Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
  help
  Met eDNA op het goede spoor : Noordse woelmuis en waterspitsmuis beter in beeld \ Zoogdier [Artikel]
  Herder, J.E. \ Bekker, D. \ Bellemain, E. \ 2013
  Het in kaart brengen van de verspreiding van kleine zoogdieren vergt doorgaans een grote inspanning. Voor soorten die [deels] in het water leven is er sinds kort een nieuwe efficiënte methode: environmental DNA. Deze methode maakt gebruik van het fei ...
  help
  Knoflookpad eDNA onderzoek naar actuele verspreiding in De Rande-Deventer 2013 [Boek]
  Spikmans, F. \ Herder, J. \ Janse, J. \ 2013
  Van het leefgebied De Rande, ten noorden van Deventer, werd aangenomen dat de knoflookpad er verdwenen was, tot deze in 2012 alsnog herbevestigd kon worden op basis van onderzoek middels environmental DNA. Het eDNA onderzoek in 2012 kende een beperkt ...
  help
  Zoeken naar DNA-sporen : Environmental DNA als nieuwe bemonsteringsmethode voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Valentini, A. \ 2012
  Er is een nieuwe methode ontwikkeld om het visbestand in een water te inventariseren: Environmental DNA. De methode is gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water voorkomt en afkomstig is van levende soorten. De eerste resultaten wijzen uit dat ...
  help
  Padden.nu 2008 : meer dan 100.000 amfibieën veilig overgezet! [Boek]
  Herder, J.E. \ 2008
  Eind 2007 zijn we van start gegaan met het project Padden.nu. Padden.nu is een gezamenlijk project van stichting RAVON, IVN, KNNV en Landschap Noord-Holland. Het doel van het project is door middel van uitwisseling van informatie en ervaring de samen ...
  help
  De grote wateren : een ruimtelijke visie [Boek]
  Donselaar, J. van \ Herder, C.P. den \ Huut, H.R. van \ 1987
  help
  De vissen van Zuid-Holland [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
  Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
  help
  Living planet report : natuur in Nederland [Boek]
  Oerlemans, N. \ Strien, W. van \ Herder, J. \ Gmelig Meyling, A. \ Hollander, H. \ Hoorn, B. van der \ Kalkman, V. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Turnhout, S. \ 2015
  De argeloze krantenlezer zal in de afgelopen jaren soms door de bomen het bos niet meer hebben gezien: gaat het nu goed of slecht met de Nederlandse natuur? Mede dankzij duizenden actieve vrijwilligers die hun waarnemingen in het veld systematisch va ...
  help
  Environmental DNA : toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten [Boek]
  Herder, J. \ Valentini, A. \ Bellemain, E. \ Dejean, T. \ Delft, J. van \ Thomsen, P.F. \ Taberlet, P. \ 2014
  De methode om met environmental DNA (eDNA) de verspreiding van soorten te bepalen is een relatief nieuwe benadering. Met deze methode is het mogelijk soorten te detecteren zonder ze daadwerkelijk waar te nemen of te vangen. Hierbij wordt gebruik gema ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode beschermt grote modderkruiper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde vissoort. Omdat hij verborgen in dichtbegroeide sloten leeft is zijn aanwezigheid moeilijk te constateren. Dat maakt bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek ...
  help
  Intuïtie en informatie in besluitvorming voor rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
  Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2013
  Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen z ...
  help
  Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2014
  Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatie ...
  help
  DNA heeft de toekomst : Environmental DNA alternatief voor KRW-visstandbemonstering? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Bogerd, I. \ Wal, B. van der \ 2014
  Met de eDNA-methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen in het water. De laatste jaren is de methode succesvol ingezet bij soortspecifiek onderzoek. In 2013 is er in Nederland een nieuwe innovatieve methode getest waarbij niet één vi ...
  help
  Pilotstudie bruikbaarheid eDNA voor onderzoek naar kwabaal [Boek]
  Spikmans, F. \ Herder, J. \ 2015
  Door de vaak lage dichtheden en zijn verborgen levenswijze is de aanwezigheid van kwabaal vaak lastig vast te stellen. Het is de verwachting dat eDNA methode geschikt kan zijn voor het monitoren van de verspreiding van de soort en mogelijk ook ontwik ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode helpt bij behoud (beschermde) grote modderkruiper \ H2O online [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J.E. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde soort. Door zijn verborgen levenswijze is er vaak onduidelijkheid over zijn aanwezigheid. Dit maakt een adequate bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON hebben samen de verspreiding van de vis in ...
  help
  Environmental DNA zet de knoflookpad terug op de kaart \ Nieuwsbrief RAVON [Artikel]
  Herder, J.E. \ 2013
  Voor de knoflookpad zijn in 2012 alle 10x10 km-hokken die nog open stonden voor actualisatie van het landelijke verspreidingsbeeld onderzocht met behulp van eDNA. Bij deze methode worden watermonsters genomen die vervolgens worden getest op de aanwez ...
  help
  Genetisch onderzoek kleine modderkruipers Nederland : voorkomen Cobitis taenia en hybriden [Boek]
  Herder, Jelger \ Bochove, Kees van \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Tot kort geleden werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. In mei 2015 werd bij toeval, in het kader van DNA onderzoek door Datura, een kleine modderkruiper aangetroffen met mitoch ...
  help
  Nieuwe Nederlandse modderkruipers : hybridisatie van een bijzondere vissoort \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Bochove, K. van \ 2016
  Tot voor kort werd gedacht dat in Nederland uit het geslacht Cobitis enkel de kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkwam. Bij toeval werd in 2015 ontdekt dat er ook een andere hybridesoort voorkwam. In dit artikel gaan we in op het voorkomen van ...
  help
  eDNA metabarcoding vissen : onderzoek naar de mogelijke toepassing van edna voor de KRW vismonitoring (2016) [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2018
  Nieuwe DNA methoden zijn sterk in opkomst voor het in beeld brengen van ecologische parameters zoals de visstand. Sinds 2013 doet RAVON in samenwerking met STOWA en waterschappen onderzoek naar de mogelijke toepassing van een eDNA metabarcoding metho ...
  help
  Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Herder, J.E. \ Janse, J. \ 2007
  De uitgevoerde visinventarisaties dienen een representatief beeld te geven van de soortsamenstelling, leeftijdsopbouw en biomassa in de volgende wateren: • Pluvierentocht; • Harderbroek; • Nieuw gebied Harderbroek (peilgebied 4); • Hoge Dwarsvaart; • ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.