Delta in relatie tot saliniteit \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Witte, R.H. \ Groenendijk, D. \ 1999
  ln zoetwater leven andere soorten dan in in zoutwater. In de Delta zijn tot op heden 32 odonata soorten waargenomen. Het bestaan van voortplanting van libellen in brak water is bij veel libellenwaarnemers niet of nauwelijks bekend. In deze bijdrage w ...
  help
  Verbetering waterkwaliteit op een klein waterproductiebedrijf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijnbende, D. \ Groenendijk, M. \ Wetering, S. van de \ 2010
  Bij het optimaliseren van zuiveringen is de aandacht meestal gericht op de grotere drinkwaterproductiebedrijven. Verbeteringen in prestatie en waterkwaliteit zijn ook mogelijk op kleinere waterproductiebedrijven, maar de relatief hoge kosten staan ve ...
  help
  Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden [Boek]
  Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Schoumans, O. \ Schröder, J. \ Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2014
  In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapp ...
  help
  Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE [Boek]
  Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Salm, C. van der \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ Koeijer, T. de \ 2015
  De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, ...
  help
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie [Boek]
  Gaalen, Frank van \ Tiktak, Aaldrik \ Franken, Ron \ Boekel, Erwin van \ Puijenbroek, Peter van \ Muilwijk, Hanneke \ Grinsven, Hans \ Rougoor, Carin \ Salm, Caroline van der \ Groenendijk, Piet \ Cleij, Peter \ Roovaart, Joost van den \ 2016
  De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorges ...
  help
  Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Groenendijk, P. \ Boekel, E. van \ 2017
  In een deel van de regionale waterlichamen voldoen de stikstof- en/of fosforconcentraties nog niet aan de normen van een goede ecologische toestand. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door de uit- en afspoeling uit landbouwgronden. Door het kw ...
  help
  Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden [Boek]
  Claessens, J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ 2016
  Het 5de Nitraatactieprogramma (2014-2017) is er onder andere op gericht om de kwaliteit van het grondwater wat nitraat betreft te verbeteren. De bestaande norm voor deze stof (50 milligram per liter) wordt niet gehaald in sommige gebieden waar grondw ...
  help
  Beknopte milieueffectrapportage op planniveau : in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Schröder, J.J. \ Groenendijk, P. \ Koeijer, T.J. de \ Renaud, L.V. \ Luesink, H.H. \ Kruseman, G. \ 2013
  Om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water te realiseren, voert de rijksoverheid actief beleid om de nutriëntenbelasting vanuit de landbouw naar het grondwater en oppervlaktewater terug te dringen. Ter voorbereiding van d ...
  help
  Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Verdonschot, R.C.M \ Vries, H.H. de \ Groenendijk, D. \ Dijkstra, J.P. \ Diggelen, R. van \ 2014
  Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel ...
  help
  Oppervlakkige afstroming en diepte van modelprofielen : invloed op N- en P- vrachten in STONE2.3 [Boek]
  Jansen, P. \ Massop, H. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Hendriks, R. \ 2013
  STONE is een simulatiemodel dat door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlakt ...
  help
  Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post [Boek]
  Groenendijk, P. \ Mulder, H.M. \ Hendriks, R.F.A. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2014
  De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen ...
  help
  Reducing the vulnerability of crop production to extreme weather events in the Drentsche Aa Catchment Area [Studentenverslag]
  Feng, Z. \ Dong, T. \ 2013
  This thesis investigates the vulnerability of the crop production towards extreme weather events in the Drentsche Aa Catchment Area in the future years (From 2085 to 2115) and attempts to find the best solution for dealing with the vulnerability. The ...
  help
  Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
  Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
  De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
  help
  Meer water met regelbare drainage? : werking, praktijkervaringen, kansen en risico's [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bolt, F.J.E. van der \ Snellen, W.B. \ Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Harmsen, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ Jonkers, D.A. \ Peerboom, J.M.P.M. \ Buck, A. de \ Huinink, J.T.M. \ Rijken, M. \ Straat, A.A. van der \ Talsma, M.J.G. \ Stuurgroep Peilgestuurde Drainage \ 2012
  Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen ...
  help
  SWAP version 3.2. : theory description and user manual [Boek] - Update02
  Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R.F.A. \ Jacobs, C.M.J. \ 2009
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wagen ...
  help
  ANIMO-RT3D 1.0 : on-line koppeling van ANIMO en RT3D voor dynamische modellering van nutriëntentransport op regionale schaal [Boek]
  Janssen, G. \ Grift, B. van der \ Griffioen, J. \ Groenendijk, P. \ 2008
  ANIMO-RT3D is het acroniem voor een gekoppeld transportmodel voor nutriënten tussen de onverzadigde en verzadigde zone. ANIMO is ontwikkeld door Alterra en beschrijft in detail het verloop van de koolstof-, stikstof- en fosforcyclus in de bodem, onde ...
  help
  Cradle to cradle in de drinkwatersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leerdam, R. van \ Nederlof, M. \ Frijns, J. \ Groenendijk, M. \ 2010
  Wat zijn nut en noodzaak van het toepassen van cradle to cradle in de drinkwatersector? Dit concept van Braungart en McDonough heeft als belangrijkste principe 'afval = voedsel': afval is een grondstof voor productie. Het huidige milieudenken stimule ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.