Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Gelderse rioleringsbenchmark: opmerkelijk leerproces \ Riolering [Artikel]
  Oosterom, E. \ Haterd, N. van de \ 2007
  Op initiatief van Toekomst Waterketen Gelderland deden in 2006 twintig Gelderse gemeenten mee aan de benchmark rioleringszorg. Begin 2007 volgden nog eens zestien gemeenten. Niet eerder doorliepen zoveel gemeenten in 1 provincie gezamenlijk het bench ...
  help
  Herintroductie getij in de Grevelingen en effecten op natuur in intergetijdengebieden [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ 2010
  Om beter inzicht te krijgen in de invloed van verschillende getijvarianten op zowel arealen intergetijdengebied als de natuurwaarden binnen deze gebieden, is door Rijkswaterstaat Dienst Zeeland een zogenaamde ‘Werkgroep Natuur’ opgericht. In het kade ...
  help
  Evaluatie van natuurvriendelijke oevers bij Kerkdriel en Grubbenvorst [Boek]
  Reitsma, J.M. \ Haterd, R.J.W. van de \ Bak, A. \ 2000
  Bureau Bureau Waardenburg heeft een evaluatie uitgevoerd van twee natuurvriendelijke oeverprojecten langs de Maas. Het betreft een locatie ter hoogte van Grubbenvorst en een locatie ter hoogte van Kerkdriel. Bij beide projecten betreft het de aanleg ...
  help
  Potential for the development of submerged macrophytes in eutrophicated shallow peaty lakes after restoration measures \ Hydrobiologia [Artikel]
  Haterd, R.J.W. van de \ Heerdt, G.N.J. ter \ 2007
  Biomanipulation of eutropicated peaty lakes has rarely been successful; clear water with dense macrophyte stands fails to develop in most cases. It was unclear whether (1) high turbidity due to resuspension by benthivorous fish or wind is the major c ...
  help
  Glassnijder (Brachytron pratense) en Smaragdlibel (Cordulia aenea) als waterkwaliteitsindicatoren. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Haterd, R.J.W. van de \ 2004
  Vaak wordt gesteld dat libellen goede idicatoren zijn voor de waterkwliteit, maar het combineren van het vóórkomen van libellensoorten en waterkwaliteitsgegevens gebeurt weinig. In dit artikel wordt een realatiegelegd tussen de aanwezigheid van smara ...
  help
  Doorlaatmiddel Zandkreekdam \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Haterd, G.W.J. van de \ 2002
  Voor het regelen van de waterstand op het Veerse Meer (winter- en zomerpeil) en voor het regelen van de waterkwaliteit gaat een sluis gebouwd worden, die de bestaande schutsluis daarmee gaat ontlasten. De Zandkreekdam (verbinding tussen Noord- en Zui ...
  help
  Effecten van extensiever waterbeheer op ecologie en hydrologie : een pilot in het stroomgebied van de Raam [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ 2009
  Binnen de "gebiedspilot waterkwaliteit Hooge Raam" onderzoekt het Waterschap Aa en Maas met welke maatregelen het ecologisch functioneren van het watersysteem kan worden verbeterd. Één van de deelprojecten is het project "Toepassen ecologisch beheer ...
  help
  Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007 [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ Wielakker, D. \ 2008
  In het najaar van 2003 is gestart met een grootschalige OBN biomanipulatie-experiment in Terra Nova. In de periode tot en met de zomer van 2004 is een groot deel van de Brasem en Blankvoorn in de gehele plas weggevangen. Hoewel de waterplanten in de ...
  help
  Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2004 [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ Bak, A. \ 2005
  Het Waterleidingbedrijf van de Gemeente Amsterdam is bezig met een onderzoeksproject om te komen tot inrichtings- en beheersplannen voor de veenplassen Terra Nova en Loenderveen Oost, bij Loenen aan de Vecht. In 2003 is in eerste instantie gestart me ...
  help
  Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2006 [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ Bak, A. \ 2007
  In het najaar van 2003 is gestart met een grootschaliger biomanipulatie-experiment in Terra Nova. In de periode tot en met de zomer van 2004 is een groot deel van de Brasem en Blankvoorn in de gehele plas weggevangen. Hoewel de waterplanten in de ond ...
  help
  Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2005 [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ 2006
  Waternet is bezig met een onderzoeksproject om te komen tot inrichtings- en beheersplannen voor de veenplassen Terra Nova en Loenderveen Oost, bij Loenen aan de Vecht. In 2003 is in eerste instantie gestart met een kleinschalig biomanipulatie-experim ...
  help
  Monitoring van oevers en natuurontwikkelingsprojecten 2006 : Waterschap Aa en Maas districten Hertogswetering, Raam, Boven Aa en Beneden Aa [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ Achterkamp, B. \ Bak, A. \ 2007
  Sinds 1999 is onderzoek gedaan naar de ecologische waarde van diverse waterlopen en natuurontwikkelingsprojecten in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. In 2006 zijn 14 locaties onderzocht, die allemaal in het verleden al één of meerdere kere ...
  help
  KRW-onderzoek optimaliseren peilbeheer c.q. verbreden/verdiepen waterlichaam Witte Brug [Boek]
  Klaarenbeek, R.J. \ Haterd, R.J.W. van de \ Hoefsloot, G. \ 2014
  De maatregelen “optimalisering peilbeheer” en “verdiepen/verbreden” zijn beide maatregelen die in principe bij kunnen dragen aan het verbeteren van de (ecologisch) waterkwaliteit van het waterlichaam "Afwatering Witte Brug" en het realiseren van de K ...
  help
  Verdrogingsbestrijding door infiltratie bij de winning Schalterberg : effecten op de natuur [Boek]
  Haan, M.W.A. de \ Doornen, A. \ Haterd, R.J.W. van de \ Soes, D.M. \ 2008
  De waterwinning Schalterberg is gelegen op de Veluwe. De onttrekking van het grondwater voor drinkwater, maar ook de ontwatering van omliggende landbouwgebieden en industriële onttrekkingen, beïnvloeden gebieden met belangrijke grondwaterafhankelijke ...
  help
  Ecologische sleutelfactoren verspreiding & connectiviteit : tussenrapportage / auteurs Rob van de Haterd, Bart Grutters, Martin Droog, Bart Achterkamp, Hester Soomers, Merel Soons [Boek]
  Haterd, Rob van den \ Grutters, Bart \ Droog, Martin \ Achterkamp, Bart \ Soomers, Hester \ Soons, Merel \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.