Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Gemaalinspectie: de theorie in de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Dam, T. van \ Heijden, E. van der \ 2010
  Regelmatig worden rioolgemalen gerenoveerd. De pompen worden daarbij vaak vervangen door de meest moderne varianten, zodat de beheerder verwacht voorlopig probleemloos met het rioolgemaal te kunnen werken. Toch blijkt dat regelmatig niet het geval te ...
  help
  'Werkplaatsen' om doelmatiger werken te leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G. \ Cath, A. \ Heijden, G. van der \ Valkman, R. \ 2012
  De opgaven in het waterbeheer zijn groot. In een maatschappij met een hikkende economie willen we doelen bereiken op het gebied van waterveiligheid, de waterketen - waarbij het begrip afvalwater wijkt voor grondstoffen - en de kwaliteit van de leefom ...
  help
  Post-Deltaprogramma van lange termijn adaptatie terug naar het 'nu' \ Water governance [Artikel]
  Bergen, J. van \ Brugge, R. van de \ Ellen, G.-J. \ Heijden, F. van der \ Nijburg, C. \ Wijnties, M. \ 2015
  In de vorige editie van het tijdschrift voor Watergovernance gaven Marius Schwartz en Ivette Meijerink aan wat er voor nodig is om de Kustcommunity, het landelijk platform dat dit najaar is opgericht als opvolger van het Deltaprogramma Kust, te laten ...
  help
  Business case Nieuwe Sanitatie en energiesysteem Strandeiland [Boek]
  Reinstra, Otto \ Brauw, Harry de \ Giorgi, Sara \ Heijden, Twan van der \ Mol, Stefan \ Gaton, Marina \ 2018
  Deze business case beschrijft de uitkomsten van een Total Cost of Ownership (TCO) model. De TCO is een gangbaar instrument om verschillende scenario’s financieel met elkaar te vergelijken. In de vergelijking worden zowel alle kosten (investeringen, a ...
  help
  Kosten van waterhuishoudkundige maatregelen tegen verdroging [Boek]
  Os, J. van \ Heijden, T.G.C. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1997
  Methode voor bepaling van de kosten van waterhuishoudkundige maatregelen tegen verdroging. Uitgangspunt is de landelijke inventarisatie van verdroogde gebieden in Nederland met hoofd- of nevenfunctie natuur. Per gebied is nagegaan wat de effectivitei ...
  help
  Risk evaluation of accidental spills of toxic compounds in the Rhine basin [Boek]
  Canton, J.H. \ Heijden, C.A. van der \ Heijna - Merkus, E. \ Kruijf, H.A.M. de \ 1986
  help
  Onderzoek naar de variatie in chemische samenstelling van het ondiepe grondwater onder grasland [Boek]
  Heijden, F.M.J. van der \ 1977
  help
  Water keren en combineren : functiecombinaties bij waterkeringen [Boek]
  Heijden, Jurgen van der \ Altamirano, Monica \ 2013
  In dit boekje wordt eerst uitgelegd wat functiecombinatie precies is en hoe het zich onderscheidt van meervoudig ruimtegebruik. Vervolgens komen er bijna dertig voorbeelden aan de orde. Drie casussen diepen we verder uit. Daaruit volgt een conclusie ...
  help
  Kennis delen : regiobijeenkomsten 'Implementatie Deltabeslissing Waterveiligheid' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijden, F. van der \ 2015
  De Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerden vijf regionale bijeenkomsten over de implementatie van de Deltabeslissing Waterveiligheid. De uitkomsten.
  help
  Evaluatie nevengeul Leeuwense Waard : Koppeling tussen de visfauna en enkele nevengeul karakteristieken [Boek]
  Heijden, R.A. van der \ 1998
  Het verdwijnen van nevengeulen heeft bijgedragen aan de achteruitgang en zelfs het verdwijnen van karakteristieke rivierorganismen. De laatste jaren staat het aanleggen van nevengeulen langs de grote rivieren volop in de belangstelling. Dit rapport b ...
