Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Praktijktoets waterwijzer landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht [Boek]
  Heinen, Marius \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ Bartholomeus, Ruud \ Stofberg, Sija \ Hacke-ten Broeke, Mirjam \ 2017
  In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voo ...
  help
  SWAP version 4 : theory description and user manual [Boek]
  Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Bartholomeus, R.P. \ Groenendijk, P. \ Heinen, M. \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, H.M. \ Supit, I. \ Walsum, P.E.V. van \ 2017
  SWAP (Soil, Water, Atmosphere and Plant) simulates transport of water, solutes and heat in unsaturated/saturated soils. The model is designed to simulate flow and transport processes at field scale level, during growing seasons and for long term time ...
  help
  De bodem als drager van de blauwe functie : schoon water vergt duurzaam bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Noij, I.G.A.M. \ Heinen, M. \ Groenenberg, J.E. \ 2010
  Het is één van de functies van de bodem om schoon water te leveren. Maar het beleid voor bodemkwaliteit, mest- en bestrijdingsmiddelen is onvoldoende voor een goede waterkwaliteit. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig, die goed zijn afgestemd op ...
  help
  Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel [Boek]
  Mulder, H.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Vos, A. de \ Straten, G. van \ Heinen, M. \ Kroes, J.G. \ 2018
  Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstand ...
  help
  Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
  Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
  help
  Hydrofysische gegevens van de bodem in BRO en BIS : update 2017 [Boek]
  Bakker, G. \ Heinen, M. \ Groot, W. J. M. de \ Assinck, F. B. T.. \ Gooren, H.P.A. \ Hummelink, E. W. J.. \ 2018
  Hydrofysische gegevens van de bodem zijn belangrijke basisgegevens bij het modelleren van transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone, maar zijn ook belangrijk in tal van andere toepassingen. Omdat er grote behoefte is aan actuel ...
  help
  Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland [Boek]
  Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Verzandvoort, S.J.E. \ Heinen, M. \ 2011
  Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek worden gebruikt in simulatiemodellen voor water- en stoftransport in de onverzadigde zone. De gegevens worden gebruikt in studies naar voedsel- en biomassaproductie, het gebruik van bodem en water als g ...
  help
  Een onderzoek naar de kwelgebieden, flora, vegetatie, het landschapsbeeld en een gedeelte van de fauna van het bestemmingsplan "Agrarisch gebied" in de gemeente Heerde [Boek]
  Heinen, M.A. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 1983
  help
  Praktijkproef regelbare drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Heinen, M. \ Jansen, P. \ Stuyt, L. \ Dik, P. \ 2015
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de n ...
  help
  Effectiveness of non-fertilized buffer strips in the Netherlands : final report of a combined field, model and cost-effectiveness study [Boek]
  Noij, I.G.A.M. \ Heinen, M. \ Groenendijk, P. \ 2012
  De effectiviteit is bestudeerd van 5 meter brede onbemeste bufferstroken (BS) met gemaaid gras om de belasting van het naastgelegen oppervlaktewater met nutriënten vanuit landbouwpercelen te verminderen.
  help
  Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie [Boek]
  Mulder, Martin \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Bartholomeus, Ruud \ Dam, Jos van \ Heinen, Marius \ Bakel, Jan van \ Walvoort, Dennis \ Kroes, Joop \ Hoving, Idse \ Holshof, Gertjan \ Schaap, Joris \ Spruijt, Joanneke \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ Hendriks, Rob \ Haan, Janjo de \ Voort, Marcel van der \ Walsum, Paul van \ Werkgroep Waterwijzer Landbouw \ 2018
  Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
  help
  Climate research Netherlands : research highlights [Boek]
  Heinen, M. \ Driessen, P. \ Kabat, P. \ Pater, F. de \ Vellinga, P. \ 2009
  In the Netherlands the temperature has risen, on average, by 1.6°C since 1900. Regional climate scenarios for the 21st century developed by the Dutch Royal Meteorological Institute [1] show that temperature in the Netherlands will continue to rise an ...
  help
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem [Boek]
  Groenendijk, Piet \ Schipper, Peter \ Hendriks, Rob \ Akker, Jan van den \ Heinen, Marius \ 2017
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunn ...
  help
  Unconventional flow of water from dry to wet caused by hysteresis : a numerical experiment \ Water resources research [Artikel]
  Heinen, M. \ Raats, P.A.C. \ 1999
  help
  Bufferstroken op grasland om de stikstofbelasting van het oppervlaktewater te verminderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beek, C.L. van \ Conijn, J.G. \ Heinen M. \ Oenema, O. \ 2000
  Door Alterra en PRI is een model ontwikkeld dat een volledig bodem-gewas-systeem simuleert (FUSSIM2-CNGRAS), en waarmee maatregelen ter vermindering van de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater kunnen worden doorgerekend. Als illustr ...
  help
  Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) : update 2018 [Boek]
  Bakker, G. \ Heinen, M. \ Gooren, H.P.A. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2019
  Hydrofysische eigenschappen van de bodem zijn dè eigenschappen die de interactie tussen water en bodembeschrijven. Water vormt het voornaamste transportmedium van opgeloste stoffen in de bodem, zoals nitraten,fosfaten, zouten, pesticiden, antibiotic ...
  help
  'Evaluatie Actieplan Wilde kievitsbloem in Overijssel' : beoordeling van beheer- en beschermingsmaatregelen, onderzoek en mogelijkheden voor monitoring [Boek]
  Heinen, M.A. \ Bremer, P. \ Vries, E. de \ 2007
  In opdracht van de Provincie Overijssel heeft EcoGroen Advies BV een evaluatie geschreven van het Actieplan ‘De Wilde kievitsbloem in Overijssel’. Het doel van de evaluatie is aan te geven wat het plan concreet heeft opgeleverd aan het oplossen van d ...
  help
  Waterveiligheidsplan voor zelfredzaamheid en evacuatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kolen, B. \ Huizinga, J. \ Zethof, M. \ Well, E. van \ Kelder, E. \ Gersonius, B. \ Heinen, R. \ 2018
  Voor het eiland van Dordrecht, ingeklemd tussen rivieren, is er behalve bescherming door waterkeringen aandacht voor het handelingsperspectief bij dreigend hoogwater. In 2017 is een Waterveiligheidsplan opgesteld. Dit geeft richting aan de evacuaties ...
  help
  Bodemhydrofysische gegevens in BRO en BIS : update 2016 [Boek]
  Bakker, G. \ Heinen, M. \ Wesseling, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2017
  help
  Concepts and dimensionality in modeling unsaturated water flow and solute transport \ Unsaturated-zone modeling : progress, challenges and applications [Hoofdstuk uit boek]
  Dam, J.C. van \ Rooij, G.H. de \ Heinen, M. \ 2004
  The main focus of this paper is the use of Richards' equation for soil water flow and on solute-spreading mechanisms in one or more dimensions. Model integration or model coupling of water flow and solute transport models is increasingly used to addr ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.