Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Slimmer onze KRW doelen halen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gylstra, R. \ Evers, N. \ Wal, B. van der \ Kessel, R. van \ 2012
  De invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft het ecologisch waterbeheer weer op de bestuurlijke agenda gezet. Dat leidt er ontegenzeggelijk toe dat de ecologische kwaliteit van veel wateren verbetert. Om grotere stappen te zetten in de waterkwalite ...
  help
  In de startblokken voor het tweede stroomgebiedsbeheerplan KRW \ H2O online [Artikel]
  Gylstra, R. \ Geest, G. van \ Schep, S. \ Nijhuis, J. \ Putten, T. van der \ 2014
  Voor waterschap Rivierenland stond het jaar 2013 in het teken van de aanloop naar het tweede Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP). De belangrijkste mijlpalen: alle benodigde informatie uit verschillende geledingen van de organisatie is verzameld en met een ...
  help
  KRW quickscan macrofauna 'overige wateren' \ H2O online [Artikel]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Gylstra, R. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
  Momenteel vindt landelijk een discussie plaats over de invulling van de ecologische doelen van de ‘overige wateren’. In dit kader zou het mooi zijn om voor monitoring en beoordeling van de ‘overige wateren’ aan te sluiten bij de al bestaande KRW-syst ...
  help
  Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
  Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
  help
  Baggeren en waterkwaliteit : op zoek naar de optimale baggerfrequentie voor sloten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden \ H2O online [Artikel]
  Gylstra, R. \ Wegner, A. \ Poelen, M. \ Loeb, R. \ Berg, L. van den \ 2015
  In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn 24 vergelijkbare sloten onderzocht met een verschillende baggerhistorie. Sloten die lang geleden gebaggerd zijn hadden een grotere maximale slibdikte en een lagere verhouding van ijzer en fosfaat in het p ...
  help
  Normen voor het waterkwaliteitsbeheer: wat kun, mag en moet je er mee? \ H2O online [Artikel]
  Vos, J. \ Smit, E. \ Kalf, D. \ Gylstra, R. \ 2015
  Waterkwaliteitsnormen voor chemische stoffen zijn voor waterbeheerders een belangrijk instrument om diverse taken uit te voeren. Toetsing van waterkwaliteit aan normen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is nog niet zo simpel. In dit artikel leggen we ...
  help
  Optimaliseren herinrichting van diepe plassen : technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen, een multicriteria-instrument om locatiekeuze en inrichtingsvariant te optimaliseren [Boek]
  Lange, H.J. de \ Gylstra, R. \ Huijsmans, T. \ Nusselein, T. \ Sluiter, H. \ Timmermans, F. \ Besse-Lototskaya, A. \ Brink, N.W. van den \ 2015
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden a ...
  help
  Huidige wijze van monitoren van fecale bacteriën in zwemwater geeft geen betrouwbaar beeld van actueel gezondheidsrisico zwemmers \ H2O online [Artikel]
  Lange, H.J. de \ Haan, M. de \ Gylstra, R. \ 2013
  De Europese Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat elke zwemplas minimaal eens per maand wordt bemonsterd op één vast meetpunt. In Nederland wordt op de meeste locaties tweewekelijks bemonsterd. Waterschap Rivierenland heeft onderzoek laten doen naar d ...
  help
  Wettelijke regels voor levende bijvangst tijdens vang- of visactiviteiten \ H2O online [Artikel]
  Vos, J. \ Gylstra, R. \ 2013
  Bij hun dagelijkse werkzaamheden treffen vissers en medewerkers van waterschappen, zoals onderhoudsmedewerkers en muskusrattenbeheerders, regelmatig levende bijvangsten aan in hun vang- en vistuigen. Wat mag en kan eigenlijk met deze bijvangsten? Is ...
  help
  Paling versus kreeften : inzet roofvis bij aanpak exotische rivierkreeften \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Boerkamp, A. \ Gylstra, R. \ Emmerik, W. van \ Heuts, P. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2012
  De uitheemse rivierkreeften die in steeds meer wateren voorkomen, beinvloeden mogelijk het aanwezige ecosysteem. Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden was dit reden om zowel het effect van deze kreeften als mogelijke beheermaatregelen te late ...