  help
  Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater : de watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw [Boek]
  Heijden, C.G.W.P. van der \ 1995
  Dit boek geeft de geschiedenis van de NV Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij
  help
  Gevolgen van de KRW voor het stedelijk gebied van Roosendaal : pilot Europese Kaderrichtlijn Water stedelijk gebied [Boek]
  Berg, Ewoud \ Santbergen, Leo \ Blaas, Hans \ Backx, Pierre \ Vroege, Marco \ Heijden, Frank van der \ 2005
  Hoofddoel van het project is het verkrijgen van inzicht in de betekenis van de KRW voor het gemeentelijke grondgebied en meer in het bijzonder het bebouwd gebied. Hierbij ligt de focus op inzicht in de doelen, mogelijke maatregelen en kosten die tot ...
  help
  Een vondst van een populatie Donkere waterjuffers (Coenagrion armatum) in De Weerribben \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Heijden, A.E. van der \ 2000
  Op 8 mei 1999 werd tijdens een NLV-excursie (Nederlandse Verenigingvoor Libellenstudie) werd in de Weerribben een vrouwtje van de Donkere Waterjuffer (coenagrion armatum) gevonden (Van der Heijden, 1999). De vondst van deze soort is spectaculair omda ...
  help
  Reinwaterbergingen en rwzi's : (g)een goede combinatie?! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Woerdt, D. van der \ Heijden, B. van der \ Medema, G. \ 1999
  Rioolwaterzuiveringsinstallaties brengen aerosolen met micro-organismen in de lucht. Dit vormt een potentieel besmettingsrisico voor nabijgelegen drinkwaterinstallaties. Ten behoeve van de bouw van een reinwaterberging in de nabijheid van RWZI Nieuwl ...
  help
  Duurzaam stedelijk waterbeheer, een vroege tussenbalans : vragen van de markt en principiele keuzes \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijden, F. van der \ 1998
  help
  Waterleidingen : van infrastructuur naar vervoersmodaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijden, R.E.C.M. van der \ 1997
  help
  Handreiking trajectaanpak : strategische keuzes bij de aanpak van waterveiligheidsopgaven van normtrajecten [Boek]
  Most, H. van der \ Heijden, F. van der \ Knoeff, H. \ 2018
  Doel van de Handreiking Trajectaanpak is waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de stap na het afronden van de beoordeling op trajectniveau naar het uitvoeren van verbetermaatregelen op projectniveau, zoals een dijkversterking of beheer- en onderh ...
  help
  Veldgids [Boek]
  Strijkstra, Roel \ Heijden, Edwin van der \ Kampinga, Greetje \ Verbeek, Steven \ Schut, Jasper \ Hezel, Roy van \ Boer, Jan Willem de \ Oosten, Harold van \ Beukema, Roelf \ Meer, Menno van der \ 2016
  In deze veldgids staat een grote hoeveelheid informatie die aangeeft op welke manier het waterschap het beste beheer- en onderhoudswerk kan uitvoeren in lijn met de Flora- en faunawet. De gids is zo veel mogelijk praktijkgericht en helpt bij het herk ...
  help
  Verder op weg naar meer bedrijfsmatig stedelijk waterbeheer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Heijden, F. van der \ 2011
  Asset management kan helpen om doelmatiger en bedrijfsmatiger in de watersector te kunnen werken. Voor veel riolisten is dit een vrij nieuw onderwerp, omdat bedrijfsmatig beheer vanuit een zakelijke omgeving komt. En dat is toch wat anders dan het al ...
  help
  Modern beheer in de waterketen met 'Stedelijk Water Asset Lifecylce Management' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijden, F. van der \ 2010
  Er zijn wel mogelijkheden om daadwerkelijke besparingen in de waterketen door te voeren. Eén van de oplossingen hiervoor komt van buiten de sector en dat is het zogenoemde asset management of beter Asset Lifecycle Management (ALM). Het gaat hierbij o ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.