  help
  Pilot soortresponsies waterschap Rivierenland en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ H2O online [Artikel]
  Jaarsma, N. \ Gylstra, R. \ Ee, G. van \ Geest, G. van \ 2015
  Soortresponsies geven informatie over het voorkomen van een soort in relatie tot de milieuomstandigheden. Ze kunnen worden afgeleid uit monitoringsdata. De berekende responsies kunnen worden gebruikt om milieuomstandigheden af te leiden uit de aanwez ...
  help
  MCA Verondiepen: multicriteria-instrument voor locatiekeuze en inrichting bij het verondiepen van diepe plassen \ H2O online [Artikel]
  Lange, H.J. de \ Gylstra, R. \ Huijsmans, T. \ Nusselein, T. \ Verbeek, S. \ 2014
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden a ...
  help
  Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw: gebruiksverbod en uitzonderingen \ H2O online [Artikel]
  Vos, J. \ Dekker, M. \ Gylstra, R. \ 2018
  Sinds eind 2017 mogen landbouwbestrijdingsmiddelen niet meer worden toegepast in plantsoenen, parken, dijken en andere ‘open bodems’. Er zijn echter uitzonderingen gemaakt. Sommige plantensoorten – meestal invasieve exoten – mogen wél chemisch bestre ...
  help
  Landsdekkende modellering van hydrologie en stofbelasting open water: beter vanuit en met de regio opgebouwd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Gylstra, R. \ Pomarius, H. \ 2009
  Acceptabele waarden van landelijk gemiddelde modelberekeningen zijn niet vanzelfsprekend correcte rekenresultaten op regionale schaal. En als regio's niet correct zijn gemodelleerd, klopt dan dat landelijk gemiddelde nog wel? De auteurs willen een la ...
  help
  Effects of a mixture of two insecticides in freshwater microcosms. 2. Responses of plankton and ecological risk assessment \ Ecotoxicology [Artikel]
  Brink, P.J. van den \ Hartgers, E.M. \ Gylstra, R. \ Brock, T.C.M. \ 2002
  help
  Biologische waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van makrofauna [Boek]
  Peters, A. \ Gylstra, R. \ 1984
  Het voorliggende rapport is het resultaat van het vooronderzoek in het kader van het STORA-project 38e "Biologische waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van macrofauna". Dit vooronderzoek liep van juli/augustus 1983 tot jan ...
  help
  Verspreiding van rivierkreeften en risico’s voor baggeraanwas in het beheergebied van Waterschap Rivierenland \ H2O online [Artikel]
  Gylstra, R. \ Bois, T. du \ Koese, B. \ Soes, M. \ 2016
  Waterschap Rivierenland heeft onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van rivierkreeften in de KRW-waterlichamen. Op vrijwel alle 103 locaties zijn uitheemse soorten aangetroffen. Dat betekent dat op al die locaties rekening gehouden moet worden me ...
  help
  Is vissen op exotische rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab toegestaan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, J. \ Gylstra, R. \ Kroese, B. \ Brederode, L. van \ 2010
  De toename van het aantal uitheemse schaaldieren in de Nederlandse binnenwateren geniet momenteel veel belangstelling, zowel in positieve (commercie) als in negatieve zin (overlast). Voor waterbeheerders, vissers en onderzoekers is het onduidelijk wa ...
  help
  Nutritional value of sediments for macroinvertebrate communities in shallow eutrophic waters \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
  Vos, J.H. \ Peeters, E.T.H.M. \ Gylstra, R. \ 2004
  The role of the nutritional quality of non-polluted soft-bottom sediments as a factor structuring in situ macroinvertebrate communities was studied in shallow eutrophic waters in The Netherlands. Sediments from clean sites were collected and analyzed ...
  help
  Regionale toepassing rekeninstrument EEE2 geeft beter overzicht van effecten KWR-maatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evers, N. \ Gylstra, R. \ Ruigrok, T. \ Schomaker, T. \ 2011
  In 2008 is voor de Ex ante-evaluatie KRW een ecologisch kennissysteem ontwikkeld: Expertsysteem Ecologische Effecten 2 (EEE2). Met dit rekeninstrument zijn de effecten van maatregelen op de ecologische kwaliteit te bepalen. Waterschap Rivierenland he ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.